Če­ti­ri banke ra­di ušte­de stva­ra­ju di­gi­tal­nu va­lu­tu

Cilj ove krip­to­va­lu­te je, u okru­že­nju “FinTech” kon­ku­ren­ci­je, ubr­za­ti me­đu­ban­kov­ne tran­sak­ci­je i uči­ni­ti ih efi­kas­ni­ji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Če­ti­ri ve­li­ke banke: švi­car­ski UBS, nje­mač­ka De­ut­s­c­he Bank, bri­tan­ski San­tan­der i ame­rič­ki The Bank of New York Mel­lon udru­ži­le su se na za­jed­nič­kom pro­jek­tu – stva­ra­nju “ban­kar­skog bit­co­ina”, krip­to­va­lu­te ko­ja bi svje­tlo da­na tre­ba­la ugle­da­ti 2018. Ban­kar­ska vir­tu­al­na va­lu­ta tre­ba­la bi bi­ti zas­no­va­na na tzv. bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ji, ra­zvi­je­noj za po­dr­šku bit­co­ina, a na­mje­na joj je, u okru­že­nju pri­je­te­će kon­ku­ren­ci­je “FinTech” kom­pa­ni­ja, ubr­za­ti me­đu­ban­kov­ne tran­sak­ci­je i uči­ni­ti ih efi­kas­ni­ji­ma.

Bez če­ka­nja

Po­naj­pri­je se to od­no­si na tran­sak­ci­je ko­je se odvi­ja­ju me­đu ban­ka­ma da­le­ko od oči­ju jav­nos­ti, či­ji se tro­ško­vi pro­cje­nju­ju iz­me­đu 65 i 80 mi­li­jar­di do­la­ra go­diš­nje, a vir­tu­al­na va­lu­ta tre­ba­la bi ih os­lo­bo­di­ti tran­sak­cij­skog ba­las­ta i do­ni­je­ti enor­m­ne ušte­de. Omo­gu­ći­la bi im pla­ća­nja vri­jed­nos­ni­ca­ma, kao što su obvez­ni­ce i di­oni­ce, bez če­ka­nja na pro­vo­đe­nje tra­di­ci­onal­nih nov­ča­nih tran­sfe­ra. Umjes­to njih, ko­ris­ti­li bi di­gi­tal­ni no­vac ko­ji se mo­že iz­rav­no ko­nver­ti­ra­ti u go­to­vi­nu u sre­diš­njim ban­ka­ma, šte­de­ći vri­je­me i po­prat­ne tro­ško­ve tr­go­va­nja.

Ni­šta o ri­zi­ci­ma

UBS je bi­la pr­va u če­tvor­ci ko­ja je la­ni ob­z­na­ni­la da ra­di na “va­lu­ti za me­đu­ban­kar­ska na­mi­re­nja”, a pre­ma Fi­nan­ci­al Ti­me­su, na­da­ju se da će uz po­moć lon­don­skog star­tu­pa, Cle­ar­ma­tics Tec­h­no­lo­gi­esa, vr­lo br­zo ra­zvi­ti ko­mer­ci­jal­ni “bloc­k­c­ha­in” sus­tav. Služ­be­na obja­va ovih pla­no­va oče­ku­je se da­nas. Če­ti­ri banke već su dvi­je go­di­ne pro­ve­le ra­de­ći na raz­li­či­tim apli­ka­ci­ja­ma za ovu teh­no­lo­gi­ju i čla­ni­ce su R3 kon­zor­ci­ja, tvrt­ke ko­ju je os­no­va­lo 45 fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja za is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj upo­tre­be “bloc­k­c­ha­in” teh­no­lo­gi­je u fi­nan­cij­skim sus­ta­vi­ma. No, u nji­ho­vim se naj­a­va­ma ne spo­mi­nju pri­je­te­ći ri­zi­ci ko­ji pra­te upo­tre­bu bit­co­in teh­no­lo­gi­je ko­ja je iz­nim­no iz­lo­že­na ha­ker­skim na­pa­di­ma i zbog ano­nim­nos­ti po­ve­ća­va ri­zik upo­tre­be u kri­mi­nal­ne svr­he. Os­ta­je nada da će ban­kar­ski eks­pe­ri­ment i to ukal­ku­li­ra­ti.

Banke su čla­ni­ce kon­zor­ci­ja R3, za is­tra­ži­va­nje upo­tre­be bloc­k­c­ha­ina u fi­nan­ci­ja­ma

Bit­co­in vir­tu­al­ni no­vac, ko­ji je elek­tro­nič­ki po­hra­njen i pr­vi je pri­mjer krip­to­va­lu­te, a slu­ži kao sred­stvo elek­tro­nič­kog pla­ća­nja na os­no­vi ma­te­ma­tič­kih do­ka­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.