“Naš Ivica Ra­guž ni­je ta­ko ri­gi­dan, po­greš­no je shva­ćen”

Ne da­jem iz­ja­ve, sve sam na­pi­sao što sam imao na­pi­sa­ti i re­ći. Po­ru­ku ko­ju sam htio pre­ni­je­ti, pre­nio sam – re­kao je ve­le­čas­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić Đa­ko­vo je po­di­je­lje­no sta­vo­vi­ma de­ka­na Ra­gu­ža. Dok su jed­ni iz­ne­na­đe­ni, dru­gi su uvje­re­ni ka­ko je ri­ječ o nes­po­ra­zu­mu Mir­na Osječ­ka uli­ca bi­la je praz­na. Sta­na­ri su u to­plim do­pod­nev­nim sa­ti­ma za­vu­če­ni u ku­će. Is­ti­če se tek jed­na ku­ća, s ve­li­kim grč­kim nat­pi­som pod kro­vom. Na pro­če­lju pi­še “Ko­ji uži­va­ju ovaj svi­jet, kao da ga ne uži­va­ju jer pro­la­zi obli­čje ovo­ga svi­je­ta.” Ri­je­či su to iz Pav­lo­ve pos­la­ni­ce Ko­rin­ća­ni­ma. No, i na njoj su ro­le­te spu­šte­ne. Dom je to ve­le­čas­nog Ivi­ce Ra­gu­ža, de­ka­na Ka­to­lič­kog bo­gos­lov­nog fa­kul­te­ta u Đa­ko­vu. – Ne­ma ve­le­čas­no­ga, ri­jet­ko je on kod ku­će, pre­za­uzet je – pri­la­zi nam jed­na su­sje­da. A ri­jet­ki su Đa­kov­ča­ni ko­ji ni­su ču­li za, ako ne već pro­či­ta­li, Ra­gu­že­vu ko­lum­nu u Gla­su kon­ci­la u ko­joj je, u po­vo­du blag­da­na Ve­li­ke Gos­pe, pro­go­vo­rio i o že­na­ma i iz­a­zvao pra­vu bu­ru u jav­nos­ti. Eva je sa­gri­je­ši­la zbog ne­pos­luš­nos­ti, na­pi­sao je, a ne Adam ko­ji je “ka­ko to čes­to bi­va i da­nas, sa­gri­je­šio zbog sa­ža­lje­nja sa svo­jom že­nom”. Že­ne su, nas­ta­vio je, i da­nas u ve­li­koj na­pas­ti ne­pos­luš­nos­ti. “Ne­pos­luš­nost se iz­ri­če u tra­že­nju svo­jih pra­va za jed­na­koš­ću ko­ja bri­še raz­li­ke, u to­me da že­na ne že­li pri­hva­ti­ti da je ona od Ada­ma, a ne Adam od nje, da je ona dru­got­na, a mu­ška­rac pr­vo­tan” – na­pi­sao je on. Nje­go­vo je Đa­ko­vo, pak, po­di­je­lje­no u re­ak­ci­ja­ma na to pro­miš­lja­nje. Dok su jed­ni iz­ne­na­đe­ni, dru­gi is­ti­ču ka­ko je “in­te­lek­tu­alac nje­go­va ko­va za­si­gur­no po­greš­no shva­ćen”.

Ni­je ta­kav, po­ni­je­lo ga ma­lo

– Čo­vjek je na svom mjes­tu, uvi­jek pris­to­jan i lju­ba­zan. Iz­ne­na­di­le su me te ri­je­či, ali ni­je on ta­kav, po­ni­je­lo ga ma­lo – raz­miš­lja su­sje­da, ko­joj je na le­đi­ma 75 go­di­na. – Že­na tre­ba po­što­va­ti mu­ža i evan­đe­lje, ali ne baš da bu­de bez ikak­vih pra­va. Zar ni­je li­je­po kad nam je že­na i u po­li­ti­ci, za­što bi bi­la sa­mo u ku­hi­nji – nas­tav­lja. Ivica Ra­guž u nje­zi­nu je su­sjed­stvu odras­tao, s ro­di­te­lji­ma i dvi­je ses­tre. Maj­ka mu je umr­la pri­je par mje­se­ci, a otac pri­je, ko­li­ko se sje­ća, dvi­je-tri go­di­ne. – Maj­ku je ja­ko po­što­vao, do­bra je to obi­telj. Na­kon oče­ve smr­ti, re­no­vi­rao je ku­ću, a da­nas ima slu­žav­ku ko­ja se bri­ne o do­ma­ćins­tvu – go­vo­re u na­se­lju. Ivica Ra­guž ro­đen je 1973. u Osi­je­ku. Kla­sič­nu gim­na­zi­ju po­ha­đao je u Za­gre­bu, a fi­lo­zo­fi­ju i te­olo­gi­ju stu­di­rao u Đa­ko­vu, a po­tom i na Pa­pin­sko­me sve­uči­li­štu Gre­go­ri­ana u Ri­mu. Usa­vr­ša­vao se na ame­rič­kom Cam­brid­geu. Au­tor je na de­set­ke knji­ga i te­olo­ških čla­na­ka, ure­đi­vao je vjer­ske ča­so­pi­se. – Vr­lo je in­te­li­gen­tan i obra­zo­van čo­vjek, go­vo­ri nje­mač­ki, ma­đar­ski, en­gle­ski i ta­li­jan­ski je­zik. Ivi- ca je fi­lo­zof, a nje­go­vo fi­lo­zof­sko tu­ma­če­nje po­greš­no se shva­ti­lo. Poz­na­jem ga, on tak­ve ri­gid­ne sta­vo­ve ni­ka­da ne bi zas­tu­pao – ko­men­ti­ra ko­lum­nu Vik­tor Fi­lić ko­ji Ra­gu­ža poz­na­je od ma­lih no­gu.

