Boris Nov­ko­vić že­ni se na­kon de­vet mje­se­ci ve­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Pje­vač Boris Nov­ko­vić (48) u su­bo­tu će uplo­vi­ti u brač­nu lu­ku s 19 go­di­na mla­đom po­li­to­lo­gi­njom Ines Ka­tić. Svad­ba se tre­ba­la odr­ža­ti u Ro­vi­nju, no sud­bo­nos­no “da” iz­re­ći će na oto­ku Pa­gu u druš­tvu obi­te­lji, ku­mo­va i bli­skih pri­ja­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.