Va­len­tić: To­do­ri­ću sam po­nu­dio da mu dug vra­tim suv­las­niš­tvom

Jed­na od tvrt­ki biv­še­ga pre­mi­je­ra Ni­ki­ce Va­len­ti­ća zbog du­go­va je u pos­tup­ku pred­ste­čaj­ne na­god­be, a on jed­nom od vje­rov­ni­ka pred­la­že rje­še­nje pro­ble­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@vecernji.net ZA­GREB

Ci­je­na kva­dra­ta sta­no­va unu­tar Čr­no­me­rec cen­tra u Za­gre­bu je oko 1800 eura, no ka­ko ku­pa­ca ne­ma, ne­ma ni lik­vid­nih sred­sta­va S kri­zom i pa­dom gra­đe­vin­skog tr­ži­šta u ve­li­kim pro­ble­mi­ma naš­la se i tvrt­ka Ni­va in­že­nje­ring biv­šeg pre­mi­je­ra Ni­ki­ce Va­len­ti­ća. Zbog no­vih pra­vi­la u iz­mi­je­nje­nom za­ko­nu o pred­ste­čaj­noj na­god­bi po­kre­nut je proš­li mje­sec pos­tu­pak nad jed­nom od tvrt­ki unu­tar Ni­ve – Čr­no­me­rec cen­tar. – Sve bru­to pla­će su is­pla­će­ne, kao i po­re­zi dr­ža­vi, no ni­smo se us­pje­li de­blo­ki­ra­ti. No s ob­zi­rom na to da nam je imo­vi­na pu­no ve­ća od du­go­va, na­da­mo se da će­mo us­pješ­no za­vr­ši­ti pred­ste­čaj­nu na­god­bu – re­kao nam je Va­len­tić.

Stra­te­ški part­ner

Vri­jed­nost imo­vi­ne je, pre­ma pro­cje­na­ma, 40 do 50 pos­to ve­ća od du­go­va. Traž­bi­ne Kre­dit­ne ban­ke Za­greb na­vo­de se u iz­no­su od 69,3 mi­li­ju­na ku­na, dok je dug Agro­ko­ru 36,8 mi­li­ju­na ku­na. Ukup­ne traž­bi­ne vje­rov­ni­ka Čr­no­me­rec cen­tra pro­cje­nju­ju se na oko 125 mi­li­ju­na ku­na. U pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja sto­ga tvrt­ka i na­vo­di da se ‘raz­ma­tra­la mo­guć­nost us­pos­ta­ve stra­te­škog part­ner­stva te da se me­đu zna­čaj­ni­jim vje­rov­ni­ci­ma iden­ti­fi­ci­ra­lo Agro­kor kao raz­bo­ri­to re­le­vant­nog stra­te­škog part­ne­ra’. Do­da­ju da je Agro­kor ‘spre­man i osi­gu­ra­ti sred­stva za is­pla­tu 30 pos­to neo­t­pi­sa­nih traž­bi­na neo­si­gu­ra­nih vje­rov­ni­ka te po­treb­na sred­stva za nas­ta­vak iz­grad­nje stambeno-pos­lov­nog objek­ta u iz­no­su od 20 mi­li­ju­na eura, što je sve i po­t­vr­đe­no u Pi­smu na­mje­re.’ Na­vo­de i ka­ko bi uno­som svo­jih traž­bi­na u ka­pi­tal Čr­no­me­rec cen­tra, ste­če­nih te­me­ljem su­duž­niš­tva pre­ma Imex ban­ci, Agro­kor os­tva­rio zna­čaj­nu kon­tro­lu nad pos­lov­nim od­lu­ka­ma, a ako se stra­te­ško part­ner­stvo ne re­ali­zi­ra i ne pri­ba­vi po­dr­ška Agro­ko­ra, bit će otvo­ren ste­čaj­ni pos­tu­pak. – Na­dam se da će se za­jed­nič­ki interes na­ći – ka­že Va­len­tić. Čr­no­me­rec cen­tar pro­jekt je od 600 sta­no­va na is­to­ime­nom za­gre­bač­kom kvar­tu, a mno­gi ga struč­nja­ci sma­tra­ju vr­lo kva­li­tet­nim. Ci­je­na po kva­dra­tu po ko­joj se sta­no­vi pro­da­ju je oko 1750 do 1850 eura, što je, ka­že Va­len­tić, i is­pod re­al­ne ci­je­ne grad­nje, a što je i do­ve­lo do pro­ble­ma. Bez ob­zi­ra na ci­je­nu, pad po­traž­nje za sta­no­vi­ma na ci­je­lom tr­ži­štu ugro­zio je pos­lo­va­nje Ni­ve, kao i ve­li­kog bro­ja dru­gih gra­đe­vi­na­ra. – Kri­za je tre­ba­la ra­ni­je za­vr­ši­ti kao i u os­ta­lim zem­lja­ma. Ako nam os­ta­ne tak­va si­tu­aci­ja u zem­lji, gra­đe­vi­na­ri će se te­ško iz­vu­ći – ko­men­ti­ra Va­len­tić. U 20 godina nje­go­va je tvrt­ka na­pra­vi­la 200 mi­li­ju­na eura pro­me­ta, a ni­ka­da ni­je ra­dio ni­je­dan pro­jekt za dr­ža­vu pa se ne mo­že re­ći, ka­že, da je bio u su­ko­bu in­te­re­sa. Na­ime, mno­gi su zbog pro­ble­ma zbog ko­jih se naš­la nje­go­va tvrt­ka u kri­zi pre­dvi­đa­li da će se vratiti u po­li­ti­ku. Pri­je če­ti­ri go­di­ne go­vo­rio je da to ne­će uči­ni­ti jer mu je glav­ni cilj spa­si­ti obi­telj­sku tvrt­ku. I da­nas ima is­ti cilj, ali je ipak od la­ni i pri­hva­tio mjes­to gos­po­dar­skog sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ce. To mu ne po­ma­že u rje­ša­va­nju pro­ble­ma tvrt­ke, jer za tak­vo što tre­ba oži­vje­ti tr­ži­šte.

Re­pro­gram traž­bi­na

U pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja za Čr­no­me­rec cen­tar na­vo­di se da je ukup­na ak­ti­va 245,6 mi­li­ju­na ku­na, a gu­bi­tak u pr­vom tro­mje­se­čju 2,6 mi­li­ju­na ku­na, što je znat­no ma­nje ne­go u lanj­skom tro­mje­se­čju ka­da je gu­bi­tak bio 16,3 mi­li­ju­na ku­na. Ma­njak lik­vid­nih sred­sta­va kra­jem ožuj­ka bio je 78,8 mi­li­ju­na ku­na. U pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja vje­rov­ni­ci­ma se pred­la­že re­pro­gram traž­bi­na na rok od 6 godina, ot­pis za­tez­ne ka­ma­te i tro­ško­va.

Va­len­tić ka­že da gra­đe­vi­na­ri ne­će pre­ži­vje­ti ako ubr­zo u zem­lji ne za­vr­ši kri­za

Čr­no­me­rec cen­tar u Za­gre­bu (li­je­vo) i kompleks u Za­pre­ši­ću (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.