Zbog Fe­do­ve ka­ma­te jav­ni će se dug re­fi­nan­ci­ra­ti te­že i skup­lje

Še­fi­ca Fe­da Ja­net Yel­len mo­žda ne­će di­za­ti ka­ma­tu dok ne saz­na ko­je će mo­ne­tar­ne že­lje i pre­fe­ren­ci­je osvo­ji­ti Bi­je­lu ku­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & analize - Rat­ko Bo­ško­vić

Oči ci­je­lo­ga fi­nan­cij­skog i eko­nom­skog svi­je­ta bit će u pe­tak upr­te pre­ma Jac­k­son Ho­leu. U tom poz­na­tom iz­le­ti­štu i ski­ja­li­štu u ame­rič­koj sa­vez­noj dr­ža­vi Wyo­ming, smje­šte­nom u pros­tra­noj do­li­ni iz­me­đu pla­nin­skih la­na­ca Te­to­na i Gros Ven­trea (hva­la, Wi­ki­pe­dia) u pe­tak će se odr­ža­ti re­do­vi­ti go­diš­nji sim­po­zij Banke fe­de­ral­nih re­zer­vi (FED) Kan­sas Cityja. Ka­ko se oče­ku­je, u uvod­nom iz­la­ga­nju pred­sjed­ni­ca ame­rič­ke sre­diš­nje banke Ja­net Yel­len mo­gla bi da­ti nas­lu­ti­ti ho­će li Fed po­vi­si­ti svo­ju te­melj­nu ka­ma­tu već ove go­di­ne. Ako se to do­go­di, bit će to za ci­je­li svi­jet, pa ta­ko i za Hr­vat­sku, kraj raz­dob­lja prak­tič­ki bes­plat­nog nov­ca, ko­je u Ame­ri­ci tra­je već sed­mu go­di­nu. Glo­bal­ni inves­ti­to­ri tra­žit će ve­će pri­no­se i na ko­mer­ci­jal­ne i na dr­žav­ne obve- zni­ce, pa će i Hr­vat­ska svoj ino­zem­ni, pa i do­ma­ći jav­ni dug već do kra­ja ove go­di­ne re­fi­nan­ci­ra­ti te­že i skup­lje. Vo­de­ći svjet­ski eko­nom­ski ana­li­ti­ča­ri, por­ta­li i fo­ru­mi ne ba­ve se po­s­ljed­njih da­na ni­čim dru­gim osim po­ga­đa­njem što će u pe­tak re­ći Jan­net Jel­len, a Fed im u to­me ni­ma­lo ne po­ma­že. Fi­nan­cij­ska tr­ži­šta vr­lo su ner­voz­na i u oče­ki­va­nju pet­ka tr­go­vi­na di­oni­ca­ma već je u po­ne­dje­ljak kre­nu­la s ma­lo ni­žih ra­zi­na ci­je­na. Po­s­ljed­njih mje­se­ci, na­ime, u ci­je­ne ka­pi­ta­la već je ukal­ku­li­ran rast Fe­do­vih ka­ma­ta u ožuj­ku slje­de­će go­di­ne pa bi di­za­nje ka­ma­te ove go­di­ne po­re­me­ti­lo us­ta­lje­ni po­re­dak. Ve­ći­na ana­li­ti­ča­ra, či­ni se, ne oče­ku­je da će Fe­do­va pred­sjed­ni­ca do­is­ta naj­a­vi­ti di­za­nje Fe­do­ve ka­ma­te s po­la pos­to već ove go­di­ne. No, ne­mir je unio pot­pred­sjed­nik Fe­da Sta­nley Fis­c­her, biv­ši glav­ni eko­no­mist Svjet­ske banke i gu­ver­ner Sre­diš­nje banke Iz­ra­ela, svo­jim go­vo­rom u ne­dje­lju u As­pe­nu u Co­lo­ra­du, ko­ji se uve­li­ke pre­pri­ča­va i ana­li­zi­ra. Ame­rič­ka sre­diš­nja ban­ka, re­kao je Fis­c­her, na­do­mak je os­tva­re­nju svo­jih ci­lje­va, pu­ne za­pos­le­nos­ti i in­fla­ci­je od dva pos­to, a za pre­os­ta­le pro­ble­me ame­rič­ke eko­no­mi­je, po­put spo­rog ras­ta pro­duk­tiv­nos­ti i pre­ni­skog udje­la onih ko­ji tra­že po­sao u ukup­nom sta­nov­niš­tvu, mo­ne­tar­na po­li­ti­ka vi­še ne mo­že pu­no uči­ni­ti. To je sada za­da­ća fi­skal­ne, ra­zvoj­ne i re­gu­la­tor­ne po­li­ti­ke, us­t­vr­dio je Fis­c­her. Za Ame­ri­ku vi­še ne­ma smis­la “pum­pa­ti” agre­gat­nu po­traž­nju, sada je vri­je­me za eko­no­mi­ju po­nu­de kroz “ne­ku kom­bi­na­ci­ju una­pre­đi­va­nja jav­ne in­fras­truk- tu­re, bo­ljeg obra­zo­va­nja, vi­še ohra­bre­nja za pri­vat­ne inves­ti­ci­je i učin­ko­vi­ti­ju re­gu­la­ti­vu”. A ako je ta­ko, on­da ne­ma raz­lo­ga da Fed ne poč­ne di­za­ti svo­ju ka­ma­tu, ba­rem za jed­nu če­t­vr­ti­nu pos­tot­ka. To za duž­ni­ke ne bi bi­lo pu­no, ali bi pred­stav­lja­lo Fe­dov ja­san sig­nal fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma. Broj­ni ana­li­ti­ča­ri, me­đu­tim, is­ti­ču i ja­ke raz­lo­ge da Fe­dov no­vac još ne­ko vri­je­me os­ta­ne prak­tič­ki bes­pla­tan. Kvan­ti­te­ta rad­nih mjes­ta u SAD-u do­is­ta je po­ve­ća­na, ka­žu oni, ali nji­ho­va je “kva­li­te­ta” očaj­no ni­ska. I dok pri­vat­na po­troš­nja ras­te, inves­ti­ci­je u traj­na do­bra još su is­pod pret­kriz­nih. Na­po­s­ljet­ku, u stu­de­no­me su pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri i Ja­net Yel­len ne­će ni­šta mi­je­nja­ti dok ne saz­na ko­je će mo­ne­tar­ne že­lje i pre­fe­ren­ci­je osvo­ji­ti Bi­je­lu ku­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.