Tko je po­bi­je­dio 8:0, tko sru­šio Ein­trac­ht, a tko zad­nji us­pio pre­zi­mi­ti?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­re­dio: Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@vecernji.net ZA­GREB

1. Di­na­mo­vo prok­let­stvo pro­lje­ća u Eu­ro­pi tra­je već go­di­na­ma. Ka­da je Di­na­mov na­vi­jač po­s­ljed­nji put do­če­kao europ­sko na­tje­ca­nje u pro­lje­će? a) 1969. go­di­ne b) 1970. go­di­ne c) 1971. go­di­ne 2. U osva­ja­nju Ku­pa ve­le­sa­jam­skih gra­do­va 1967. go­di­ne kul­t­na utak­mi­ca odi­gra­na je u po­lu­fi­na­lu pro­tiv Ein­trac­h­ta, ka­da su pla­vi na­dok­na­di­li 0:3 pro­tiv Ein­trac­h­ta. Tko je za­bio od­lu­ču­ju­ći po­go­dak za 4:0 u 102. mi­nu­ti pro­du­žet­ka? a) Stje­pan Lam­za b) Kras­no­dar Ro­ra c) Ru­di Be­lin 3. Najbolji stri­je­lac Di­na­ma u se­zo­ni osva­ja­nja Ku­pa ve­le­sa­jam­skih gra­do­va 1966./67. bio je: a) Sla­ven Zam­ba­ta, 6 go­lo­va b) Ru­di Be­lin, 5 go­lo­va c) Kras­no­dar Ro­ra, 7 go­lo­va 4. Ko­ji je igrač Di­na­ma u je­sen 1998. go­di­ne u sku­pi­ni Li­ge pr­va­ka sru­šio Ajax u Am­s­ter­dam Are­ni (po­bje­da pla­vih 1:0)? a) Mi­ha­el Mi­kić b) Edin Muj­čin c) Jo­sip Ši­mić 5. Tko je bio tre­ner ta­daš­nje Cro­ati­je ko­ja je u ruj­nu 1999. go­di­ne iz­bo­ri­la sen­za­ci­onal­nih 0:0 na Old Traf­for­du pro­tiv Man­c­hes­ter Uni­te­da? a) Ve­li­mir Za­jec b) Ma­ri­jan Vlak c) Osval­do Ar­di­les 6. Ko­ji je po­s­ljed­nji hr­vat­ski klub ko­ji je pre­zi­mio u Eu­ro­pi? Bi­lo je to 1999. go­di­ne... a) Var­teks b) Haj­duk c) Osijek 7. Po 15 go­lo­va u europ­skim na­tje­ca­nji­ma pos­ti­gla su dva Hr­va­ta. Pr­vi je Igor Cvi­ta­no­vić, a tko je dru­gi? a) Ma­rio Do­dik b) Mi­ljen­ko Mu­mlek c) Sam­mir 8. Ko­ji je hr­vat­ski klub os­tva­rio naj­ve­ću po­bje­du u europ­skim na­tje­ca­nji­ma? Bi­lo je to u je­sen 2002. go­di­ne. a) Haj­duk – Go­tu (Ov­čji Oto­ci) 8:0 b) Ka­men In­grad – Et­zel­la (Lux) 7:0 c) Di­na­mo – ZTE (Mađ) 6:0 9. Haj­duk je od svih hr­vat­skih klu­bo­va os­tva­rio naj­ve­ći us­pjeh u Li­gi pr­va­ka. Te 1995. go­di­ne bi­je­li pre­dvo­đe­ni Štim­cem, Asa­no­vi­ćem, Er­ce­gom i Ga­bri­ćem igra­li su pro­tiv Ajaxa u: a) po­lu­fi­na­lu LP-a b) če­t­vr­t­fi­na­lu LP-a c) osmi­ni fi­na­la LP-a 10. Pro­đe li iz­ra­el­ski Mac­ca­bi, Haj­duk će pr­vi put na­kon šest godina ući u sku­pi­nu ne­kog europ­skog na­tje­ca­nja. Tko je te 2010. bio tre­ner bi­je­lih? a) Špa­co Pok­le­po­vić b) Edu­ar­do Re­ja c) An­te Mi­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.