La­bu­ris­ti u na­ci­onal­nu kam­pa­nju na bi­cik­li­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vl)

bit će ni­že ne­go da su sa­mo u pr­vom stu­pu. Ko­li­ko ma­nje, to će se vi­dje­ti za pet-šest go­di­na kad pr­ve ge­ne­ra­ci­je lju­di ko­ji su 2002. go­di­ne bi­li mla­đi od 40 go­di­na kre­nu u mi­ro­vi­nu.

Pra­ved­na dob­na gra­ni­ca

Raz­li­ke me­đu stran­ka­ma pos­to­je kod dob­ne gra­ni­ce za od­la­zak mi­ro­vi­nu. HDZ po­du­pi­re pri­jed­log ove Vla­de da se od 2028. go­di­ne ra­di do 67 go­di­na, no is­ti­če da bi naj­pra­ved­ni­je bi­lo da se dob za od­la­zak u mi­ro­vi­nu iz­rav­no ve­že za po­ve­ća­nje oče­ki­va­nog tra­ja­nja ži­vo­ta ta­ko da se dob­na gra­ni­ca za od­la­zak u mi­ro­vi­nu auto­mat­ski po­ve­ća za je­dan mje­sec sva­ki put kad se ži­vot­ni vijek po­ve­ća za 1,4 mje­se­ca. SDP za­go­va­ra svo­je sta­ro rje­še­nje o ra­du do 67 go­di­na od 2038. go­di­ne. Ima li se na umu da je pro­sječ­na hr­vat­ska mi­ro­vi­na pa­la is­pod 40 pos­to pro­sječ­ne pla­će, ide­alis­tič­ki zvu­či obe­ća­nje o di­za­nju mi­ro­vi­na na 60 pos­to pro­sječ­ne pla­će, po­go­to­vo što su i sa­daš­nje mi­ro­vi­ne ogro­man fi­nan­cij­ski na­por za dr­žav­ni bu­džet. Sve stran­ke vje­ru­ju da će ti­je­kom man­da­ta zbog ras­ta pla­ća i BDP-a mi­ro­vi­ne po­deb­lja­ti 5 pos­to, ali i za­pos­li­ti one ko­ji že­le ra­di­ti, bez us­te­za­nja mi­ro­vi­ne.

Hr­vat­ski la­bu­ris­ti u na­ci­onal­nu kam­pa­nju da­nas kre­ću na dva ko­ta­ča. Bi­cik­li­ma će, ka­žu, obi­la­zi­ti bi­ra­če jer že­le pod­sje­ti­ti da je ta­kav pri­je­voz jef­tin, eko­lo­ški, zdrav i šted­ljiv, a kad za­vr­še kam­pa­nju bi­cik­le će do­ni­ra­ti. Star­ta­ju u 11 sa­ti s par­ki­ra­li­šta na­su­prot uga­še­ne tvor­ni­ce Ka­men­sko (uz Trg Fra­nje Tuđ­ma­na).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.