Na ko­nju si kao nov čo­vjek, stres nes­ta­je

Od užur­ba­nos­ti da­naš­nji­ce poz­na­ti se opu­šta­ju ja­ha­njem

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ma­ja Car, Iva­na Ca­re­vić

Kće­ri Al­mi­re Osma­no­vić ja­ha­nje je oja­ča­lo sa­mo­po­uz­da­nje, a glu­mi­ci Ka­ta­ri­ni Ba­ban i sa­mo je­dan sat na ko­nju da­je osje­ćaj mi­ra i os­lo­bo­đe­nja sce­na@vecernji.net Za ko­nje ka­žu da su naj­ple­me­ni­ti­je ži­vo­ti­nje i da sva­ki kon­takt s nji­ma ima te­ra­pe­ut­ski uči­nak. Uvje­ri­li su se u to i na­ši poz­na­ti ko­je uz njih ve­že po­se­ban od­nos. Umi­rov­lje­na ba­le­ri­na Al­mi­ra Osma­no­vić s ko­nji­ma se zbli­ži­la i po­če­la ja­ha­ti zbog kće­ri Sa­re.

Do­bri su i kao od­go­ji­te­lji

– Dru­že­nje sa ži­vo­ti­nja­ma, s ko­nji­ma po­go­to­vo, an­tis­tres­na je te­ra­pi­ja. Ko­nji su pu­no pri­do­ni­je­li u odras­ta­nju mo­je kće­ri ko­ja je bi­la za­tvo­re­na i pre­pla­še­na od oko­li­ne. Vo­di­la sam je na hi- po­drom že­le­ći vi­dje­ti ho­će li joj kon­takt s ko­njem po­mo­ći. Sa­ra je bi­la odu­šev­lje­na ko­nji­ma i, dok je ja­ha­la, mo­ra­la je po­ka­za­ti ko­nju tko je šef što je pri­do­ni­je­lo nje­zi­nu sa­mo­po­uz­da­nju – ka­že Al­mi­ra. Nje­zi­na kći u bli­zi­ni Za­gre­ba vo­di ško­lu i ho­tel za pse, a on­dje je svoj dom pro­na­šao i Sa­rin konj Cor­ne­li­us ko­jeg Al­mi­ra do­la­zi ja­ha­ti kad god uhva­ti vre­me­na. – U na­šoj obi­te­lji ko­nji su po-

mo­gli i u od­go­ju te su ima­li vi­šes­tru­ko po­zi­ti­van uči­nak. Ja­ha­nje ko­nja an­tis­tres­na je te­ra­pi­ja i svi­ma bih pre­po­ru­či­la da umjes­to sje­de­nja pred ra­ču­na­lom poč­nu ja­ha­ti – ka­že Al­mi­ra. Da će joj ja­ha­nje i te ka­ko do­bro do­ći, osječ­ka glu­mi­ca Ka­ta­ri­na Ba­ban pre­dvi­dje­la je još 2012. ka­da je u Bi­lju po­kraj Osi­je­ka upi­sa­la te­čaj. – Bi­lo je to u vri­je­me dok sam ra­di­la na zah­tjev­nom pro­jek­tu pa sam iz­me­đu pro­ba po­ha­đa­la sa­to­ve ja­ha­nja. Osim to­ga, zna­te onu da ja kao Sla­von­ka mo­ram vo­lje­ti ku­len i zna­ti ja­ha­ti – na­ša­li­la se zvi­jez­da no­ve se­ri­je No­ve TV “Zlat­ni dvo­ri” ko­ja po­či­nje u ruj­nu pa do­da­la: – To je čis­ta te­ra­pi­ja! Ja­ha­nje me u se­kun­di opus­ti i na ko­nju sav stres nes­ta­je. Na­kon jed­nog sa­ta na ko­nju nov si čo­vjek. A ja­hač­ko is­kus­tvo od­lič­no mi je doš­lo i za “Zlat­ne dvo­re” u ko­ji­ma sam sve sce­ne na ko­nju sni­mi­la bez du­ble­ra. Ja­šem na ko­bi­li Ai­ši na­šeg poz­na­tog tre­ne­ra Ive Kri­što­fa i od­lič­no smo klik­nu­le. Ja ne­mam stra­ha od nje, a ona to osje­ća. Lju­bav pre­ma ko­nji­ma glum­cu i vo­di­te­lju re­alityja “Far­ma” Du­ša­nu Bu­ća­nu usa­dio je djed. – Ko­nje po­ve­zu­jem s lje­po­tom, uži­vam ih ja­ha­ti i sve što je na bi­lo ko­ji na­čin po­ve­za­no s ko­nji­ma u me­ni bu­di sre­ću – ka­že Du­šan, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne na Sam­so­nu iz Za­gre­ba do­šao lje­to­va­ti na otok Krk.

Na ko­nju od Za­gre­ba do Kr­ka

Va­nja Hor­vat (jav­nos­ti poz­na­ti­ja kao Va­nja Ma­mić) ja­še od dje­tinj­stva, a na­tje­če se u pre­pon­skom ja­ha­nju. – Poz­na­to je da su ko­nji te­ra­pe­ut­ske ži­vo­ti­nje, s nji­ma uži­vam u sva­kom slo­bod­nom tre­nut­ku vi­še ne­go is­pred ogle­da­la – rek­la je u jed­nom in­ter­v­juu. Vlas­ni­ca ko­bi­le Za­sje i ko­nja Che­bo­ur­ga ka­že da na­kon ja­ha­nja ima osje­ćaj da mo­že po­le­tje­ti. Lju­bi­telj ko­nja je i glu­mac Re­ne Bi­to­ra­jac pa sva­ki put kad je bli­zu Bje­lo­va­ra po­sje­ti obi­telj ko­le­ge Go­ra­na Na­voj­ca i za­ja­še jed­nog od ko­nja iz nji­ho­ve obi­telj­ske er­ge­le.

Umjes­to sje­de­nja pred ra­ču­na­lom Al­mi­ra Osma­no­vić pre­po­ru­ču­je ja­ha­nje Va­nja Hor­vat, ka­že, na­kon ja­ha­nja uvi­jek ima do­jam da mo­že po­le­tje­ti

1. 2. 3. 4. 5.

1. Ka­ta­ri­na Ba­ban u se­ri­ji No­ve TV ja­še ko­bi­lu Ai­šu

Va­nja Hor­vat ja­še od dje­tinj­stva, a i da­nas se na­tje­če

Al­mi­ra Osma­no­vić obo­ža­va svog Cor­ne­li­usa

Du­šan Bu­ćan sa Sam­so­nom je ja­hao do Kr­ka

Re­ne Bi­to­ra­jac čes­to ja­še ko­nje iz er­ge­le Na­vo­jec 2.

3.

5.

4.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.