Ne za­ni­ma me sa­bor­ska pla­ća, već promjene u ko­rist mla­dih

El­la Dvor­nik po­li­tič­ki se ak­ti­vi­ra­la jer do­sa­di­lo joj je što svi idu sa­mo li­je­vo ili des­no

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Kor­dić

An­ga­žman u SMS stran­ci do­dat­ni je po­sao uz blog o pu­to­va­nji­ma od ko­jeg ži­vi, a za ko­ji je svr­sta­na me­đu tri naj­bo­lja blo­ge­ra u Bri­ta­ni­ji sce­na@ve­cer­nji.net Ima tek 25 go­di­na, no, ka­že, ne ži­vi po­put ti­pič­ne dje­voj­ke svo­je do­bi. El­la Dvor­nik otiš­la je u Lon­don te se br­zo iz klin­ke pre­tvo­ri­la u us­pješ­nu pos­lov­nu že­nu. Tre­nu­tač­no je dio Sa­svim ma­le stran­ke (SMS) ko­ja će se bo­ri­ti na iz­bo­ri­ma, a os­nov­ni joj je cilj po­tak­nu­ti mla­de da iz­a­đu na iz­bo­re. Ia­ko se ni­kad ni­je pla­ni­ra­la ba­vi­ti po­li­ti­kom, ni­ti je, ka­že, za­ni­ma zas­tup­nič­ka pla­ća jer za­ra­đu­je od pi­sa­nja blo­ga o pu­to­va­nji­ma, od­lu­či­la se an­ga­ži­ra­ti. – Pri­hva­ti­la sam po­ziv jer mi je na­ša si­tu­aci­ja ko­mič­na, a SMS će svoj pro­gram i pri­ka­za­ti kroz sar­ka­zam i iro­ni­ju. Ono što mi ra­di­mo oz­bilj­na je ze­zan­ci­ja – ka­že El­la i do­da­je: – Za­ni­ma­ju me mla- đe ge­ne­ra­ci­je jer se ni u jed­noj pre­diz­bor­noj kam­pa­nji ne ra­di ni­šta za nas mla­de. Na nas bi se tre­ba­li vi­še fo­ku­si­ra­ti, a po­li­ti­ča­ri su za­pe­li u svo­joj si­gur­noj zo­ni pa ne že­le ni­šta ri­ski­ra­ti i pro­mi­je­ni­ti.

