HDZ: Ku­ri­ku­lar­na re­for­ma za go­di­nu da­na, a za škol­sku go­di­nu 2018./2019. no­vi, bes­plat­ni udž­be­ni­ci za sve os­nov­no­škol­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Bez ob­zi­ra na to što se broj ne­za­pos­le­nih pri­bli­ža­va ra­zi­na­ma ko­je smo ima­li pret­kriz­ne 2008. go­di­ne, ka­da se sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti spus­ti­la bli­zu 12 pos­to, br­zin­sko sma­nje­nje re­gis­tri­ra­ne ne­za­pos­le­nos­ti za­sad pro­la­zi bez zna­čaj­ni­jeg utje­ca­ja na za­pos­le­nost. Po­s­ljed­nji poz­na­ti sta­tis­tič­ki po­da­ci o bro­ju za­pos­le­nih i da­lje su bla­go ne­ga­tiv­ni u od­no­su na proš­lu go­di­nu, no to ni­je za­sme­ta­lo stran­ka­ma da u kam­pa­nju kre­nu sa zvuč­nim obe­ća­njem o 145 (SDP) od­nos­no 180 ti­su­ća rad­nih mjes­ta (HDZ) ko­je će kre­ira­ti u četiri go­di­ne. Eko­no­mis­ti su dav­no do­ka­za­li usku ve­zu iz­me­đu BDP-a i za­poš­lja­va­nja po ko­joj je sto­pa ras­ta za­pos­le­nos­ti upo­la ni­že od sto­pe ras­ta BDP-a. U hr­vat­skim pri­li­ka­ma to bi zna­či­lo da na 2 pos­to ras­ta BDP-a tre­ba oče­ki­va­ti oko je­dan pos­to ve­ću za­pos­le­nost. Hr­vat­ska bi eko­no­mi­ja sto­ga mo­ra­la ras­ti po ki­ne­skim, a ne pre­ma skrom­nim hr­vat­skim sto­pa­ma ras­ta da bi za četiri go­di­ne kre­ira­li 145 ili 180 ti­su­ća no­vih rad­nih mjes­ta. Du­go­roč­ni po­ten­ci­ja­li hr­vat­skog gos­po­dar­stva lo­ši su i kre­ću se oko je­dan pos­to, a osim sku­pe dr­žav­ne po­troš­nje i ve­li­kog jav­nog du­ga uteg pred­stav­lja i obra­zov­na po­li­ti­ka.

Te­ško os­tva­ri­va obe­ća­nja

Ne­kad je Hr­vat­ska slo­vi­la kao zem­lja jef­ti­ne, ali do­bro obra­zo­va­ne rad­ne sna­ge, a sad smo os­ta­li i bez jed­nog i bez dru­gog. Jef­ti­ni, s ob­zi­rom na bru­to ci­je­nu ra­da i ukup­na da­va­nja, vi­še ni­smo, obra­zo­va­ni i mla­di lju­di ma­sov­no od­la­ze van, ta­ko da će hr­vat­ski pos­lo­dav­ci mo­ra­ti za­poš­lja­va­ti lju­de sred- nje i sta­ri­je ži­vot­ne do­bi, a dr­ža­va će ula­ga­ti do­dat­na sred­stva u do­ško­lo­va­nje lju­di ko­ji su go­di­na­ma iz­van svi­je­ta ra­da. SDP naj­av­lju­je da će ši­ri­ti po­rez­ne olak­ši­ce na sta­ri­je od 50 go­di­na, ali i ja­ča­ti struč­no os­po­sob­lja­va­nje mla­dih ko­je je ova Vla­da bit­no re­du­ci­ra­la. HDZ ta­ko­đer spo­mi­nje po­rez­ne olak­ši­ce i po­ti­ca­je, po­volj­ne kre­di­te za sa­mo­za­poš­lja­va­nje te mo­ti­vi­ra­nje pri­vat­nog sek­to­ra da ja­če ko­ris­ti jav­ne pro­gra­me za­poš­lja­va­nja. Na­ja­ve su jed­no, a mo­guć­nos­ti ipak dru­go. So­ci­olog Teo Mat­ko­vić, ko­ji je jed­no vri­je­me bio i dru­gi čo­vjek Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje, upo­zo­ra­va da Eu­rop­ski so­ci­jal­ni fond – ko­ji stran­ke na­vo­de kao naj­ve­ćeg “me­ce­nu” – mo­že fi­nan­ci­ra­ti tek ne­ko­li­ko ti­su­ća lju­di go­diš­nje, naj­vi­še de­se­tak ti­su­ća. Zdes­lav Šan­tić, ban­kar­ski ana­li­ti­čar, upo­zo­ra­va da i sa­da u ne­kim sek­to­ri­ma ne­dos­ta­ju rad­ni­ci, no stran­ke ne­ra­do od­go­va­ra­ju na pi­ta­nja u uvo­zu rad­ne sna­ge. – Na­ša pri­rod­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti ni­je ta­ko ni­ska da bi se spo­me­nu­ta broj­ka o 180 ti­su­ća no­vo­za­pos­le­nih re­gru­ti­ra­la sa­mo na do­ma­ćem tr­ži­štu ra­da. Pos­to­je tu dvi­je ra­zi­ne pro­ble­ma, jed­na je što je te­ško oče­ki­va­ti 180 ti­su­ća rad­nih mjes­ta i uz di­na­mič­ni­ji rast od onog ko­ji se pre­dvi­đa. Dru­ga ra­zi­na su na­ši pro­ble­mi ve­za­ni uz obra­zo­va­nje i pro­blem od­la­ska rad­ne sna­ge. Broj­ke ko­je se spo­mi­nju u kam­pa­nji bit će ja­ko te­ško os­tva­ri­ti – is­ti­če Zdes­lav Šan­tić .

Nuž­ni jas­ni pro­pi­si

Pre­drag Be­ja­ko­vić, is­tra­ži­vač Ins­ti­tu­ta za jav­ne fi­nan­ci­je, na stra­nač­ka li­ci­ti­ra­nja po­ru­ču­je da dr­ža­va ne stva­ra rad­na mjes­ta. – Stva­ra ih pri­vat­ni sek­tor, a dr­ža­va sa­mo jas­nim pro­pi­si­ma ko­ji ni­su pod­lož­ni pro­mje­ni mo­že po­tak­nu­ti pri­vat­ni sek­tor. Po­sve je po­greš­na po­ru­ka ko­ju po­li­ti­ča­ri ša­lju i li­ci­ti­ra­ju ne­čim na što ima­ju raz­mjer­no ma­lo utje­ca­ja, ali stal­nim pro­mje­na­ma pro­pi­sa i ne­jas­nim za­ko­ni­ma sa­mo ote­ža­va­ju ra­zvoj i za­poš­lja­va­nje – ko­men­ti­ra Be­ja­ko­vić.

Stal­nim pro­mje­na­ma pro­pi­sa i za­ko­ni­ma po­li­ti­ka sa­mo ote­ža­va ra­zvoj i za­poš­lja­va­nje

173 ti­su­će za­pos­le­nih ma­nje ima hr­vat­ska ne­go što ih je ima­la u lip­nju 2008. go­di­ne, a zbog sta­re­nja i po­ja­ča­nih mi­gra­ci­ja broj ak­tiv­nog sta­nov­niš­tva ni­ži je za oko 183 ti­su­će., upo­zo­ra­va Zvo­ni­mir Sa­vić iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re

Ne­kim sek­to­ri­ma ne­dos­ta­ju rad­ni­ci, no stran­ke ne­ra­do go­vo­re o uvo­zu rad­ne sna­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.