Za 30. ro­đen­dan zi­da u Bra­ni­mi­ro­voj os­li­kat će­mo ga no­vim gra­fi­ti­ma

Ba­re i Bo­ko u pro­jek­tu će oku­pi­ti se­dam­de­set umjet­ni­ka, na­da­ju se i ne­ki­ma iz 1987.

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Dio je sru­šen, dok su pos­to­je­ća dje­la iz­bli­je­dje­la. Osim što je kul­t­na “iz­lož­ba na otvo­re­nom” dra­ga Za­grep­ča­ni­ma, ona je pr­vo što vi­de tu­ris­ti ko­ji sti­žu u grad

Sta­ra tvor­ni­ca Nada Di­mić, puč­ka ku­hi­nja, obli­jep­lje­ni na­pu­šte­ni iz­lo­zi. I zid. To su če­ti­ri stva­ri ko­je će sva­kog Za­grep­ča­ni­na, a i ši­re, aso­ci­ra­ti na Bra­ni­mi­ro­vu uli­cu. Naj­vi­še za­pra­vo zid s gra­fi­ti­ma, ko­ji je proš­le go­di­ne dje­lo­mič­no sru­šen. No, i gra­fi­ti su iz­bli­je­dje­li, a bu­du­ći da na­go­di­nu kul­t­ni zid sla­vi tri de­set­lje­ća, po­tak­lo je to ulič­ne umjet­ni­ke Bo­ri­sa Ba­ru i Mar­ka Bo­ku da or­ga­ni­zi­ra­ju još jed­no os­li­ka­va­nje. Če­t­vr­to po re­du.

Plus ge­ne­ra­ci­je 1999. i 2010.

Ba­re je jav­nos­ti naj­poz­na­ti­ji kao je­dan od po­kre­ta­ča pro­jek­ta “Pimp my pump”, a Bo­ko je za­čet­nik me­đu­na­rod­nog fes­ti­va­la “Gra­fi­ti na gra­de­le” na Bra­ču. – Obo­ji­ca već do­volj­no du­go gra­fi­ti­ma nas­to­ji­mo pro­mi­je­ni­ti jav­ni pros­tor svo­ga gra­da i upoz­na­li smo pri­li­čan broj mla­dih umjet­ni­ka iz ino­zem­s­tva, vo­lje­li bi­smo oku­pi­ti ve­ći­nu njih – ka­žu deč­ki ko­ji će je­dan vi­kend u svib­nju na­go­di­nu or­ga­ni­zi­ra­ti jav­no os­li­ka­va­nje zi­da. Po­čet­na je ide­ja bi­la oži­vje­ti Bra­ni­mi­ro­vu, no ka­da su shva­ti­li da se bli­ži ve­li­ka ob­ljet­ni­ca, od­lu­či­li su ci­je­lu pri­ču do­dat­no pro­ši­ri­ti. – Ak­ti­vi­rat će­mo ci­je­li pros­tor iza zi­da, na ras­po­la­ga­nju će nam bi­ti če­ti­ri ko­lo­si­je­ka na ko­je će­mo do­ves­ti va­go­ne, a u sva­ko­me će bi­ti or­ga­ni­zi­ra­na dru­ga ak­tiv­nost – is­ti­ču Ba­re i Bo­ko. Ta­ko će u jed­nom va­go­nu na­pra­vi­ti re­tros­pek­tiv­nu iz­lož­bu fo­to­gra­fi­ja u sklo­pu ko­je će pri­ka­za­ti sve fa­ze zi­da, u dru­gom će bi­ti res­to­ran­čić, u slje­de­ćem mi­ni ki­no­dvo­ra­na, dok će u jed­nom bi­ti ra­di­oni­ce za dje­cu. A pla­ni­ra­ju i glaz­be­ni pro­gram. – Ide­ja je Za­grep­ča­ne ak­tiv­no uklju­či­ti u ob­no­vu zi­da – objaš­nja­va­ju do­da­ju­ći da će ta­ko taj na­pu­šte­ni dio gra­da pos­ta­ti za­nim­ljiv i tu­ris­ti­ma. – Bra­ni­mi­ro­va je pr­va toč­ka s ko­jom se su­sret­nu kad stig­nu u Zagreb, bi­lo da si­đu s vla­ka ili do­la­ze s Au­to­bus­nog ko­lo­dvo­ra. Že­lja nam je da ci­je­la uli­ca živ­ne, a ne da Bra­ni­mi­ro­va bu­de tek dvi­je tra­mvaj­ske sta­ni­ce iz­me­đu dva ko­lo­dvo­ra – ka­žu deč­ki. Iz­lož­ba će bi­ti pro­daj­na, a no­vac će ići u hu­ma­ni­tar­ne svr­he. Za os­li­ka­va­nje zi­da oku­pit će se­dam­de­se­tak umjet­ni­ka, no pri­je ne­go što poč­nu s “pos­lom”, ras­pi­sat će i na­tje­čaj ka­ko ne bi bi­lo uvred­lji­vog sa­dr­ža­ja. – Vo­lje­li bi­smo da se na na­tje­čaj ja­ve raz­ne vr­ste umjet­ni­ka, od sli­ka­ra, di­zaj­ne­ra, ki­pa­ra, do ar­hi­te­ka­ta... U prin­ci­pu, sve što mo­že bi­ti na zi­du, a da je in­ter­ven­ci­ja u pros­tor, mo­že pro­ći – is­ti­ču Ba­re i Bo­ko. Že­lje­li bi oku­pi­ti i sve tri ge­ne­ra­ci­je umjet­ni­ka ko­ji su zid os­li­ka­va­li 1987., 1999. i 2010. Pr­vot­no je, pod­sje­ti­mo, bio os­li­kan kao re­zul­tat na­tje­ča­ja ko­ji je or­ga­ni­zi­ra­lo Hr­vat­sko druš­tvo li­kov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u po­vo­du Uni­ver­zi­ja­de, a na nje­mu su svoj trag os­ta­vi­li i aka­dem­ski umjet­ni­ci, po­put Ju­li­ja Kni­fe­ra, Zden­ka Bu­že­ka te Bo­ri­sa De­mu­ra.

