Na­vi­jač: Vi­djet će­te, Haj­duk će iz­ne­na­di­ti Ma­ka­bi kao Sa­ra i Blan­ka na OI u Ri­ju

Ulaz­ni­ce se sla­bo pro­da­ju, no u Po­lju­du će bi­ti vi­še od 30.000 gr­la­tih gle­da­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@vecernji.net SPLIT

Iz­ra­el­ci su naj­sla­bi­ji na sto­per­skim po­zi­ci­ja­ma, a naj­ja­ča ka­ri­ka im je Ben Ha­im na kri­lu, ko­ji ne­će igra­ti zbog žu­tih kar­to­na U Haj­du­ku još vi­da­ju ra­ne na­kon po­ra­za od Ri­je­ke, osje­ća se to i na pro­da­ji ulaz­ni­ca za utak­mi­cu se­zo­ne pro­tiv Ma­ka­bi­ja, ali ka­ko vri­je­me od­mi­če op­ti­mi­zam ras­te i ne­ma dvoj­bi da će u Po­lju­du bi­ti vi­še od 30.000 gr­la­tih gle­da­te­lja. Je­dan od na­vi­ja­ča na iz­ni­man je na­čin opi­sao Haj­du­ko­ve šan­se pro­tiv Ma­ka­bi­ja, bi­je­le je us­po­re­dio sa Sa­rom Ko­lak i Blan­kom Vla­šić, od­nos­no nji­ho­vim olim­pij­skim me­da­lja­ma. Sa­ra je pri­re­di­la iz­ne­na­đe­nje, iz­ne­na­di­ti mo­že i Haj­duk, a Blan­ka je osvo­ji­la me­da­lju pre­sko­čiv­ši 197 cm, što se ri­jet­ko do­ga­đa, i što bi, po ri­je­či­ma tog na­vi­ja­ča, zna­či­lo da je ima­la i sre­će.

Mo­ra­mo bi­ti strp­lji­vi

Is­ti­na je da su “če­tvor­ke” što su ih Di­na­mo i Ri­je­ka po­da­ri­li Haj­du­ku sru­ši­le po­zi­tiv­no oz­ra­čje, u druk­či­jim okol­nos­ti­ma već bi­smo pi­sa­li o ras­pro­da­nom Po­lju­du, ali sa­da u bi­je­lom ta­bo­ru po­ku­ša­va­ju svu po­zi­ti­vu us­mje­ri­ti pre­ma dvo­bo­ju s Iz­ra­el­ci­ma. Taj mi­nus od 1:2 na pr­vu ne iz­gle­da kao ne­na­dok­na­div, ali je opa­san. Tre­ner Ma­ri­jan Puš­nik, ko­ji je do­bio por­ci­ju kri­ti­ka za igra­nje s dru­gom mom­ča­di pro­tiv Ri­je­ke, u sraz s Ma­ka­bi­jem ući će sa svim adu­ti­ma. Valjda su se igra­či od­mo­ri­li. Puš­nik je svjes­tan raz­li­ke u kva­li­te­ti, Ma­ka­bi je da­le­ko is­pred Haj­du­ka i ono što je si­gur­no, ne­će bi­ti ne­kog ju­ri­ša. Mo­ra­mo bi­ti strp­lji­vi, ka­že Puš­nik, a to zna­či ka­ko se mo­ra­ju osi­gu­ra­ti da ne pri­me gol i vre- ba­ti pri­go­du, ko­ja se mo­ra uka­za­ti. Ana­li­ze su po­ka­za­le da su Iz­ra­el­ci naj­sla­bi­ji na sto­per­skim po­zi­ci­ja­ma i da im je naj­ja­ča ka­ri­ka Ben Ha­im na kri­lu, ko­jeg zbog žu­tih kar­to­na ne­će bi­ti u uz­vra­tu. S ve­li­kom na­dom utak­mi­cu če­ka i vod­stvo Haj­du­ka na če­lu s pred­sjed­ni­kom Iva­nom Ko­som.

Bel­gij­ci nu­de dva mi­li­ju­na eura

Prem­da on i os­ta­li iz vod­stva ima­ju plan, ko­ji ne ovi­si o Haj­du­ko­vu pla­sma­nu u Europ­sku li­gu, i sla­žu kom­plet­no no­vu klup­sku kri­žalj­ku, ne­ma dvoj­bi da bi im ula­zak u sku­pi­nu zna­čio kao da su osvo­ji­li tro­fej. – Dvo­boj s Ma­ka­bi­jem nam je fo­kus. To je važ­na utak­mi­ca, ko­ja nam us­mje­ra­va financije, mo­že nam po­jed­nos­tav­ni­ti sve što ra­di­mo – ka­zao je Kos. Pod­sje­ti­mo, Haj­duk bi od sa­mog ula­ska u Europ­sku li­gu za­ra­dio 2,4 mi­li­ju­na eura, a na sve to tre­ba do­da­ti na­gra­de od mo­gu­ćih bodova, tri do­ma­će europske utak­mi­ce i po­ve­ća­nu vri­jed­nost igra­ča. Ka­da je Haj­duk je­di­ni put igrao u EL-u, u zim­skom pri­je­laz­nom ro­ku za Ibri­či­ća i Stri­ni­ća in­ka­si­rao je de­vet mi­li­ju­na eura. U tom svje­tlu tre­ba gle­da­ti i mo­gu­ći od­la­zak Ti­na Su­ši­ća u bel­gij­ski Genk, ko­ji bi za nje­ga dao dva mi­li­ju­na eura od­šte­te. Haj­duk bi ra­do uzeo ba­rem tri mi­li­ju­na eura, ali taj tran­sfer je na če­ka­nju. Pla­si­ra­ju li se Spli­ća­ni u EL, Su­šić mo­žda i ne bi bio na pro­da­ju za dva-tri mi­li­ju­na eura, već bi se na­dao da će mu ti­je­kom je­sen­ske se­zo­ne na me­đu­na­rod­noj sce­ni ci­je­na po­ras­ti. Is­pa­da­nje iz Eu­ro­pe zna­či­lo bi i vje­ro­jat­nu Su­ši­će­vu pro­da­ju za dva mi­li­ju­na eura. Za­nim­ljiv klub, stal­no pro­da­je igra­če za 8-9 mi­li­ju­na eura (Cur­to­is, De Bruyne, Ben­te­ke, Ko­lu­li­baly, Sa­vić, Ka­ba­se­le), a ku­pu­je za 2-4 mi­li­ju­na eura, i to jed­nog do dva igra­ča po se­zo­ni.

Genk že­li Ti­na Su­ši­ća, ko­ji je mo­žda ne­dav­no igrao zad­nji der­bi s Di­na­mom

Ivan Kos To je važ­na utak­mi­ca, ko­ja nam us­mje­ra­va financije, mo­že nam po­jed­nos­tav­ni­ti sve što ra­di­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.