Preš­li 118 ki­lo­me­ta­ra u po­tra­zi za Fran­cu­zom

Čla­no­vi Hr­vat­ske gor­ske služ­be spa­ša­va­nja če­ti­ri su da­na pro­ve­li iznad Sta­rog gra­da Ko­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - La­na Ko­va­če­vić ZA­GREB

Po­ziv su na­ši spa­si­oci do­bi­li de­vet da­na od do­ja­ve nes­tan­ka Fran­cu­za, ali una­toč tru­du ni­su ga us­pje­li pro­na­ći

Če­ti­ri spa­si­oca, čla­no­va Hr­vat­ske gor­ske služ­be spa­ša­va­nja, če­ti­ri su da­na u Crnoj Gori tra­ga­la za nes­ta­lim fran­cu­skim dr­žav­lja­ni­nom. Me­đu­na­rod­na je to ak­ci­ja ko­joj su se pri­klju­či­li ka­ko bi svo­jim is­kus­tvom, ali i po­traž­nim psi­ma, ko­je cr­no­gor­ski spa­si­oci ne­ma­ju, ubr­za­li po­tra­gu na pla­ni­ni Vr­mac iznad Sta­rog gra­da Ko­to­ra.

Po­tra­ga uz pse

Fran­cu­ski se pla­ni­nar iz­dvo­jio iz gru­pe. Nje­go­vi pri­ja­te­lji ka­za­li su da ni­kad ne na­pu­šta oz­na­če­ne sta­ze ka­da se iz­dvo­ji za vri­je­me pla­ni­na­re­nja, no on se ni­je vra­ćao. Ak­ci­ja je po­kre­nu­ta, no već u sa­mim po­če­ci­ma zna­lo se – po­tra­ga će se odu­ži­ti jer pla­ni­nar uza se ni­je imao mo­bi­tel, a vr­lo br­zo us­ta­no­vi­lo se da ni­je imao ni do­volj­no vo­de ni svje­tilj­ku. Po­ziv su na­ši spa­si­oci do­bi­li de­vet da­na na­kon do­ja­ve o nes­tan­ku Fran­cu­za te u ak­ci­ju kre­nu­li s če­ti­ri psa. – Us­mje­ri­li smo po­tra­gu po za- dnjim in­for­ma­ci­ja­ma, no od­mah je bi­lo jas­no da je ri­ječ o te­škoj i ne­pris­tu­pač­noj pla­ni­ni. Ci­je­lo to po­dru­čje obu­hva­ća tri ti­su­će hek­ta­ra. Od sa­mo­ga po­čet­ka ima­li smo po­moć va­tro­gas­ne je­di­ni­ce Ko­tor, čla­no­va služ­be za­šti­te i spa­ša­va­nja, a ko­ri­šten je i he­li­kop­ter MUP-a Cr­ne Go­re – ka­zao je Ne­ven Pu­tar, du­go­go­diš­nji član Gor­ske služ­be spa­ša­va­nja. Ipak, za če­ti­ri da­na pro­ve­de­na na te­re­nu u Crnoj Gori, na ko­jem su pro­pje­ša­či­li 118 ki­lo­me­ta­ra, nes­ta­log fran­cu­skog dr­žav­lja­ni­na ni­su pro­naš­li.

Te­me­lji za bu­du­ću su­rad­nju

– To­li­ku ki­lo­me­tra­žu ne bi­smo us­pje­li pri­je­ći da ni­je bi­lo na­ših po­traž­nih pa­sa ko­jih ne­ma­ju spa­si­oci u Crnoj Gori. No pro­blem na te­re­nu stva­ra­le su ve­li­ke vru­ći­ne. Po­tra­gu smo mo­ra­li od­ga­đa­ti za ra­no ju­tro ili noć­ne sa­te jer vru­ći­ne ne od­go­va­ra­ju psi­ma – objas­ni­li su spa­si­oci. Una­toč ve­li­kom tru­du i pre­tra­že­nim pla­ni­nar­skim sta­za­ma i pu­to­vi­ma, ni­su us­pje­li. A po­tra­gu su nas­ta­vi­li cr­no­gor­ski spa­si­oci. – Od­lu­če­no je da se po­tra­ga nas­ta­vi sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom do no­vih ko­ris­nih in­for­ma­ci­ja, a do ta­da je sa svim su­di­oni­ci­ma po­tra­ge na­prav­lje­na ana­li­za do­sa­daš­njeg ti­je­ka po­traž­ne ak­ci­je. Sa svim je služ­ba­ma na te­re­nu os­tva­re­na od­lič­na su­rad­nja, či­me su pos­tav­lje­ni te­me­lji za bu­du­ću su­rad­nju – po­ru­či­li su čla­no­vi GSS-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.