Iz­bor­nik Pan­za: Vi­djet će­te, ja­ko pu­no ovih deč­ki igrat će za A vr­stu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec

Hr­vat­ska ka­det­ska re­pre­zen­ta­ci­ja vi­ce­pr­vak je Eu­ro­pe, ti su mla­di igra­či po­ka­za­li da se ne tre­ba­mo bo­ja­ti za bu­duć­nost ru­ko­me­ta ka­ta­ri­na.ku­sec@vecernji.net Dva go­la raz­li­ke i ti fa­moz­ni Fran­cu­zi bi­li su do­volj­ni da se na­ši ka­de­ti oki­te sre­brom. Da, Europ­sko ru­ko­met­no pr­vens­tvo za­vr­ši­lo je i pri­pa­lo je Fran­cu­zi­ma. Mo­žda nji­ho­va A re­pre­zen­ta­ci­ja ni­je osvo­ji­la Olim­pij­ske igre, ali za­to su ka­de­ti osvo­ji­li Eu­ro. U sva­kom slu­ča­ju, ima­ju raz­lo­ga za slav­lje. Hr­va­ti su pak na­kon pet po­bje­da i jed­nog re­mi­ja za vrh sa­mo tre­ba­li pro­ći iz­a­bra­ni­ke Eri­ca Qu­in­ti­na i ma­lo im je ne­dos­ta­ja­lo. Pri­je ko­nač­nih 40:38 dr­ža­li su deč­ki kon­ce u ru­ka­ma, ima­li šest po­go­da­ka pred­nos­ti. – Tre­ba­mo ge­ne­ral­no hr­vat­ski ru­ko­met dig­nu­ti ma­lo kroz unu­tar­nji rad u svim seg­men­ti­ma, kon­kret­no u ovoj utak­mi­ci ma­lo nas je spu­tao pri­ti­sak po­bje­de ko­ji su sa­mi se­bi na­met­nu­li. Fran­cu­zi su to is­ko­ris­ti­li. Oni su pri­je sve­ga od­lič­na mom­čad i ni­smo se us­pje­li vratiti pos­li­je sve­ga na onaj ni­vo na ko­je­mu smo bi­li pr­vih 45 mi­nu­ta – ka­že iz­bor­nik Lu­ka Pan­za i do­da­je: – Ali za­do­volj­ni smo kom­plet­no odra­đe­nim pri­pre­ma­ma i či­ta­vim tur­ni­rom, na­rav­no da je ma­la ža­lost za tim fi­na­lom. Oni su ve­li­ki rad­ni­ci i ono što je naj­ve­ća po­bje­da u sve­mu je to što su to igra­či ko­ji su po­nos­ni što igra­ju za Hr­vat­sku i ko­ji će se bo­ri­ti u svim tre­nu­ci­ma utak­mi­ce mak­si­mal­no i da­va­ti ono naj­bo­lje od se­be. Da, bo­ri­li su se, vo­di­li, re­mi­zi­ra­li, na kra­ju pa­li na ne­ko­li­ko go­lo­va raz­li­ke, ali dos­toj­no su no­si­li hr­vat­ski dres, a s tak­vom ge­ne­ra­ci­jom ne mo­ra­mo se bo­ja­ti za bu­duć­nost ru­ko­me­ta. – Mo­že­mo oče­ki­va­ti ja­ko pu­no od njih, mis­lim da tu ima dos­ta igra­ča ko­ji će igra­ti u A re­pre­zen­ta­ci­ji. Bi­ti dru­gi na EP-u ni­je ma­la stvar, za­to deč­ki ne­ma­ju za či­me ža­li­ti. – At­mo­sfe­ra je do­bra, deč­ki su za­do­volj­ni jer su odra­di­li sve na naj­vi­šem ni­vou. Ne­ma ža­la, re­al­nost spor­ta je i po­raz i po­bje­da, a mi ne mo­že­mo gle­da­ti či­tav tur­nir i pri­pre­me kroz po­raz u jed­noj utak­mi­ci – za­klju­ču­je Pan­za. Da, pr­vi po­raz, po­raz u jed­noj utak­mi­ci, vje­ro­jat­no naj­važ­ni­joj i u ko­joj su na kra­ju ta dva go­la od­lu­či­la ci­je­li tur­nir i Fran­cu­ze ku­ći pos­la­la s europ­skim zla­tom. A na­šim he­ro­ji­ma os­ta­je sje­ća­nje na to fi­na­le, bit­ku u Ko­priv­ni­ci i zas­lu­že­na ti­tu­la vi­ce­pr­va­ka Eu­ro­pe.

U fi­na­lu nas je spu­tao ma­lo pri­ti­sak po­bje­de ko­ji smo na­met­nu­li sa­mi se­bi, ka­že Pan­za

Hr­vat­ski ru­ko­me­ta­ši odi­gra­li su od­lič­no na Europ­skom ka­det­skom pr­vens­tvu i u se­dam utak­mi­ca upi­sa­li pet po­bje­da, je­dan po­raz i je­dan re­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.