Sar­kozy bi za­bra­nio ma­ra­mu, sve da ot­me bi­ra­če Ma­ri­ne Le Pen

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca

Ne­ka­daš­nji pred­sjed­nik ušao u utr­ku za no­vi pred­sjed­nič­ki man­dat na iz­bo­ri­ma 2017. i obja­vio knji­gu ‘Sve za Fran­cu­sku’ sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net – Od­lu­čio sam se kan­di­di­ra­ti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 2017. go­di­ne. Vje­ru­jem da imam sna­gu vo­di­ti zem­lju u ne­mir­nom raz­dob­lju na­še po­vi­jes­ti – naj­a­vio je Ni­co­las Sar­kozy, fran­cu­ski pred­sjed­nik od 2007. do 2012. Na­pi­sao je to u uvo­du u svo­ju knji­gu “Sve za Fran­cu­sku”, objav­lje­nu ju­čer, u ko­joj se obe­ća­njem oš­tre po­li­ti­ke pro­tiv use­lja­va­nja za gla­sa­če bo­ri s li­de­ri­com ra­di­kal­ne des­ni­ce Ma­ri­ne Le Pen, še­fi­com Na­ci­onal­ne fron­te. Sar­kozy ta­ko že­li ogra­ni­či­ti pra­vo na dr­žav­ljans­tvo dje­ci use­lje­ni­ka, za­bra­ni­ti ma­ra­mu na fa­kul­te­ti­ma i u jav­nim tvrt­ka­ma, dras­tič­no sre­za­ti broj use­lje­ni­ka ko­je Fran­cu­ska pri­ma, sus­pen­di­ra­ti pra­vo use­lje­ni­ka da od­mah do­ve­du čla­no­ve obi­te­lji sve dok

Sar­kozy pr­vo mo­ra do­bi­ti na stra­nač­kim iz­bo­ri­ma u stu­de­nom pro­tiv Ala­ina Jup­péa

EU ne us­pos­ta­vi “ko­he­rent­nu imi­grant­sku po­li­ti­ku” i u ro­ku od pet go­di­na sa­svim za­us­ta­vi­ti eko­nom­sko use­lja­va­nje. Da bi 61-go­diš­nji Sar­kozy iz­a­šao na iz­bo­re ko­ji će se odr­ža­ti 23. trav­nja i 7. svib­nja idu­će go­di­ne, pr­vo mo­ra do­bi­ti kan­di­da­tu­ru svo­je stran­ke ko­ju je la­ni pre­ime­no­vao pa su to sad Re­pu­bli­kan­ci. Re­pu­bli­kan­ci će o to­me tko će bi­ti nji­hov kan­di­dat od­lu­či­ti na pre­diz­bo­ri­ma od 20. do 27. stu­de­no­ga. U to­me mu je naj­važ­ni­ji su­par­nik Ala­in Jup­pé ko­ji je dvi­je go­di­ne bio ne­po­pu­lar­ni pre­mi­jer u vri­je­me pred­sjed­ni­ka Chi­ra­ca, a sad vo­di u an­ke­ta­ma. Sar­kozy je 2012. iz­gu­bio od Hol­lan­dea.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.