Za­pos­le­ni­cu za­li­la sol­nom ki­se­li­nom i ga­si­la joj opu­ške po ci­je­lom ti­je­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Na­kon što je pri­je mje­sec da­na Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Pu­li po­kre­nu­lo is­tra­gu pro­tiv Vje­ra­na Š. (43) jer je u Po­re­ču mje­se­ci­ma pro­tiv nje­zi­ne vo­lje dr­žao 43-go­diš­nju za­pos­le­ni­cu, ko­ju je pri to­me psi­hič­ki i fi­zič­ki zlos­tav­ljao te je te­ško oz­li­je­dio, is­tra­ga je sada pro­ši­re­na i na su­pru­gu Vje­ra­na Š. Tu­ži­telj­stvo 31-go­diš­nju su­pru­gu Vje­ra­na Š. sum­nji­či da je od ruj­na 2015. do 17. sr­p­nja 2016. po­ma­ga­la svom su­pru­gu u zlos­tav­lja­nju ne­sret­ne 43-go­diš­nja­ki­nje, i to ta­ko što je na­go­va­ra­la su­pru­ga da je tu­če. I sa­ma ju je zlos­tav­lja­la, pa ju je za­li­la sol­nom ki­se­li­nom po le­đi­ma, ga­si­la joj je opu­ške po ti­je­lu te ju je uba­da­la oš­tri­com po ci­je­lom ti­je­lu!? Uz to ju je da­ni­ma dr­ža­la za­klju­ča­nu u os­ta­vi, tje­ra­ju­ći je da spa­va na po­du, a jed­nom joj je pri­go­dom i odre­za­la ko­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.