Ka­ko bi Hr­vat­ska iz­gle­da­la da nam eko­no­mi­ja ide kao sport

Da smo, kao na sport­skoj, 20. i na eko­nom­skoj ljes­tvi­ci, naš bi BDP iz­no­sio 646 mi­li­jar­di do­la­ra umjes­to sa­daš­njih 48,7. Bi­li bi­smo kao Sa­udij­ska Ara­bi­ja, od­mah iza Švi­car­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Mi­lan A. Ra­čić

Na­šoj ma­loj zem­lji od 4,3 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka u Ri­ju ide dos­ta do­bro. Dok ovo pi­šem, 20. smo po bro­ju me­da­lja. Ta mi je po­zi­ci­ja na ljes­tvi­ci mno­go dra­ža od po­s­ljed­njeg iz­vje­šta­ja Svjet­ske ban­ke ko­ji nas pre­ma BDP-u svr­sta­va na 82. mjes­to. Za­mis­li­te ka­ko bi nam tek bi­lo da nam i eko­no­mi­ja ide ta­ko do­bro kao sport. Da smo 20. na toj ljes­tvi­ci, naš bi BDP iz­no­sio 646 mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra umjes­to sa­daš­njih 48,7 mi­li­jar­di. Bi­li bi­smo iz­jed­na­če­ni sa Sa­udij­skom Ara­bi­jom, od­mah iza Švi­car­ske. Bi­li bi­smo 13 pu­ta bo­ga­ti­ji ne­go da­nas, što zna­či da bi­smo ima­li 13 pu­ta vi­še nov­ca za obra­zo­va­nje, zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje, mi­ro­vi­ne, sport, is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj te ot­pla­tu du­ga, ako bi­smo ga u tom slu­ča­ju uop­će ima­li. Umjes­to da mla­di i obra­zo­va­ni lju­di sa­nja­ju o od­la­sku iz Hr­vat­ske, mla­di i obra­zo­va­ni lju­di iz dru­gih ze­ma­lja sa­nja­li bi o do­la­sku u Hr­vat­sku. No sta­ni­mo ma­lo na lop­tu. Raz­mak iz­me­đu na­še sport­ske i eko­nom­ske po­zi­ci­je iz­no­si 62 mjes­ta. Na­đi­mo se sto­ga na po­la pu­ta – na 51. mjes­tu ljes­tvi­ce Svjet­ske ban­ke. Ka­ko bi Hr­vat­ska ta­da iz­gle­da­la? Naš bi BDP iz­no­sio 181 mi­li­jar­du ame­rič­kih do­la­ra. Za­jed­no s Če­škom bi­li bi­smo is­pred Ru­munj­ske, No­vog Ze­lan­da i Ma­đar­ske. Bi­li bi­smo 3,7 pu­ta bo­ga­ti­ji. Odak­le to­li­ka raz­li­ka u na­šim sport­skim i eko­nom­skim re­zul­ta­ti­ma? Ako že­li­mo pro­uča­va­ti te­me­lje svo­jih sport­skih re­zul­ta­ta, mo­ra­mo po­če­ti s ge­ne­ti­kom. Či­ni se da Hr­va­ti ima­ju do­bre pre­dis­po­zi­ci­je ko­je nam da­ju pred­nost u star­tu, što se odra­ža­va na neo­če­ki­va­no vi­sok broj me­da­lja u po­sve raz­li­či­tim dis­ci­pli­na­ma. Me­đu­tim, što je s na­šim pos­lov­nim DNK? Na­ža­lost, u tom se po­dru­čju baš i ni­smo pros­la­vi­li. Če­tr­de­set pet go­di­na ko­mu­niz­ma po­pra­će­nih s 25 go­di­na so­ci­ja­liz­ma pre­ru­še­nog u ka­pi­ta­li­zam pre­tvo­ri­li su Hr­vat­sku u mu­tan­ta ko­ji, či­ni se, ne mo­že raz­bi­ti oko­ve obra­za­ca po­na­ša­nja ko­ji ne funk­ci­oni­ra­ju. Su­vre­me­na eko­nom­ska kon­ku­rent­nost zah­ti­je­va br­zi­nu, kre­ativ­nost, okret­nost i sklo­nost ri­zi­ku u odre­đe­noj mje­ri. Me­đu­tim, Hr­vat­ska je spo­ra, ne­kre­ativ­na, nes­pret­na i sklo­na ri­zi­ku kad to ne­ma ni­kak­vog smis­la, a ka­te­go­rič­ki ga od­bi­ja ka­da je ri­zik po­tre­ban. Ia­ko mno­gi od nas kri­ti­zi­ra­ju us­troj krov­nih sport­skih or­ga­ni­za­ci­ja u Hr­vat­skoj, a mno­go je to­ga pod­lož­no kri­ti­ka­ma, či­nje­ni­ca je da re­do­vi­to pro­izvo­di­mo zvi­jez­de u no­go­me­tu, ko­šar­ci, ski­ja­nju, te­ni­su, atle­ti­ci i dru­gim spor­to­vi­ma. Mno­gi od ovih us­pje­ha re­zul­tat su kom­bi­na­ci­je pri­rod­nog ta­len­ta i iz­nim­nih osob­nih ula­ga­nja. Me­đu­tim, nji­hov us­pjeh ta­ko­đer uka­zu­je na to da ih sus­tav ne uni­šta­va – mo­žda funk­ci­oni­ra na 50% stvar­nog ka­pa­ci­te­ta, ali ba­rem ne ra­di pro­tiv spor­ta­ša. Is­to se ne mo­že re­ći za na­šu eko­no­mi­ju. Gra­di­mo ad­mi­nis­tra­tiv­ne la­bi­rin­te ko­ji ne­ma­ju ni­kak­vu pro­duk­tiv­nu svr­hu. Mi­nis­tri ko­ji ni­ka­da ni­su vo­di­li tvrt­ke če­šu se po gla­vi dok po­ku­ša­va­ju pro­na­ći na­či­ne da „po­tak­nu“po­du­ze­ća umjes­to da im se sa­mo sklo­ne s pu­ta. Ni­ka­da ne­će­mo pre­ma­ši­ti jed­nu Eti­opi­ju (74.) ili Su­dan (65.) dok pri­vat­no po­du­zet­niš­tvo ne pos­ta­ne ka­men-te­me­ljac na­še eko­no­mi­je. Eri pre­tva­ra­nja da nam je sta­lo (dok po­taj­no pre­zi­re­mo) do po­du­zet­niš­tva mo­ra do­ći kraj. Što se pri­je to do­go­di, pri­je će Hr­vat­ska pos­ti­za­ti eko­nom­ske re­zul­ta­te ko­ji će se mo­ći mje­ri­ti sa sport­ski­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.