Ži­ri oča­ra­la Ber­nar­da Bru­no, a pu­bli­ku Mar­ko Šku­gor

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Dru­ge ve­če­ri u Ši­be­ni­ku bi­lo je ma­lo vi­še tre­me zbog na­tje­ca­telj­skog ka­rak­te­ra, a od 25 iz­vo­đa­ča sla­vi­li su i Mar­ko To­lja, Je­le­na Ra­dan...

Pos­li­je ve­če­ri po­sve­će­ne Ar­se­nu De­di­ću i ta­li­jan­skim pje­sma­ma ko­je smo za­vo­lje­li na San­re­mu, dru­ga ve­čer 19. Dal­ma­tin­ske šan­so­ne već tra­di­ci­onal­no če­ka­la se s ma­lo vi­še tre­me me­đu iz­vo­đa­či­ma jer ni­je re­vi­jal­nog već na­tje­ca­telj­skog ka­rak­te­ra. Pje­va­li su mno­gi, toč­ni­je, ču­li smo 25 no­vih sklad­bi, svi­dje­lo nam ih se dos­ta, ali o po­bjed­ni­ci­ma su od­lu­či­li ži­ri i ši­ben­ska pu­bli­ka okup­lje­na is­pred ka­te­dra­le sv. Ja­ko­va. Ži­ri je pr­vim mjes­tom na­gra­dio Ber­nar­du Bru­no, sli­je­pu Švi­car­ku hr­vat­skih ko­ri­je­na ko­ja je ot­pje­va­la “Gdje da na­đem mir”. Ši­ben­skoj pu­bli­ci 23-go­diš­nja Ber­nar­da je do­bro zna­na. De­bi­ti­ra­la je na Šan­so­ni 2014., zo­vu je hr­vat­skom Ade­le, ro­đe­na je u Za­gre­bu, ali kao dje­voj­či­ca otiš­la je u Zürich gdje ži­vi i da­nas. Na švi­car­skom iz­bo­ru za pje­smu Eu­ro­vi­zi­je s pje­smom “Con­fi­den­ce” za sa­mo ne­ko­li­ko gla­so­va iz­gu­bi­la je šan­su da Švi­car­sku pred­stav­lja na na­tje­ca­nju. Dru­go pak mjes­to ži­ri­ja osvo­ji­li su Bang Bang, a na tre­ćem je Mar­ko Šku­gor i nje­go­va “Sa­mo ti si”. Mar­ko Šku­gor je oča­rao i pu­bli­ku pa ga je na­gra­di­la pr­vim mjes­tom, sli­je­di Je­le­na Ra­dan s “Kad nas ne bu­de” te kla­pa Bro­da­ri­ca i pje­sma “Pra­vim se”. Pje­smu je naj­bo­lje in­ter­pre­ti­ra­la Je­le­na Ra­dan, na­gra­du za naj­bo­lji aran­žman osvo­jio je Mar­ko To­lja, a naj­bo­lju kan­ta­utor­sku iz­ved­bu ima­le su The Blon­des sa svo­jim “Pa­ra­lel­nim svi­je­tom”.

Mar­ko Šku­gor i Ber­nar­da Bru­no (go­re) te duo The Blon­des ko­je su sla­vi­le kao do­bit­ni­ce na­gra­de za naj­bo­lju kan­ta­utor­sku iz­ved­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.