Ot­ka­zan pre­mi­jer­ski pa­nel na ko­ji je bio po­zvan Vu­čić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@vecernji.net ZA­GREB

Vu­čić je, ka­žu nam, za ot­ka­zi­va­nje doz­nao tek na­kon što se pri­ja­vio u po­ne­dje­ljak, dva i pol tjed­na na­kon is­te­ka ro­ka

Pre­mi­jer­ski pa­nel na Du­brov­nik fo­ru­mu, na ko­ji je, uz broj­ne stra­ne pre­mi­je­re, bio po­zvan i sr­bi­jan­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić, ko­ji je i po­t­vr­dio do­la­zak u Hr­vat­sku, ot­ka­zan je jer se pro­mi­je­nio for­mat sum­mi­ta. Zbog sla­bi­jeg oda­zi­va os­ta­lih po­zva­nih te bo­ga­tih di­sku­si­ja na mi­nis­tar­skoj i pred­sjed­nič­koj ra­zi­ni taj je pa­nel, za­pra­vo, pos­tao ne­po­tre­ban. Kao i sva­ke go­di­ne, na fo­rum se po­zi­va­ju i pred­stav­ni­ci dr­ža­va u okru­že­nju, kao i pred­stav­ni­ci SAD-a, Ki­ne... Ri­ječ je o ma­nje-vi- še “stal­noj” lis­ti pa je ta­ko po­ziv ove go­di­ne oti­šao i sr­bi­jan­skim pred­stav­ni­ci­ma, pre­mi­je­ru Vu­či­ću i mi­nis­tru vanj­skih pos­lo­va Ivi­ci Da­či­ću. Ko­le­ge po funk­ci­ji zo­vu ko­le­ge – pre­mi­je­ri pre­mi­je­re, pred­sjed­ni­ca pred­sjed­ni­ke... Pred­stav­ni­ci Sr­bi­je ni­su se oda­zi­va­li na po­ziv do po­ne­djelj­ka, ka­da je, go­to­vo tri tjed­na na­kon ro­ka, sti­gla po­t­vr­da Alek­san­dra Vu­či­ća, ali ne i Da­či­ća. No u me­đu­vre­me­nu se u or­ga­ni­za­ci­ji Fo­ru­ma do­go­di­la pro­mje­na – od svih po­zva­nih pre­mi­je­ra oda­zva­la su ih se dvo­ji­ca, iz Ma­ke­do­ni­je i s Ko­so­va, pa je pre­mi­jer­ski pa­nel ot­ka­zan, što Vu­či­ću ni­je jav­lje­no, doz­na­je se iz di­plo­mat­skih iz­vo­ra. Vu­čić je, ka­žu nam, za ot­ka­zi­va­nje doz­nao tek na­kon što se pri­ja­vio. Na­kon to­ga, ali i na­kon što je u me­di­ji­ma objav­lje­no da Vu­čić do­la­zi, sti­že Vu­či­će­va iz­ja­va da još ni­je od­lu­čio o do­la­sku u Hr­vat­sku, mo­gu­će i zbog ne- ga­tiv­ne at­mo­sfe­re ko­ja bi ga do­če­ka­la. Ju­čer ni­je bi­lo od­go­vo­ra iz sr­bi­jan­ske vla­de o Vu­či­će­vim pla­no­vi­ma. Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ju­čer pak ka­že da, ko­li­ko zna, Vu­čić do­la­zi, ali da to ni­je si­gur­no jer se pro­mi­je­ni­la for­ma sum­mi­ta. Mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mi­ro Ko­vač ka­zao je da, ako Vu­čić do­đe, “ne­ka po­ne­se po­pis Hr­va­ta pro­tiv ko­jih pos­to­je op­tuž­ni­ce”. U ko­men­ta­ru od­no­sa Hr­vat­ske i Sr­bi­je aus­trij­ski list Stan­dard pak pi­še da su ne­ki od pri­go­vo­ra Hr­vat­ske ute­me­lje­ni, ali da je na­čin na ko­ji je pos­tu­pi­la, blo­ka­dom pre­go­vo­ra, bio kon­tra­pro­duk­ti­van. Na pi­ta­nje bi li Vu­či­ćev do­la­zak u Du­brov­nik mo­gao po­bolj­ša­ti od­no­se iz­me­đu Sr­bi­je i Hr­vat­ske, šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić re­kao je da su ti od­no­si eko­nom­ski OK. – A do­la­zak Vu­či­ća ili Ni­ko­li­ća u Du­brov­nik ili Gli­nu ne­će pro­mi­je­ni­ti ni­šta – za­klju­čio je Mi­la­no­vić.

Ore­ško­vić: Ko­li­ko znam, Vu­čić do­la­zi, no to ni­je si­gur­no, pro­mi­je­ni­la se for­ma sum­mi­ta

Teh­nič­ki pre­mi­jer još ni­je po­sve si­gu­ran ho­će li Vu­čić pri­hva­ti­ti nje­gov po­ziv

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.