No­vi­na­ri kao kon­zul­tan­ti: ko­jeg po­li­ti­ča­ra za­pos­li­ti na odre­đe­no

Po­li­ti­čar­ska obe­ća­nja od­go­vor­ni će no­vi­na­ri is­tra­ži­ti u am­bu­lan­ta­ma, ško­la­ma, vi­še­čla­noj obi­te­lji, tvrt­ka­ma, kod obrt­ni­ka, blo­ki­ra­nih...

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ru­ži­ca Ci­gler

Za­mis­li­mo ovo: gra­đa­ni su vlas­ni­ci tvrt­ke (u pri­lič­no ne­za­vid­noj si­tu­aci­ji, ali ima po­ten­ci­ja­la) ko­ja se zo­ve dr­ža­va i upra­vo tre­ba­ju od­lu­či­ti o za­poš­lja­va­nju me­na­dže­ra (po­li­ti­ča­ra) na odre­đe­no vri­je­me. Da bi do­ni­je­li što bo­lju od­lu­ku, tre­ba im po­moć kon­zul­ta­na­ta (no­vi­na­ri) ko­ji će im pre­do­či­ti i ar­gu­men­ti­ra­ti sve plu­se­ve i mi­nu­se kan­di­da­ta za vo­đe­nje nji­ho­ve tvrt­ke. Ko­ga će za­pos­li­ti, gra­đa­ni će od­lu­či­ti 11. ruj­na, a kon­zul­tan­ti će im do 9. ruj­na pred­stav­lja­ti kan­di­da­te i nji­ho­vu svi­tu (ve­li­ki me­na­dže­ri uvi­jek za so­bom vu­ku prat­nju). Me­dij­sko pra­će­nje iz­bor­ne kam­pa­nje ni­je sa­mo pu­ko iz­vje­šta­va­nje o ma­ra­to­nu ko­ji kroz Hr­vat­sku tr­če še­fo­vi stra­na­ka, ni­je ni pre­no­še­nje man­tri iz stra­nač­kih pro­gra­ma, ne­go se tre­ba usre­do­to- či­ti na po­tre­be, zah­tje­ve, dvoj­be i bri­ge gra­đa­na. Pri­mjer od­lič­ne no­vi­nar­ske prak­se ne­dav­na je Ve­čer­nja­ko­va ana­li­za iz­bor­nih obe­ća­nja stra­na­ka u ve­zi s po­re­zom na do­ho­dak. Ri­je­čju i gra­fiz­mi­ma pri­ka­za­no je kak­vo po­ve­ća­nje plaća obe­ća­va­ju stran­ke do­đu li na vlast, i to na dva pri­mje­ra: pro­sječ­ne i ve­će pla­će. Či­ta­telj jas­no vi­di da bi mu plaća naj­ma­nje ras­la do­đe li na vlast Most, pro­sječ­nu bi pla­ću naj­vi­še di­zao Ži­vi zid, a onu ve­ću stran­ka Pa­met­no. No­vi­nar­ka Lju­bi­ca Ga­ta­rić još upo­zo­ra­va na ele­men­te ko­ji ne­dos­ta­ju u stra­nač­kim pri­jed­lo­zi­ma, po­put ras­po­na po­rez­nih sto­pa što je ključ­no za cje­lo­kup­nu sli­ku. Ta­ko ra­di do­bro pri­prem­ljen no­vi­nar ko­ji, uz to što sve zna o izbornom sus­ta­vu, raz­miš­lja po­put pro­sječ­no­ga gra­đa­ni­na i od kan­di­da­ta s iz­bor­nih lis­ta tra­ži kon- kret­ne od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja mu­če ro­di­te­lje, brač­ne part­ne­re, dje­cu, ba­ke i dje­do­ve, za­pos­le­ne i ne­za­pos­le­ne, bo­les­ne, spor­ta­še, glum­ce, pis­ce... Po­li­ti­čar­ska obe­ća­nja od­go­vor­ni će no­vi­na­ri is­tra­ži­ti u am­bu­lan­ta­ma, u do­mo­vi­ma za sta­ri­je, u ško­la­ma, u vi­še­čla­noj obi­te­lji, kod obrt­ni­ka, blo­ki­ra­nih... Jed­na­ko je bit­no ot­kri­ti ono što su stran­ke pre­šu­tje­le. Uza sve to či­ta­te­lji, na­ro­či­to stras­tve­ni pra­ti­oci iz­bor­ne kam­pa­nje, od me­di­ja oče­ku­ju urav­no­te­že­nost. Na ra­zi­ni me­dij­skog pra­će­nja do­ga­đa­ja te­ško ju je oče­ki­va­ti, pri­je sve­ga zbog agil­nih i agre­siv­nih kan­di­da­ta, ali na ra­zi­ni kon­tek­s­ta do­ga­đa­ja o urav­no­te­že­nos­ti me­di­ji će vo­di­ti ra­ču­na. To je po­sve u skla­du s vre­me­nom i tren­do­vi­ma: sve je ma­nje u ti­sku kla­sič­nog iz­vje­šta­va­nja s do­ga­đa­ja (to ra­de news por­ta­li, sa­me stran­ke i po­li­ti­ča­ri kroz vlas­ti­te ka­na­le i druš­tve­ne mre­že), ali pu­no je vi­še raz­go­vo­ra, ana­li­za, ko­men­ta­ra. Ras­pon no­vi­nar­skih for­mi u kam­pa­nji tre­ba obo­ga­ti­ti re­por­ta­ža­ma, sa­ti­rom, in­fo­gra­fi­kom, a na­ro­či­to is­tra­ži­vač­kim pri­ča­ma (tko sto­ji iza ko­jeg kan­di­da­ta, nji­ho­vi po­seb­ni in­te­re­si), fo­to­gra­fi­ja­ma, pro­fi­li­ma i su­če­lja­va­nji­ma. Ne­sum­nji­vo, no­vi­na­ri su pri za­poš­lja­va­nju po­li­ti­ča­ra ključ­ni: gra­đa­ni­ma mo­ra­ju da­ti do­volj­no in­for­ma­ci­ja da bi oni od­go­vor­no sje­li u gla­sač­ku ka­bi­nu i za­okru­ži­li broj. Kad se ta­ko sa­gle­da­ju stva­ri, jas­no je da je ulo­ga kon­zul­ta­na­ta – no­vi­na­ra i vr­lo ne­za­hval­na. Ima­ju li gra­đa­ni već sprem­nu od­lu­ku, kon­zul­tant­ske ana­li­ze či­nit će im se po­go­đe­ne ili pro­ma­še­ne. I pro­ma­še­ne će do­bro do­ći – bit će „kriv­ci“.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.