Ko­mič­no sta­nje tra­ži iro­ni­ju

Ni­je joj u in­te­re­su ući u Sa­bor i ni­je si­gur­na da će gla­sa­či baš po­hi­ta­ti gla­sa­ti za stran­ku ko­ja se sa svi­me “spr­da”, no ka­že da joj je do­sa­di­lo da svi ho­da­ju sa­mo li­je­vo ili des­no, a je­di­no što se mi­je­nja je ban­kov­ni ra­čun po­li­ti­ča­ra. Ipak, ako stran­ka pos­tig­ne us­pjeh, vi­še će se po­sve­ti­ti po­li­ti­ci. A utje­caj­na mo­že ite­ka­ko bi­ti jer na druš­tve­nim mre­ža­ma obja­va­ma iz­a­zi­va po­zor­nost mla­đih ge­ne­ra­ci­ja. Sa­mo na Fa­ce­bo­oku pra­ti je 250 ti­su­ća lju­di. Sva­kod­nev­no objav­lju­je pos­to­ve, a naj­vi­še ih se od­no­si na pu­to­va­nja pa je to pre­tvo­ri­la u biz­nis od ko­jeg ži­vi. Pom­no bi­ra bren­do­ve s ko­ji­ma će su­ra­đi­va­ti jer ne že­li da joj se stra­ni­ca pre­tvo­ri u oglas­nik. Ako ne­ki brend že­li su­rad­nju, od njih zah­ti­je­va da se nji­ho­vi pro­izvo­di da­ru­ju pra­ti­te­lji­ma jer, bez njih, ne bi ima­lo smis­la odr­ža­va­ti stra­ni­cu. Po­ne­kad uz fo­to­gra­fi­ju kup­lje­no­ga pri­lo­ži i ra­čun ka­ko bi do­ka­za­la da je ku­pi­la vlas­ti­tim nov­cem. Ra­di što vo­li, a pos­ti­gla je i ono što je mno­gi­ma san – za­ra­đu­je pu­tu­ju­ći. Ta­kav po­sao te­me­lji se na to­me da joj ho­tel osi­gu­ra smje­štaj i dnev­ni­cu, a ona za­uz­vrat pi­še de­talj­nu re­cen­zi­ju ho­te­la te o za­nim­lji­vim mjes­ti­ma u nje­go­voj bli­zi­ni. Na to da po­kre­ne blog po­tak­nuo ju je za­ruč­nik, Bri­ta­nac Char­les Pe­ar­ce. I do­ži­vje­la je us­pjeh. Uvr­šte­na je me­đu tri naj­bo­lja blo­ge­ra u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, pre­ma miš­lje­nju UK Blog Awar­ds. Ta­mo se to sma­tra nor­mal­nim pos­lom, no u Hr­vat­skoj na­ila­zi na ne­ra­zu­mi­je­va­nje. – Ov­dje je to još ot­kri­va­nje to­ple vo­de i vje­ru­jem da Vla­da smiš­lja ka­ko po­če­ti opo­re­zi­va­ti i blo­ge­re – smi­je se i do­da­je: – Ne ra­dim ti­pič­ne re­cen­zi­je ho­te­la, fo­ku­si­ram se na sve stva­ri ko­je lju­di vo­le, ka­mo iz­a­ći, gdje se za­ba­vi­ti, jes­ti. Ima od­go­vor i na zlo­čes­te ko­men­ta­re da i ni­je te­ško pu­to­va­ti i o to­me pi­sa­ti.

Vjen­ča­nje idu­će go­di­ne

– Ako net­ko mis­li da je moj po­sao lak, ne­ka ga slo­bod­no ra­di. Ja ne bih pri­go­va­ra­la bla­gaj­ni­ci ko­ja osam sa­ti prov­la­či bar ko­do­ve jer joj se di­vim, ali znam da to ni­kad ne bih mo­gla ra­di­ti. Po­dr­ška joj je za­ruč­nik. Pr­va te­ma ko­ja se na­me­će kad se spo­me­ne nji­ho­va ve­za, raz­li­ka je od 13 go­di­na me­đu nji­ma. – To je moj ži­vot i mo­je ti­je­lo pa je moj i oda­bir ho­ću li bi­ti s ne­kim tko je 15 go­di­na mla­đi ili 100 go­di­na sta­ri­ji od me­ne. Raz­li­ka u go­di­na­ma me­đu na­ma je is­klju­či­vo broj­ka. Mar­ke­tin­ški je struč­njak i oz­bi­ljan u svom pos­lu, ali pri­vat­no je di­je­te ve­će od me­ne. To je čo­vjek ko­ji me pr­ska vo­dom od čet­ki­ce za zu­be i stav­lja ko­ru od ba­na­ne da se po­s­kliz­nem – ve­se­lo pri­ča i do­da­je da će se vjen­ča­ti idu­će go­di­ne ako to us­pi­ju is­pla­ni­ra­ti.

SMS će svoj pro­gram pri­ka­za­ti kroz sar­ka­zam i iro­ni­ju. Ono što mi ra­di­mo oz­bilj­na je ze­zan­ci­ja, ka­že El­la

Za­ruč­nik Char­les Pe­ar­ce od nje je sta­ri­ji 13 go­di­na, na što ka­že: “Raz­li­ka u go­di­na­ma je is­klju­či­vo broj­ka. On je oz­bi­ljan u pos­lu, ali pri­vat­no je di­je­te ve­će od me­ne”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.