Ino­va­tiv­ni će pro­jek­ti mla­de vra­ti­ti u No­va­lju

Red i si­gur­nost su po­ve­ća­ni, a bu­ka je na pri­hvat­lji­voj ra­zi­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić Pos­lov­ni dnev­nik

Ho­lo­gram­skim nas­tu­pom Ivana Za­ka no­valj­ski je tu­ris­tič­ki po­ten­ci­jal do­bio no­vu di­men­zi­ju, a to je tek pr­vi u ni­zu no­vih ko­ra­ka

No­va­lja je pr­vi hr­vat­ski grad ko­ji je pu­bli­ci pri­re­dio kon­cert ne­kog do­ma­ćeg iz­vo­đa­ča u skla­du s naj­su­vre­me­ni­jom teh­no­lo­gi­jom (ho­lo­gram­ski nas­tup Ivana Za­ka), či­me lo­kal­ni tu­ris­tič­ki po­ten­ci­jal do­bi­va i no­vu di­men­zi­ju. Gra­do­na­čel­nik No­va­lje An­te Da­bo, ko­ji duž­nost ob­na­ša od 2013. go­di­ne, u do­sa­daš­njem man­da­tu uveo je tu­ris­tič­ki bon­ton bez ne­ga­tiv­nog utje­ca­ja na broj no­će­nja, ka­ko su iz­najm­lji­va­či i ugos­ti­te­lji svo­je­vre­me­no stra­ho­va­li, a sa­da naj­av­lju­je i za­okret nov­ljan­skog tu­riz­ma pre­ma ino­va­tiv­noj i raz­no­li­koj po­nu­di.

Mo­že li No­va­lja ži­vje­ti od re­pu­ta- ci­je Zr­ća kao naj­važ­ni­je hr­vat­ske za­bav­ne des­ti­na­ci­je?

Objek­tiv­ne okol­nos­ti tre­nu­tač­no nam ne idu na ru­ku jer su fes­ti­va­li u dru­gim gra­do­vi­ma i oko­li­ci po­sje­će­ni­ji i ima­ju zvuč­ni­ja glaz­be­na ime­na. Na Zr­ću se pro­mi­je­ni­la struk­tu­ra pu­bli­ke, do­la­ze nam mla­đi gos­ti – ne­koć je do­nja dob­na gra­ni­ca po­sje­ti­te­lja bi­la 25 go­di­na, sa­da je čak i ni­ža. Ta­ko­đer, dok je ra­ni­je bi­lo ri­je­či o po­sje­ti­te­lji­ma iz naj­ve­ćih europ­skih me­tro­po­la, po­put Lon­do­na, da­nas do­la­ze gos­ti iz ma­njih gra­do­va, druk­či­je pla­tež­ne mo­ći. Ia­ko ima­mo dva ve­li­ka i ci­je­nje­na fes­ti­va­la, Hi­deOut i So­nus, split­ska Ul­tra priv­la­či iz­vo­đa­če po­put Car­la Coxa u či­jim ugo­vo­ri­ma sto­ji da te se­zo­ne ne mo­gu nas­tu­pa­ti nig­dje ne­go na Ul­tri.

Ka­ko bis­te oci­je­ni­li ovo­go­diš­nju se­zo­nu?

Ipak, iz go­di­ne u go­di­nu bi­lje­ži­mo rast smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta te

Tre­nu­tač­ni je pro­blem No­va­lje ne­urav­no­te­že­nost us­lu­ge ko­ja utje­če na dalj­nji rast i ra­zvoj Ne­ko­li­ko pri­vat­nih inves­ti­ti­ra pri­bav­lja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za grad­nju no­vih ho­te­la, a ne­ki se već i gra­de

Tu­ris­tič­ka se­zo­na ne smi­je tra­ja­ti sa­mo tri mje­se­ca. No­va­lja je pu­na go­to­vo ci­je­le go­di­ne Re­fe­ren­du­mom će se od­lu­či­va­ti o grad­nji ma­ri­ne, a ubr­zo kre­će i grad­nja et­no­se­la

smo ove go­di­ne se­zo­nu otvo­ri­li s ne­što ma­nje od 25 ti­su­ća ras­po­lo­ži­vih le­ža­ja. U to­me je ve­li­ku ulo­gu odi­gra­la i le­ga­li­za­ci­ja no­vo­iz­gra­đe­nih obje­ka­ta, ali i ra­zvoj po­du­zet­nič­ke svi­jes­ti u skla­du s po­ten­ci­ja­li­ma ko­je ima­mo. Tre­nu­tač­ni pro­blem je ne­urav­no­te­že­nost us­lu­ge ko­ja utje­če na dalj­nji rast i ra­zvoj. Je­dan dio pro­ble­ma su i tak­sis­ti od ko­jih tre­ći­na od ukup­no 50 kon­ce­si­ona­ra pos­lu­je s ne­pra­vil­nos­ti­ma i na grad ba­ca­ju lo­še svje­tlo. No­va­lju ka­rak­te­ri­zi­ra i ne­usu­gla­še­na ugos­ti­telj­ska po­nu­da u ko­joj s jed­ne stra­ne ima­mo iz­vr­s­ne i ci­je­nje­ne res­to­ra­ne, ali i po­pla­vu fast fo­od obje­ka­ta ta­ko da bi i ovu vr­stu po­nu­de tre­ba­lo sis­te­ma­ti­zi­ra­ti.