Že­na je rob i pos­la i ku­će

– Eman­ci­pa­ci­ja je da­nas, na­ža­lost, ono što že­nu ubi­ja. Pos­ta­la je rob i pos­la i ku­će. Ne­ka­da su ži­vje­le kao da­me, one fa­kul­tet­ski obra­zo­va­ne ima­le su i slu­žav­ke, a da­nas su pre­op­te­re­će­ne. Ses­tra mi je li­ječ­ni­ca, kroz am­bu­lan­tu joj pro­đe sto­ti­nu pa­ci­je­na­ta na dan, a ka­da do­đe ku­ći, pe­re i čis­ti. Na­ža­lost, obi­telj da­nas ne mo­že pre­ži­vje­ti ako i že­na ne ra­di – go­vo­ri on s is­kre­nim su­osje­ća­njem. Ne­za­hval­nu po­zi­ci­ju že­na is­ti­če još je­dan, mla­đi Đa­kov­ča­nin. – Te­ško na­la­ze po­sao, oso­bi­to u Sla­vo­ni­ji, kruh za­ra­đu­ju u te­škim po­ljo­pri­vred­nim ra­do­vi­ma ili u tvrt­ka­ma gdje sku­pe hr­pu pre­ko­vre­me­nih sa­ti. Sta­vo­vi kak­ve zas­tu­pa ve­le­čas­ni Ra­guž lo­ši su za druš­tvo, re­tro­grad­ni – sma­tra. Ne bi se s njim slo­ži­la mla­da maj­ka i te­olo­gi­nja Jo­si­pa Ak­ša­mo­vić. – Pro­fe­sor Ra­guž svo­je je sta­vo­ve iz­nio na na­ma ma­lo ne­ra­zum­ljiv na­čin. Ja sam te­olog pa ra­zu­mi­jem. O že­ni je re­kao sve naj­ljep­še, i uvi­jek u svo­jim tek­s­to­vi­ma ja­ko li­je­po pi­še o že­na­ma – na­gla­ša­va Jo­si­pa. Svo­jim je po­lo­ža­jem u svom bra­ku ja­ko za­do­volj­na. – Su­prug me vo­li, i ja nje­ga, i to je naj­važ­ni­je – za­klju­ču­je. Ra­gu­že­va je ko­lum­na iz­a­zva­la i pri­tuž­bu pra­vo­bra­ni­te­lji­ci za rav­no­prav­nost spo­lo­va Viš­nji Lju­bi­čić. No, ona je is­tak­nu­la ka­ko se, po za­ko­nu, dje­lo­va­nje ko­je je u skla­du s na­ukom i pos­la­njem vjer­ske za­jed­ni­ce, ko­je bi se mo­glo oka­rak­te­ri­zi­ra­ti kao dis­kri­mi­na­ci­ja, ne sma­tra dis­kri­mi­na­ci­jom ako pro­iz­la­zi iz vjer­ske dok­tri­ne ili uvje­re­nja. Ve­le­čas­ni je, pak, svo­je sta­vo­ve po­ku­šao objas­ni­ti no­vim tek­s­tom, is­ti­ču­ći što mis­li pod poj­mom pos­luš­nost. “To ni­je voj­nič­ka pos­luš­nost, pos­luš­nost mr­tva­ca i ne­ra­zum­no­ga čo­vje­ka. To je pos­luš­nost ko­ja iz­ras­ta iz ljubavi, kao kod Bla­že­ne Dje­vi­ce Ma­ri­je. Tu se po­ka­zu­je da je bit ljubavi za­pra­vo pos­luš­nost, jer se u ljubavi pre­da­je­mo dru­go­mu, dru­go­mu ko­je­ga ni­smo ni do­mis­li­li i ko­jem ne mo­že­mo i ne smi­je­mo ov­la­da­ti”, na­veo je. De­kan Ra­guž u pe­tak ni­je bio ras­po­lo­žen za raz­go­vor s me­di­ji­ma. – Ne da­jem iz­ja­ve, sve sam na­pi­sao što sam imao na­pi­sa­ti i re­ći. Po­ru­ku ko­ju sam htio pre­ni­je­ti, pre­nio sam – krat­ko nam je ka­zao. U obra­nu su mu sta­li i ko­le­ge s fa­kul­te­ta, ko­je is­ti­ču ka­ko je “sve iz­vu­če­no iz kon­tek­s­ta” te je on “pre­oz­bi­ljan čo­vjek da bi imao pli­tak, po­vr­šan stav o že­na­ma”.

Že­ne da­nas te­ško na­la­ze po­sao, oso­bi­to u Sla­vo­ni­ji, gdje kruh mno­ge za­ra­đu­ju u po­ljo­pri­vred­nim ra­do­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.