ŽE­NE KO­JE MI­JE­NJA­JU SVI­JET Upu­će­ni tvr­de da je Oprah Win­frey Oba­mi do­ni­je­la mi­li­jun gla­so­va i no­mi­na­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ivana Ka­lo­gje­ra pa­no­ra­ma@ve­cer­nji.net

Od že­ne ko­ja je 25 go­di­na ra­di­la svoj pla­ne­tar­no po­pu­lar­ni TV show, do one ko­ja za­ra­đu­je na svo­jim fo­to­gra­fi­ja­ma – to je showbiz

Jed­na od naj­bo­ga­ti­jih i naj­u­tje­caj­ni­jih že­na da­naš­nji­ce, Oprah Win­frey, ne do­la­zi ni iz po­li­ti­ke ni iz biz­ni­sa, ne­go iz showbi­zza. Nje­zin us­pon pra­vi je pri­mjer ame­rič­kog sna. Ima­la je tra­uma­tič­no dje­tinj­stvo. Odras­la je u si­ro­maš­tvu, od­ga­ja­la ju je sa­mo­hra­na maj­ka, s de­vet je go­di­na bi­la si­lo­va­na, a s 14 os­ta­la trud­na. No, ima­la je ne­iz­mje­ran ta­lent. Još kao sred­njo­škol­ka po­če­la je ra­di­ti kao vo­di­te­lji­ca vi­jes­ti na ra­di­ju.

Vrag iz ame­rič­kog Vo­gu­ea

Na­kon to­ga pre­ba­ci­la se na lo­kal­nu te­le­vi­zi­ju, a po­tom u ju­tar­nji tal­k­show iz ko­jeg je i nik­nuo slav­ni The Oprah Win­frey Show ko­ji je tra­jao 25 go­di­na. Pri­je pet go­di­na po­kre­nu­la je OWN, vlas­ti­tu ka­bel­sku te­le­vi­zij­sku mre­žu ko­ja je naj­ve­ću gle­da­nost pos­ti­gla u si­ječ­nju 2013. ka­da je u ču­ve­nom Oprah Showu ugos­ti­la biv­šeg bi­cik­lis­ta Lan­cea Ar­m­s­tron­ga ko­ji je ta­da jav­no priz­nao da je ko­ris­tio do­ping. Ona je i pr­va Afro­ame­ri­kan­ka ko­ja je pos­ta­la mi­li­jar­der­ka, a imo­vi­na joj se pro­cje­nju­je na 3,2 mi­li­jar­de do­la­ra. Ve­li­ka je fi­lan­trop­ki­nja, da­la je mi­li­ju­ne do­la­ra za po­moć si­ro­maš­ni­ma i bo­les­ni­ma, a os­no­va­la je i ško­lu za dje­voj­či­ce u Afri­ci. Ak­ti­vi­ra­la se i pri skup­lja­nju do­na­ci­ja za Oba­mi­nu kam­pa­nju, a pr­vi put ga je po­dr­ža­la 2006. ka­da još ni­je ni bio kan­di­dat. Pret­pos­tav­lja se da je nje­zin an­ga­žman Oba­mi do­nio vi­še od mi­li­jun gla­so­va u De­mo­krat­skoj stran­ci bez ko­jih se ne bi us­pio ni kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­ka, ta­ko da je biv­ši gu­ver­ner Il­li­no­isa Rod Bla­go­je­vich iz­ja­vio je ka­ko je Opra­hi­na ulo­ga u Oba­mi­noj po­bje­di bi­la to­li­ko zna­čaj­na da joj je mis­lio po­nu­di­ti nje­go­vo mjes­to u Se­na­tu. Još je jed­na že­na bli­sko po­ve­za­na

