U po­moć ši­ben­skim va­tro­gas­ci­ma usko­čio i MORH

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (h)

Ju­čer su zrač­ne sna­ge MORH-a bi­le ak­tiv­ne na se­dam po­ža­ri­šta, pet u Ši­ben­sko-knin­skoj i dva u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji Na­kon što su prob­dje­li noć, va­tro­gas­ci su us­pje­li spri­je­či­ti da se po­žar u Mu­či­ći­ma kod Bro­da­ri­ce pri­bli­ži ku­ća­ma, a bio je to naj­ve­ći ovo­go­diš­nji po­žar, re­kao je za­po­vjed­nik Pro­tu­po­žar­ne eska­dri­le Da­vor Tur­ko­vić. Osim ga­si­te­lja na te­re­nu na tom po­ža­ri­štu su­dje­lo­va­lo je se­dam pro­tu­po­žar­nih avi- ona ko­ji su ukup­no na po­ža­ri­štu pro­ve­li oko 30 sa­ti. U to vri­je­me iz­ba­ci­li su vi­še od 300 vo­de­nih bom­bi. Na­kon što su lo­ka­li­zi­ra­ni po­ža­ri kod Bro­da­ri­ce i Ža­bo­ri­ća, ju­čer uju­tro raz­buk­tao se po­žar u Da­ni­lu u ši­ben­skom za­le­đu. Ši­ben­skim va­tro­gas­ci­ma u po­moć su sti­gla dva ka­na­de­ra i tri zrač­na trak­to­ra Pro­tu­po­žar­nih na­mjen­ski or­ga­ni­zi­ra­nih sna­ga Oru­ža­nih sna­ga RH. Na­kon dva sa­ta na tom po­ža­ri­štu, dva su ka­na­de­ra po­ku­ša­la dje­lo­va­ti i na po­ža­ri­štu na Bi­oko­vu, no zbog snaž­nih uda­ra vje­tra i tur­bu­len­ci­ja ga­še­nje je bi­lo one­mo­gu­će­no pa su se vra­ti­li u Da­ni­lo. To je tre­ći dan za­re­dom da su zrač­ne sna­ge MORH-a an­ga­ži­ra­ne na po­ža­ri­šti­ma kod Ši­be­ni­ka. Ju­čer su zrač­ne sna­ge MORH-a bi­le ak­tiv­ne na ukup­no se­dam po­ža­ri­šta, pet u Ši­ben­sko-knin­skoj i dva u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji. Ka­ko na­po­mi­nju iz MORH-a, s oko 400 rad­nih sa­ti u zra­ku te oko 400 iz­ba­če­nih vo­de­nih bom­bi ju­čer je za­bi­lje­žen naj­ve­ći broj po­ža­ra na ko­ji­ma su an­ga­ži­ra­ne zrač­ne sna­ge u ovoj se­zo­ni.

Kra­tak pre­dah va­tro­ga­sa­ca na­kon što su prob­dje­li noć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.