Strah od Ru­sa

Nje­mač­ka po­ve­ća­va voj­sku, Šved­ska i Fin­ska traže za­šti­tu od SAD-a i NATO-a

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - S. Velj­ko­vić, L. Ca­par

Zbog pro­mje­ne si­gur­nos­ne si­tu­aci­je, Fin­ska i Šved­ska po­ja­ča­le su voj­nu i obram­be­nu su­rad­nju sa SAD-om i NATO-om vanj­ska@vecernji.net Za što se to Ni­jem­ci stvar­no pri­pre­ma­ju? Kakv rat oče­ku­ju? Pi­ta­nja su to ko­ja pro­iz­la­ze iz di­je­lo­va no­ve stra­te­gi­je Ci­vil­ne za­šti­te o ko­joj bi da­nas trebao ras­prav­lja­ti ta­moš­nji par­la­ment, a u ko­ji­ma se – iz­me­đu os­ta­log – po­zi­va gra­đa­ne da stvo­re za­li­he hra­ne i vo­de te li­je­ko­va za naj­ma­nje 10 da­na i ta­ko se pri­pre­me za mo­gu­će iz­van­red­no sta­nje. Od­go­vor tre­ba tra­ži­ti, sla­žu se ana­li­ti­ča­ri, u da­tu­mu kad je od­lu­če­no da se kre­ne u pi­sa­nje no­ve stra­te­gi­je, pr­ve do­ne­se­ne na­kon 1989. go­di­ne i kra­ja hlad­nog ra­ta. Par­la­men­tar­ni od­bo­ri za­po­če­li su rad na stra­te­gi­ji 2014., što ko­in­ci­di­ra s ru­skom inva­zi­jom na Ukra­ji­nu i sa za­oš­tra­va­njem od­no­sa iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da i za­po­či­nja­nja no­vog hlad­nog ra­ta. No pr­vi po­ti­ca­ji da se kre­ne u re­vi­zi­ju ta­da već zas­ta­rje­le stra­te­gi­je ci­vil­ne za­šti­te jav­lja­ju se u Nje­mač­koj 1995. i 1996., di­je­lom kao re­zul­tat po­ve­ća­ne te­ro­ris­tič­ke pri­jet­nje, a di­je­lom i kao re­ak­ci­ja na ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve.

Do­dat­no no­va­če­nje

S dru­ge stra­ne, do­ga­đa­ji u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na i te­ro­ris­tič­ki na­pa­di u Eu­ro­pi ve­za­ni s is­lam­skim ek­s­tre­mis­ti­ma da­li su no­vu di­men­zi­ju pri­pre­mi za iz­van­red­no sta­nje. Stra­te­gi­ja pre­dvi­đa čak i mo­gu­će obvez­no no­va­če­nje, a na gra­đa­ni­ma je i od­go­vor­nost u stva­ra­nju in­fras­truk­tu­re ko­ja bi po­dr­ža­va­la voj­ne pos­troj­be i pos­troj­be za hit­ne in­ter­ven­ci­je. Dru­gi je prioritet oja­ča­va­nje gra- đe­vi­na od­nos­no ko­ri­šte­nje no­vih, ino­va­tiv­nih ma­te­ri­ja­la ko­ji bi ih uči­ni­li ot­por­ni­ji­ma, te po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta u zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu. Tre­ba uves­ti sus­tav uz­bu­nji­va­nja i vratiti se na si­re­ne, no ko­mu­ni­ka­ci­ja se pr­vens­tve­no os­la­nja na no­ve teh­no­lo­gi­je. Već pos­to­ji bes­plat­na apli­ka­ci­ja za te­le­fo­ne na­zva­na Ni­na ko­ja u re­al­nom vre­me­nu jav­lja po­dat­ke o opas­nos­ti­ma, od puc­nja­va do pri­rod­nih ne­po­go­da. Funk­ci­oni­ra­nje vla­de i za­šti­ta vla­di­nih ti­je­la ta­ko­đer je edan od pri­ori­te­ta, ka­že se u do­ku­men­tu, te se pred­la­že da se olak­ša pre­da­va­nje ov­las­ti s jed­nog na dru­go ti­je­lo. Is­to­dob­no, Fin­ska ko­ja ni­je čla­ni­ca NATO sa­ve­za i Europske uni­je, od­lu­či­la je oja­ča­ti voj­nu su­rad­nju sa SAD-om i NATO-om pr­vens­tve­no zbog stra­ha od mo­gu­ćih ru­skih na­pa­da. Pre­ma iz­ja­va­ma fin­skih po­li­ti­ča­ra jas­no je ka­ko ih je si­tu­aci­ja u Ukra­ji­ni i ru­ska anek­si­ja Kri­ma pri­si­li­la na tak­ve po­te­ze jer se, ka­ko is­ti­ču, si­gur­nos­na si­tu­aci­ja bit­no pro­mi­je­ni­la.

Voj­ni spo­ra­zum što pri­je

S ob­zi­rom na po­vi­jest fin­sko-ru­skih od­no­sa, po­seb­no iz vre­me­na Dru­gog svjet­skog ra­ta, ovak­va nas­to­ja­nja Hel­sin­ki­ja ne ču­de, iako je ru­ski pred­sjed­nik Pu­tin još pri­je naj­a­vio da će po­ja­ča­ti voj­ne sna­ge na gra­ni­ci s Fin­skom ako se dru­ga stra­na od­lu­či na pri­bli­ža­va­nje NATO sa­ve­zu. Fin­ski mi­nis­tar obra­ne Ju­ssi Ni­inis­to re­kao je za Reuters da spo­ra­zum ne­će sa­dr­ža­va­ti obve­ze za voj­nu su­rad­nju ko­je bi člans­tvo u NATO sa­ve­zu po­dra­zu­mi­je­va­lo. – Bit će po­kri­ve­na po­dru­čja gdje smo već do­sad su­ra­đi­va­li, po­put voj­ne obu­ke, raz­mje­ne in­for­ma­ci­ja i is­tra­ži­va­nja – objas­nio je do­dav­ši ka­ko spo­ra­zum že­le pot­pi­sa­ti što je pri­je mo­gu­će, od­nos­no pri­je pro­mje­na u Bi­je­loj ku­ći. Sli­čan spo­ra­zum o su­rad­nji sa SAD-om u lip­nju je pot­pi­sa­la i Šved­ska ko­ja je NATO-u da­la pros­tor za voj­ne vjež­be.

No­ve mje­re ne od­no­se se sa­mo na rat­no sta­nje ne­go i na pri­rod­ne ka­tas­tro­fe

Ja­ča­nje voj­ne sprem­nos­ti Osim po­zi­va gra­đa­ni­ma da skup­lja­ju za­li­he, Nje­mač­ka je naj­a­vi­la i no­va­če­nje do­dat­nog bro­ja voj­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.