Stran­ci­ma nu­de bu­rek sa že­ljom, lju­ti­ti sok, pi­zzu s ma­lim bo­gi­nja­ma...

“Bu­rek sa že­lja­ma”, “pas­tr­ve s dal­ma­tin­skim na­mje­šta­jem” i “škam­pi na pu­tu ku­ći” – sa­mo su ne­ki od pri­mje­ra ko­ji su in­s­pi­ri­ra­li ško­lu stra­nih je­zi­ka na iz­lož­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić ro­ma­na.ko­va­ce­vic@vecernji.net ZA­GREB

Iz­lož­bu smo ima­li i pri­je dvi­je go­di­ne s 50-ak pri­mje­ra­ka, sa­da ih je dvos­tru­ko vi­še, ka­že San­da Li­si­čin ko­ja or­ga­ni­zi­ra iz­lož­bu

Dvi­je su stran­ki­nje na­pe­to pro­uča­va­le je­lov­nik ja­dran­skog res­to­ra­na u ko­jem su na­umi­le ru­ča­ti, a na kra­ju su se za po­moć sra­me­ž­lji­vo obra­ti­le sta­ri­jem brač­nom pa­ru za su­sjed­nim sto­lom. Kad su im dje­voj­ke po­ka­za­le što ih zbu­nju­je, ovi su pr­vo pras­nu­li u smi­jeh, a po­tom sta­li objaš­nja­va­ti te­ško objaš­nji­vo: što bi to trebao bi­ti bli­ski ro­đak lig­nje. Jer, pri­je­vod za lig­nju­na gla­sio je “clo­se re­la­ti­ve of ca­la­ma­ri”.

Uda­ra­nje va­tre i lu­bri­cant

U dru­gom se lo­ka­lu nu­di “bu­rek with de­si­re” jer autor je htio re­ći da pe­če bu­rek sa ze­ljem – ali se ri­ječ zbog kva­či­ce na “z” neg­dje iz­gu­bi­la u pri­je­vo­du pa je pre­ve­de­na ri­ječ “že­lja”. Sal­ve smi­je­ha do­ma­ćih poz­na­va­te­lja iz­a­zi­va i “ho­me acid milk”, jer po­nu­da do­ma­ćeg ki­se­log mli­je­ka u ne­vje­ri­cu vo­di stran­ca ko­jem ni­je jas­no kak­vu mu to ki­se­li­nu nas­to­je pro­da­ti. Kao i “lju­ti­ti sok od raj­či­ce” (“to­ma­to ju­ice an­gry”), pas­tr­va na ža­ru s dal­ma­tin­skim na­mje­šta­jem (tro­ut, dal­ma­ti­an fur­ni­tu­re), ina­če u ori­gi­na­lu “dal­ma­tin­ska gar­ni­tu­ra”, pi­zza s ma­lim bo­gi­nja­ma (smal­l­pox an dal­ma­ti­an sa­uce) ili škam­pi “na pu­tu ku­ći” (shrimp on the way ho­me). Ma­za­li­ca je pre­ve­de­na s “lu­bri­cant”, a pla­ta za dvi­je oso­be is­pa­la je – plaća za dvi­je oso­be (sa­la­ri­es for two pe­ople). “Wel­com tu­rist we spik in­glish” ne­pra­vil­no je na­pi­sa­na oba­vi­jest ko­ja bez kom­plek­sa tu­ris­te po­zi­va da im se obra­te, baš kao što ne­ki upo­zo­ra­va­ju da je za­bra­nje­no “uda­ra­nje va­tre” ili “od­ga­đa­nje sme­ća”. Tak­vo obi­lje in­s­pi­ri­ra­lo je jed­nu ško­lu stra­nih je­zi­ka da na druš-

SAN­DA LI­SI­ČIN

di­rek­to­ri­ca ško­le stra­nih je­zi­ka tve­noj mre­ži po­zo­ve sve na pri­kup­lja­nje “bi­se­ra”, od če­ga će u ruj­nu na­pra­vi­ti iz­lož­bu.

A gre­ške na hr­vat­skom?

– Iz­lož­bu smo ima­li i pri­je dvi­je go­di­ne s 50-ak pri­mje­ra­ka, sa­da ih je dvos­tru­ko vi­še. Naj­vi­še su to cje­ni­ci i oba­vi­jes­ti, dak­le traj­ni nat­pi­si ko­je će vi­dje­ti ja­ko pu­no lju­di pa je u re­du pri­da­ti im ma­lo vi­še paž­nje – ka­že di­rek­to­ri­ca San­da Li­si­čin. Lju­di mo­žda i češ­će uoče gre­šku na en­gle­skom ne­go na hr­vat­skom je­zi­ku, sla­že se ova pro­fe­so­ri­ca en­gle­skog, pri­pi­su­ju­ći to ko­lok­vi­jal­nom go­vo­ru ili žar­go­nu ko­ji smo na­vik­li ko­ris­ti­ti u sva­kod­nev­nom go­vo­ru.

Naj­vi­še su to cje­ni­ci i oba­vi­jes­ti, traj­ni nat­pi­si ko­je će vi­dje­ti ja­ko pu­no lju­di pa je u re­du pri­da­ti im vi­še paž­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.