Ko­ji su po va­ma on­da po­kre­ta­či dalj­njeg tu­ris­tič­kog ras­ta u No­va­lji?

Di­ver­si­fi­ka­ci­ja tu­ris­tič­ke po­nu­de. U pla­nu je ra­zvoj na­utič­kog tu­riz­ma te u lis­to­pa­du ili stu­de­nom oče­ku­je­mo i pr­vi re­fe­ren­dum na ko­jem će se od­lu­či­va­ti o grad­nji ma­ri­ne. Ta­kav ko­rak bio bi u vi­še no is­prav­nom smje­ru jer otva­ra sa­svim no­ve pri­li­ke i do­vo­di no­ve gos­te, kao i grad­nja et­no­se­la s či­jom re­ali­za­ci­jom bi­smo tre­ba­li kre­nu­ti uskoro. Pred na­ma su broj­ni in­fras­truk­tur­ni za­hva­ti za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma mla­de vra­ća­mo na­trag u No­va­lju. Kon­kret­no, u ur­ba­ni­za­ci­ju i oze­le­nji­va­nje no­valj­skih grad­skih po­vr­ši­na uklju­či­li smo lo­kal­ne struč­nja­ke za hor­ti­kul­tu­ru ko­ji će nam po­mo­ći uljep­ša­ti grad.

Na če­mu se tre­nu­tač­no ra­di?

Ka­ko no­valj­ski ho­tel­ski smje­štaj ni­je sa­svim udo­vo­lja­vao stvar­nim po­tre­ba­ma, od­lu­či­li smo se po­za­ba­vi­ti ti­me. Tre­nu­tač­no je ne­ko­li­ko pri­vat­nih inves­ti­to­ra u pos­tup­ku do­bi­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za grad­nju ho­te­la, a odre­đe­ni su pro­jek­ti već u fa­zi grad­nje.

Pos­to­je li opip­lji­vi re­zul­ta­ti ra­ni­je ulo­že­nih na­po­ra?

Se­zo­na se ši­ri i pro­ši­ru­je, us­pje­li smo pos­ti­ći da lo­kal­no sta­nov­niš­tvo tu­ris­tič­ku se­zo­nu ne vi­di sa­mo kao raz­dob­lje od tri mje­se­ca. Za­hva­lju­ju­ći pro­jek­ti­ma po­put Adven­ta i do­če­ka No­ve go­di­ne na otvo­re­nom, No­va­lja je pu­na go­to­vo ci­je­le go­di­ne. Osi­gu­ra­li smo i EU sred­stva za pro­jekt aglo­me­ra­ci­je No­va­lja u vi­si­ni od 25 mil. eura za no­vi bi­olo­ški pro­čiš­ći­vač vo­da. Us­pješ­no smo uve­li tu­ris­tič­ki bon­ton, os­na­ži­li smo rad ko­mu­nal­nog re­dar­stva te po­di­gli ra­zi­nu re­da i si­gur­nos­ti u No­va­lji, a što je naj­važ­ni­je, bu­ku smo sma­nji­li na pri­hvat­lji­vu ra­zi­nu. Lju­di nam do­la­ze i go­vo­re da sa­da ko­nač­no mo­gu spa­va­ti.

Na­kon rje­ša­va­nja pro­ble­ma bu­ke, što vas je slje­de­će do­če­ka­lo?

Dio tu­ris­tič­kih rad­ni­ka sma­trao je da bi tre­ba­lo sma­nji­ti po­rez na do­ho­dak pa smo do­dat­ne na­po­re ulo­ži­li u ra­zvoj gos­po­dar­ski i tu­ris­tič­ki po­tent­nog na­či­na pro­miš­lja­nja. Us­po­re­di­mo li po­dat­ke iz 2015. s re­zul­ta­ti­ma i oče­ki­va­nji­ma za 2016., po­rez na do­ho­dak do­nio je 40 pos­to vi­še nov­ca ne­go go­di­nu pri­je. To je sve no­vac ko­ji gra­du i mje­šta­ni­ma vra­ća­mo kroz raz­ne pro­jek­te ko­ji­ma po­di­že­mo kva­li­te­tu nji­ho­va ži­vo­ta. Ne­pre­kid­no ana­li­zi­ra­mo što sve mo­že­mo uči­ni­ti da No­va­lja bu­de još kva­li­tet­ni­ja des­ti­na­ci­ja, ali na umu tre­ba ima­ti da je ri­ječ o vi­še­go­diš­njim pro­ce­si­ma.

Snaž­ni fes­ti­va­li kon­ku­ri­ra­ju No­va­lja ima dva ve­li­ka fes­ti­va­la, ali poz­na­tim iz­vo­đa­či­ma kon­ku­ri­ra im split­ska Ul­tra, ko­ja je bo­lje po­sje­će­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.