Kim Kar­da­shi­an i Taylor Swift

Pr­va za­ra­đu­je sa­mo­pro­mo­ci­jom, dru­ga sa­ma pi­še svo­je pje­sme sa showbi­zom ima­la važ­nu ulo­gu u Oba­mi­noj kam­pa­nji 2008. i 2012., a jed­na­ko je ta­ko uklju­če­na i u pro­mo­ci­ju Hil­lary Clin­ton. Ri­ječ je o glav­noj ured­ni­ci Vo­gu­ea, 66-go­diš­njoj Bri­tan­ki An­ni Win­to­ur, naj­u­tje­caj­ni­joj že­ni iz svi­je­ta mo­de. Poz­na­ta je po svom imi­džu, sti­lu, ne­izos­tav­noj bob fri­zu­ri i tam­nim na­oča­la­ma, go­diš­nje za­ra­di oko dva mi­li­ju­na do­la­ra, a o njoj je na­pi­sa­na knji­ga i snim­ljen film „Vrag no­si Pra­du“. Pr­vo mjes­to For­be­so­ve lis­te naj­bo­ga­ti­jih ce­le­brityja za­uze­la je 26-go­diš­nja Taylor Swift ko­ja je ne­dav­no pros­la­vi­la de­se­to­go­diš­nji­cu pr­vog al­bu­ma. Jed­na od naj­ve­ćih pop-zvi­jez­da da­naš­nji­ce ka­ri­je­ru je za­po­če­la kao co­un­try pje­va­či­ca, a sa­mo je la­ni za­ra­di­la 170 mi­li­ju­na do­la­ra. Od po­čet­ka ka­ri­je­re sve svo­je pje­sme pi­še sa­ma, pa je 2006. bi­la naj­mla­đa kan­ta­uto­ri­ca ko­ja se naš­la na Bil­l­bo­ar­do­voj ljes­tvi­ci co­un­try pje­sa­ma. Do sa­da je osvo­ji­la 10 Gram­myja. Na lis­ti vo­de­ćih 10 naj­bo­ga­ti­jih ce­le­brityja na­la­zi se i Ade­le. Nje­zin no­vi al­bum „25“proš­le je go­di­ne sa­mo u pr­vom tjed­nu pro­da­je pro­dan u 3,38 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka, a do kra­ja go­di­ne u 17,4 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka. Nje­zi­na se za­ra­da pro­cje­nju­je na 80,5 mi­li­ju­na do­la­ra, s tom raz­li­kom što je Ade­le je­di­ni glaz­be­nik na For­be­so­voj lis­ti ko­ja je vi­še od po­lo­vi­ce go­diš­nje za­ra­de os­tva­ri­la is­klju­či­vo na glaz­bi. Ia­ko ima onih ko­ji sma­tra­ju da bi Ma­don­na tre­ba­la oti­ći u mi­ro­vi­nu, ta 58-go­diš­nja pje­va­či­ca za­uze­la je vi­so­ko 12. mjes­to ljes­tvi­ce s go­diš­njom za­ra­dom od 76,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Do sa­da je pro­da­la oko 300 mi­li­ju­na plo­ča pa se ta­ko nje­zi­no ime kao naj­pro­da­va­ni­jeg žen­skog iz­vo­đa­ča naš­lo i u Gu­in­ne­sso­voj knji­zi re­kor­da. U svo­jim se jav­nim nas­tu­pi­ma Ma­don­na čes­to po­igra­va­la sek­su­al­nim imi­džem ko­ris­te­ći re­li­gi­oz­ne sim­bo­le.Jed­na od tre­nu­tač­no naj­poz­na­ti­jih pje­va­či­ca pre­poz­nat­lji­va po svom po­seb­nom gla­su, Ri­han­na, u proš­loj je go­di­ni za­ra­di­la 75 mi­li­ju­na do­la­ra. Ri­han­na je ro­dom s Bar­ba­do­sa, a ve­ći­nu nov­ca za­ra­di­la je za­hva­lju­ju­ći ugo­vo­ri­ma s Di­orom, Pu­mom, Sam­sun­gom i Stan­ce­om.

Show bu­si­ness ni­su sa­mo sla­va, moć i bo­gat­stvo, ove su da­me do­kaz da iza sve­ga sto­je ta­lent (ma­kar i za sa­mo­pro­mo­ci­ju ) i ve­li­ki rad

1859. Bac­ha Car Fra­njo Jo­sip smi­je­nio mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Alexan­de­ra Ri­han­na Sa­mo ti­je­kom proš­le go­di­ne za­ra­di­la je 75 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.