NI­JE ČUDNO ŠTO SU NA ULICAMA I KOŽNATE JAKNE I HALJINICE

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Naj­bo­lje se odi­je­va­ti slo­je­vi­to da bis­te mo­gli ne­što ski­nu­ti ili on­da opet odje­nu­ti, ovis­no o tem­pe­ra­tu­ri zra­ka. A uz se­be je sva­ka­ko do­bro ima­ti sun­ča­ne na­oča­le, ali i ki­šo­bran u slu­ča­ju mjes­ti­mič­nih plju­sko­va. Ne­ri­jet­ko upra­vo ova­ko ovih da­na zvu­če sa­vje­ti me­te­oro­lo­ga, zbog če­ga su lju­di još zbu­nje­ni­ji. To se od­no­si na one ko­ji vre­men­ske prog­no­ze pra­te, a ima i onih ko­ji su odav­no odus­ta­li pa se odi­je­va­ju u skla­du s onim kak­vo je vri­je­me u tre­nut­ku ka­da ba­ce po­gled kroz pro­zor dok se spre­ma­ju za po­sao ili od­la­zak na ju­tar­nju ka­vu. Ta­ko ovih da­na na ulicama Za­gre­ba mo­že­mo vi­dje­ti dje­voj­ke u ljet­nim ha­lji­na­ma ko­je i da­lje po­ka­zu­ju no­ge pre­pla­nu­le na mo­ru, ali i one ko­ji su iz ne­kog za­ba­če­nog di­je­la or­ma­ra sa zim­skom odje­ćom već iz­vuk­li kožnate jakne i ša­lo­ve. Obu­ća je ta­ko­đer raz­no­vr­s­na. Od ljet­nih san­da­la na bo­se no­ge pre­ko onih na ča­ra­pe do je­sen­skih či­za­ma. Tem­pe­ra­tu­re su se proš-

Mno­gi su se opros­ti­li od vru­će­ga lje­ta, ali prog­no­ze ka­žu da će nas još gri­ja­ti +30

log tjed­na u ju­tar­njim sa­ti­ma spu­šta­le do 12 stup­nje­va, zbog če­ga su se mno­gi opros­ti­li od vru­ćeg lje­ta, po­go­to­vo oni ko­ji su na go­diš­njem od­mo­ru bi­li po­čet­kom sr­p­nja pa im je ko­lo­voz bio dug te im unu­tar­nji sat go­vo­ri da je vri­je­me za je­sen. One ko­ji su se tek vra­ti­li s mo­ra još gri­ju us­po­me­ne ljet­nih ve­če­ri na pla­ži pa ni­žim tem­pe­ra­tu­ra­ma una­toč odi­je­va­ju ha­lji­ne i krat­ke ru­ka­ve. Ipak, slje­de­ćih će­mo se da­na gri­ja­ti na ugod­nih 25 do 30 stup­nje­va. Ki­še ne­ma na vi­di­ku, a osje­ćaj to­pli­ne je­di­no bi mo­gao pok­va­ri­ti vje­tar. Za­to ne tre­ba još pre­kri­ži­ti to­ple da­ne i ušu­ška­ti se u de­ki­cu is­pred te­le­vi­zo­ra s ča­jem u ru­ci. Je­sen­ski da­ni bit će do­volj­no du­gi za tak­ve ak­tiv­nos­ti, a sa­da se vri­je­me još mo­že is­ko­ris­ti­ti za pik­nik u Mak­si­mi­ru ili od­la­zak na za­gre­bač­ke ba­ze­ne. A pri­tom se mo­že­te za­ogr­nu­ti ves­tom ili bi­ti u ma­ji­ci bez ru­ka­va, ovis­no o to­me ko­li­ko ste zi­mo­groz­ni. Mod­ne kom­bi­na­ci­je odav­no su pos­ta­le sa­mo odraz ono­ga ka­ko se lju­di osje­ća­ju, a ne nor­mi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.