Na CMC Sla­vo­ni­ja fes­tu Maj­ke, Flyer, Van Gogh, Te­ška in­dus­tri­ja...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

CMC Sla­vo­ni­ja fest, du­go i te­me­lji­to pri­pre­ma­ni pro­jekt sla­von­sko­brod­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, u pe­tak i su­bo­tu 26. i 27. ko­lo­vo­za re­zul­ti­rat će i stvar­nim upri­zo­re­njem u grad­skoj Tvr­đa­vi. Svo­je­vr­s­ni re­ma­ke ne­kad vr­lo us­pješ­nog brod­skog rock-ma­ra­to­na oku­pit će naj­bo­lje iz­vo­đa­če do­ma­će rock-sce­ne. U pe­tak će svo­ju glaz­bu pred­sta­vi­ti no­ve mla­de sna­ge iz Sla­vo­ni­je, a odu­šev­lje­nje pu­bli­ke upot­pu­nit će i nas­tu­pi rock-atrak­ci­ja – Maj­ki i Van Gog­ha. Dru­ga ve­čer re­zer­vi­ra­na je za nas­tu­pe poz­na­tih glaz­be­nih ime­na po­put Te­ške in­dus­tri­je, Flye­ra, Adas­tre, Re­gi­ne, Sa­še Lo­za­ra i dru­gih. Ulaz je bes­pla­tan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.