Opro­štaj od An­đel­ka Klo­bu­ča­ra bit će 1. ruj­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (bp)

Po­s­ljed­nji is­pra­ćaj aka­de­mi­ka An­đel­ka Klo­bu­ča­ra bit će u če­t­vr­tak 1. ruj­na 2016. u 11.40 sa­ti na za­gre­bač­kom grob­lju Mi­ro­goj. Ve­li­ki hr­vat­ski or­gu­ljaš, skla­da­telj ve­li­kog, raz­no­li­kog i važ­nog opu­sa, re­do­vi­ti član HAZU i pro­fe­sor eme­ri­tus Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu te do­bit­nik broj­nih na­gra­da i priz­na­nja, pre­mi­nuo je u Za­gre­bu 7. ko­lo­vo­za. Dan pri­je spro­vo­da, 31. ko­lo­vo­za u pod­ne, hr­vat­ska kul­tur­na jav­nost, ins­ti­tu­ci­je i umjet­nič­ke udru­ge či­ji je Klo­bu­čar bio zas­luž­ni član od umjet­ni­ka će se opros­ti­ti i ko­me­mo­ra­ci­jom u dvo­ra­ni Bla­go­je Ber­sa u zgra­di Mu­zič­ke aka­de­mi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.