FRIŽIDERI ZA MA­NJE SRETNE – E PO TO­ME BI­SMO TRE­BA­LI KOPIRATI BEČ

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ne­ko­li­ko je mje­se­ci proš­lo od vi­jes­ti ka­ko su ne­ki do­bri lju­di po Be­ogra­du po­če­li pos­tav­lja­ti ku­ki­ce na ko­je bi još tak­vih do­brih lju­di os­tav­lja­lo vre­ći­ce s hra­nom. On­da su se kod nas, u Jel­kov­cu, po­ja­vi­li slič­ni lju­di ko­ji su pos­ta­vi­li tak­ve ku­ki­ce, što je po­pra­ti­lo ne­ko­li­ko no­vin­skih na­pi­sa, i na­kon to­ga ni­šta. Po­go­to­vo ni­če­ga iz grad­ske upra­ve. I ta­ko se na to za­bo­ra­vi­lo, kao i na go­to­vo sva­ko dru­go ple­me­ni­to dje­lo, sve dok net­ko na druš­tve­nim mre­ža­ma ni­je po­di­je­lio vi­jest ka­ko u Be­ču ni­su pos­ta­vi­li tek ku­ki­ce, ne­go pra­ve prav­ca­te fri­ži­de­re na ko­rist oni­ma ma­nje sret­ni­ma. A gdje ima tak­vih ma­nje sret­nih ne­go u nas? Ne­ko­li­ko jav­nih ku­hi­nja za­si­gur­no ne za­do­vo­lja­va po­tre­be ošte­će­na druš­tva ko­je je pu­no po­tre­bi­tih, a u ko­jem još ima re­sur­sa da se i nji­ma po­mog­ne. Sva­kog ju­tra s bal­ko­na se mo­že vi­dje­ti ka­ko net­ko pre­bi­re po kon­tej­ne­ru za sme­će u ko­je­mu si­gur­no le­že i os­ta­ci hra­ne. Oči­to je ka­ko bi frižideri ili ba­rem ku­ki­ce uma­nji­li broj tak­vih ža­los­nih pri­zo­ra,

I ku­ki­ce za hra­nu po ci­je­lom gra­du sma­nji­le bi broj ža­los­nih pri­zo­ra ko­pa­nja po kon­tej­ne­ri­ma

a oni­ma ko­ji su na tak­ve po­te­ze pri­si­lje­ni – po­mo­gli. Ne bi tre­bao bi­ti pro­blem pro­na­ći spon­zo­ra za tak­vo što, kao što ne bi tre­ba­lo bi­ti te­ško, uz ne­ku or­ga­ni­zi­ra­nu kam­pa­nju, pri­vo­lje­ti su­gra­đa­ne da poč­nu sa se­lek­ci­jom pre­ti­ča­ka vlas­ti­te ku­hi­nje umjes­to da ih ba­ca­ju u sme­će. Šte­ta sa­mo što se ta­ko ne­če­ga ni­smo sje­ti­li mi, ne­go smo opet uči­li od dru­gih. Ali to nas ne mo­ra pri­je­či­ti da nas­ta­vi­mo u is­tom to­nu i ra­ši­ri­mo ku­ki­ce, ako se već ne bi ima­lo za fri­ži­de­re, po ci­je­lom gra­du. Je­di­no bi bi­lo do­bro da se od sve­ga mak­ne po­li­ti­ča­re, da pos­ta­vi­mo ku­ki­ce sa­mi, po­kraj svo­jih ulaz­nih vra­ta, is­pred du­ća­na, kod pe­ka­ra. Po­ka­ži­mo da ljud­skost u Za­gre­bu ni­je tr­go­vač­ka mar­ka stra­na­ka u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji, već brend lju­di do­bra sr­ca ko­jih u me­tro­po­li ni­ka­da ni­je ne­dos­ta­ja­lo. Na­ža­lost, kao ni vre­me­na u ko­ji­ma je bi­ti ta­kav zna­či­lo bi­ti u ne­mi­los­ti. Da­nas ipak ne­ma­mo iz­bo­ra ne­go se okre­nu­ti se­bi i lju­di­ma oko se­be. Ako to mo­gu i ja­če eko­no­mi­je u na­šoj bli­zi­ni, on­da bi­smo tre­ba­li smo­ći sna­ge da i mi ba­rem u ne­če­mu bu­de­mo po­put Be­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.