U kam­pa­nju se po­nov­no vra­ća­ju ideološke rasprave

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Mo­žda pu­še­mo i na hlad­no pa je ju­če­raš­nja re­to­ri­ka u Hr­vat­skom sa­bo­ru, ko­ja je da­la nas­lu­ti­ti vra­ća­nje ide­olo­ških su­ko­ba u sre­di­šte po­li­tič­ke po­zor­nos­ti u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji, sa­mo ko­in­ci­den­ci­ja, jer je ju­čer bi­la tak­va pri­go­da u po­vo­du Europ­skog da­na sje­ća­nja na žr­tve svih to­ta­li­tar­nih i auto­ri­tar­nih re­ži­ma, pa se su­če­lja­va­nje glav­nih ak­te­ra ne­će nas­ta­vi­ti u tom to­nu. Od­nos­no, da je pred­sjed­nik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić stvar­no i mis­lio kad je re­kao ka­ko je okre­nut bu­duć­nos­ti. Jer o to­mu tko je za­po­čeo ideološke po­dje­le u vri­je­me Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je i što je bio ključ­ni oki­dač za njih pos­to­je raz­li­či­te te­ze i uki­da­nje po­kro­vi­telj­stva Hr­vat­skog sa­bo­ra nad ko­me­mo­ra­ci­jom u Ble­ibur­gu sa­mo je jed­na od mo­gu­ćih, a ima ih i ko­je ne idu u pri­log HDZ-u. U sva­kom slu­ča­ju, s ob­zi­rom na to ka­ko da­nas ži­ve i oni ko­ji su po miš­lje­nju jed­nih za­po­če­li ideološke su­ko­be, kao i oni ko­ji su im se po miš­lje­nju dru­gih sa­mo oda­zva­li, tko je za­po­čeo, a tko nas­ta­vio te rasprave,

Mi­la­no­vić je zad­nji ko­ji mo­že oz­na­či­ti kraj pri­če o Ud­bi, ali pri­jet­nja­ma HDZ-a do­šao je kraj

baš i ni­je važ­no. S dru­ge stra­ne, prem­da će mu mno­gi gra­đa­ni, za­si­će­ni pri­ča­ma iz proš­los­ti jer im je sva­kod­ne­vi­ca op­te­re­će­na eg­zis­ten­ci­jal­nim pro­ble­mi­ma, da­ti za pra­vo, Zo­ran Mi­la­no­vić po­s­ljed­nji je me­đu ak­tu­al­nim po­li­tič­kim li­de­ri­ma ko­ji mo­že re­ći ka­ko ko­nač­no mo­ra­mo shva­ti­ti da je pri­ča o Ud­bi go­to­va. Kre­ira­njem i us­traj­nim in­zis­ti­ra­njem na “lex Per­ko­vić” Mi­la­no­vić je iz­gu­bio to pra­vo, a ni nje­go­va stran­ka ne­ma to pra­vo re­ći sve dok o SDP-u ovi­si mo­guć­nost uvi­da u po­vi­jes­nu is­ti­nu o ko­mu­nis­tič­kom re­ži­mu. Ako je pri­ča o Ud­bi za­is­ta go­to­va, ka­ko tvr­di Mi­la­no­vić, za­što SDP on­da for­mal­no još dr­ži klju­če­ve ar­hi­va!? Sto­ga je ra­zum­lji­vo kad mi­nis­tar kul­tu­re Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, bi­lo kao po­vjes­ni­čar ili kao gra­đa­nin ko­ji tra­ga za is­ti­nom, od­go­va­ra Mi­la­no­vi­ću da pri­ča o Ud­bi “ni­je za­vr­še­na, ne­go je tek za­po­če­la”. Ali, na­daj­mo se da to ni­je iz­re­kao i kao po­li­tič­ku pri­jet­nju. Nas­lu­ša­li smo ih se od HDZ-a u pro­tek­lih 26 godina i re­zul­tat vi­di­mo. Tak­vim je pri­ča­ma uis­ti­nu do­šao kraj!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.