ISPADA DA JE ZAGREB LIJEP GRAD ZA ŽI­VOT, ALI SA­MO AKO IMA­TE GDJE ŽIVJETI

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ido 7000 ku­na pe­nju se ci­je­ne so­ba u stu­dent­skim do­mo­vi­ma. Ile­gal­no ih pro­da­ju oni ko­ji su do­bi­li mjes­to, ali im za­pra­vo ne tre­ba. Pre­pro­da­ja so­ba pro­blem je već go­di­na­ma, a pro­da­va­če mno­gi pro­zi­va­ju jer su se pri­ja­vi­li na na­tje­čaj i uze­li mjes­to stu­den­ti­ma ko­ji­ma je ono po­treb­ni­je da bi na kra­ju so­bu pro­da­li. Oni se pak bra­ne ar­gu­men­tom da su so­bu zas­lu­ži­li re­do­vi­tim po­la­ga­njem is­pi­ta i do­brim ocje­na­ma te da s njom mo­gu ra­di­ti što že­le. Da se ne ula­zi u po­le­mi­ku tko i za­što pro­da­je so­bu te ka­ko bi se to tre­ba­lo sank­ci­oni­ra­ti, u ci­je­loj se pri­či pos­tav­lja pi­ta­nje tko do­mo­ve uop­će ku­pu­je. Od kup­ca se, na­ime, oče­ku­je da jed­no­krat­no vlas­ni­ku so­be is­pla­ti oko 7000 ku­na i da još sva­ki mje­sec pla­ti naj­am SC-u ko­ji, ovis­no o ka­te­go­ri­ji so­be, sto­ji od 100 do 600 ku­na. Mje­seč­no za so­bu, dak­le, tre­ba iz­dvo­ji­ti od 800 do čak 1300 ku­na. Za so­bu od ne­ko­li­ko kva­dra­ta ko­ja se di­je­li s ci­me­rom. Ako se uz­mu u ob­zir pla­će­ne re­ži­je i do­bra lo­ka­ci­ja do­ma, on se stu­den­ti­ma po os­nov­noj ci­je­ni

Za­što se ku­pu­ju so­be u do­mu ako ko­šta­ju kao stan? Od­go­vor nu­de is­kus­tva s “gaz­da­ma”

is­pla­ti. Ali ako se do­da i 7000 ku­na za vlas­ni­ka so­be, ispada da bi se za tu ci­je­nu mo­gao unaj­mi­ti i ci­je­li stan, ba­rem s ci­me­rom. Pos­tav­lja se pi­ta­nje za­što on­da pos­to­ji to­li­ka po­traž­nja za ile­gal­nim so­ba­ma, a od­go­vor se mo­že na­ći već na­kon ne­ko­li­ko mi­nu­ta či­ta­nja is­kus­ta­va sa sta­no­dav­ci­ma. “Vlas­ni­ca je usred se­mes­tra mo­ju so­bu pro­da­la ne­ko­me dru­gom”, “Is­klju­či­li su mi gri­ja­nje u pro­sin­cu”, “Uvje­ti su bi­li ka­tas­tro­fal­ni”... sa­mo su ne­ki od ko­men­ta­ra, a ni­je ni­šta bo­lje ka­da se pre­gle­da­va­ju ogla­si u po­tra­zi za smje­šta­jem. Ima do­brih po­nu­da po pa­pre­noj ci­je­ni, a od onih jef­ti­ni­jih za­bo­li gla­va, što zbog ne­ure­đe­nos­ti i neo­dr­ža­va­nja, što zbog upit­nih uvje­ta. Ispada da jef­ti­no zna­či ne­upo­treb­lji­vo te se do­bi­va do­jam kao da bi unajm­lji­va­či tre­ba­li bi­ti sret­ni što im net­ko uop­će da­je pri­li­ku da pla­te krov nad gla­vom. Sto­ga ispada i da je ži­vot u stu­dent­skom do­mu za­is­ta naj­bo­lje što se nu­di, ma­kar i u pre­pla­će­noj so­bi. Či­ni se da je Zagreb lijep grad za ži­vot. Ali sa­mo ako ima­te gdje živjeti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.