Sa­mo za bo­je 50.000 ku­na

Dva­na­est go­di­na kas­ni­je, uz Dan bor­be pro­tiv zlo­po­ra­be dro­ga, Grad­ski ured za kul­tu­ru or­ga­ni­zi­rao je ak­ci­ju pre­bo­ja­va­nja zi­da u ko­joj je su­dje­lo­va­lo 60-ak gra­fi­te­ra, me­đu ko­ji­ma i Sla­ven Ko­sa­no­vić Lu­nar. On se u os­li­ka­va­nje uklju­čio i tre­ći put, 11 go­di­na kas­ni­je, u sklo­pu pro­jek­ta Mu­ze­ja ulič­ne umjet­nos­ti, ka­da su se na zi­du naš­li ra­do­vi i da­nas po­pu­lar­nih Lon­ca te Sti­pa­na Ta­di­ća. Ne­ki od tih umjet­ni­ka os­li­kat će, na­da­ju se Ba­re i Bo­ko, kul­t­ni zid i ovaj put. A njih sad če­ka tra­že­nje spon­zo­ra s ob­zi­rom na to da će sa­mo bo­je ko­šta­ti – 50.000 ku­na.

Ras­pi­sat će na­tje­čaj, a oče­ku­ju da će se pri­ja­vi­ti i di­zaj­ne­ri, ki­pa­ri, ar­hi­tek­ti... Su­di­oni­ci i po­sje­ti­te­lji he­pe­nin­ga u svib­nju mo­ći će uži­va­ti i u ki­nu i res­to­ra­nu – u va­go­ni­ma

Po­pu­la­ri­za­to­ri ulič­nog ar­ta Boris Ba­re (li­je­vo) po­kre­tač je “Pimp my pum­pa”, a Mar­ko Bo­ko fes­ti­va­la na Bra­ču

Ju­li­je Kni­fer ukra­sio ga je me­an­drom

Sti­pan Ta­dić s mo­ti­vom iz Sik­s­ti­ne

Lo­nac je i ov­dje os­ta­vio svoj mu­ral

Lu­nar se dva­put uklju­čio u ak­ci­ju

Kre­ši­mir Bu­den i 3D ins­ta­la­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.