Za Chrys­ler Va­li­ant nu­di­li su mu 25.000 eura, no uza­lud

Ri­ječ je o vr­lo ri­jet­kom auto­mo­bi­lu pro­izve­de­nom 1961. u Ame­ri­ci, ko­ji je već ta­da bio vr­lo na­pre­dan i imao kli­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran Ba­len ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net SLAVONSKI BROD

Bro­đa­nin Jo­sip Ste­va­no­vić po­nos­ni je vlas­nik Chrys­le­ra Va­li­an­ta iz 1961. Ri­ječ je o vr­lo ri­jet­kom auto­mo­bi­lu pro­izve­de­nom u Ame­ri­ci, ko­ji je bio vr­lo na­pre­dan za svo­je vri­je­me i već ta­da imao kli­mu. Doz­nav­ši ka­ko se u Švi­car­skoj pro­da­je mo­del o ko­jem je odu­vi­jek sa­njao, Ste­va­no­vić kao stras­tve­ni za­ljub­lje­nik u ol­d­ti­me­re ni­je se mno­go pre­miš­ljao. Au­to­mo­bil je od­lič­no oču­van, pa­li iz pr­ve i bez pro­ble­ma svla­da­va du­že re­la­ci­je. Ia­ko je star 55 go­di­na, pre­šao je sa­mo 170 ti­su­ća ki­lo­me­ta­ra. Ku­pio ga je pri­je 12 go­di­na od pr­vog vlas­ni­ka za 10 ti­su­ća fra­na­ka. – Ve­ći dio di­je­lo­va na auto­mo­bi­lu je ori­gi­na­lan, a pri ob­no­vi sam vo­dio ra­ču­na da i svo­jom vanj­šti­nom za­dr­ži pr­vot­ni iz­gled. Ako ga po­gle­da­te s do­nje stra­ne, uvje­rit će­te se da ni­šta na nje­mu ni­je va­re­no ni­ti kr­pa­no – ka­že Ste­va­no­vić. Ka­da ga je ku­po­vao, bo­ja na kro­vu bi­la je go­to­vo pot­pu­no iz­bli­je­dje­la. U slič­nom su sta­nju bi­li i ha­uba i bla­to­bra­ni, ta­ko da mu je za res­ta­ura­ci­ju tre­ba­lo dos­ta tru­da i vre­me­na. Uglav­nom ga iz­la­že na saj­mo­vi­ma i su­sre­ti­ma ol­d­ti­me­ra, ali ko­ris­ti i za sve­ča­ne pri­go­de. Ka­da mu se pri­je dva mje­se­ca uda­va­la kći, u sva­tov­skoj po­vor­ci u Po­su­šju pro­vez­la se ovim atrak­tiv­nim li­me­nim lje­po­ta­nom. Ste­va­no­vi­ću je to već če­t­vr­ti ol­d­ti­mer. – Po­čeo sam s bu­bom. Ubr­zo sam se pre­se­lio u Vol­k­swa­ge­no­vu li­mu­zi­nu, da bih kas­ni­je pre­šao na Plymo­uth iz 1956., ta­ko­đer ame­rič­ki auto ko­ji je pro­pus­ni­ji i ve­ći od Chrys­le­ra. Me­đu­tim, ka­ko ne­mam uvje­te za dr­ža­nje vi­še ol­d­ti­me­ra, mo­rao sam se opre­di­je­li­ti – nas­tav­lja. Chrys­ler na ta­bli­ca­ma ima oz­na­ku po­vi­jes­nog vo­zi­la, li­cen­cu Hr­vat­skog ol­d­ti­mer sa­ve­za ko­ja po­t­vr­đu­je nje­go­vu ori­gi­nal­nost. Vlas­ni­ku su za nje­ga već nu­di­li 25 ti­su­ća eura, ali ni­je ga dao. Ka­ko sam ka­že, za vož­nju je još ljep­ši ne­go za gle­da­nje.

Jo­sip Ste­va­no­vić ku­pio je Chrys­ler pri­je 12 go­di­na i pla­tio ga 10.000 fra­na­ka

Ko­lek­ci­ja To mu je već če­t­vr­ti ol­d­ti­mer do­sad, po­čeo je s bu­bom, a imao je i Plymo­uth iz 1956.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.