Bal na vo­di u Ri­ju, atlet­ska sam­ba i ko­šar­ka­ško us­kr­s­nu­će

Ru­ko­me­ta­ši za­ka­za­li, va­ter­po­lis­ti os­ta­li u vr­hu, a boks i je­dre­nje do­ni­je­li pr­ve me­da­lje u po­vi­jes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec sport@ve­cer­nji.net

Na ljes­tvi­ci me­da­lja Hr­vat­ska je na Igra­ma u Rio de Ja­ne­iru 17. na svi­je­tu

Hr­vat­ska je na Olim­pij­ske igre u Rio de Ja­ne­iro pos­la­la 88 spor­ta­ša, dos­ta ma­nje od 107 ko­li­ko ih je pred­stav­lja­lo Li­je­pu Na­šu če­ti­ri go­di­ne pri­je. No bi­lo ih je dos­ta jer su sru­ši­li lon­don­ski re­kord. Lon­don­skih šest me­da­lja po­ve­ća­li smo u Ri­ju na de­set. Hr­vat­ski spor­ta­ši ta­ko su pos­ti­gli po­vi­jes­ni us­pjeh jer su zem­lju s ne­što vi­še od če­ti­ri mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka smjes­ti­li po bro­ju me­da­lja na Igra­ma na 17. mjes­to u svi­je­tu. Još na is­pra­ća­ju olim­pi­ja­ca Ja­ni­ca Kos­te­lić, po­moć­ni­ca mi­nis­tra spor­ta, obra­ća­la se, po nje­zi­nim ri­je­či­ma, nor­mal­nim lju­di­ma i spor­ta­ši­ma, go­vo­ri­la im je ka­ko je zdrav­lje naj­bit­ni­je i ka­ko se ne tre­ba­ju uz­bu­đi­va­ti zbog me­da­lja, ali svi smo zna­li da ka­da već iz­bo­re Olim­pij­ske igre, idu po me­da­lje, a po­ten­ci­ja­la za me­da­lje u na­šim je re­do­vi­ma bi­lo. No nit­ko ni­je slu­tio da će ih bi­ti de­set, ni­ti je sa­njao ne­ke od njih. Igre u Ri­ju do­ni­je­le su nam, ka­ko ne­ugod­na, ta­ko i ugod­na iz­ne­na­đe­nja. Mo­žda ne­ki ni­su us­pje­li, ali sve stig­nu is­pra­vi­ti u To­ki­ju 2020. go­di­ne, i mo­žda baš on­dje gra­ni­ce po­mak­ne­mo još da­lje pa će­mo na ovih de­set me­da­lja gle­da­ti kao na lon­don­skih šest sada.

JE­DRE­NJE

Je­dre­nje nam je do­ni­je­lo dvi­je me­da­lje, zla­to Ši­me Fan­te­le i Igo­ra Ma­re­ni­ća te sre­bro Ton­či­ja Sti­pa­no­vi­ća, ni Klja­ko­vić Ga­špić ni­je bio da­le­ko, na kra­ju je bio pe­ti u kla­si Finn. U Lon­do­nu smo ima­li 12 pred­stav­ni­ka, ali ni­smo osvo­ji­li me­da­lju, a u Ri­ju je za­ljev Gu­ana­ba­ra is­ku­ša­lo osam na­ših.

TENIS

Če­tve­ro na­ših dr­ža­lo je hr­vat­ske re­ke­te na te­ni­skom olim­pij­skom tur­ni­ru. Na­kon sa­mo dva pred­stav­ni­ka u Lon­do­nu, te­ni­ska se de­le­ga­ci­ja po­ve­ća­la. Ana Ko­njuh do­bi­la je svo­je mjes­to, no za­us­tav­lje­na je u šes­na­es­ti­ni fi­na­la, dok je naj­du­lje igrao Ma­rin Či­lić ko­ji je za­us­tav­ljen u osmi­ni fi­na­la.

VESLANJE

Sre­br­ni če­tve­rac iz Lon­do­na, za Rio se po­di­je­lio na je­dan dvo­jac i je­dan sa­mac. Bra­ća Sin­ko­vić ta­ko su se oki­ti­la zla­tom, dok je Da­mir Mar­tin, za raz­li­ku od Ma­ri­ja Ve­ki­ća ko­ji nas je 2012. go­di­ne pred­stav­ljao u sam­cu, do­bio sre­bro. Svi na­ši ves­la­či u Ri­ju ta­ko su osvo­ji­li me­da­lje.

STRELJAŠTVO

Pr­va me­da­lja u Ri­ju bi­la je ona Jo­si­pa Glas­no­vi­ća, osvo­jio je zla­to u tra­pu. Je­di­na je to me­da­lja u stre­ljaš­tvu za Hr­vat­sku na ovim Igra­ma, od se­dam pred­stav­ni­ka ko­li­ko smo ih ima­li, Gi­ovan­ni Cer­no­go­raz, ko­ji je u Lon­do­nu osvo­jio zla­to u tra­pu, u Ri­ju ga ni­je obra­nio, ali zla­to je ipak u Hr­vat­skoj.

BOKS

Boks je sport u ko­je­mu je Hr­vat­ska osvo­ji­la pr­vu olim­pij­sku me­da­lju u po­vi­jes­ti. U Lon­do­nu ni­smo ima­li pred­stav­ni­ka, dok smo u Bra­zi­lu ima­li dvo­ji­cu. Hr­vo­je Sep i Fi­lip Hr­go­vić bra­ni­li su na­še bo­je. I dok je Sep u po­lu­te­škoj ka­te­go­ri­ji po­ra­žen u osmi­ni fi­na­la, Hr­go­vić je u su­per­te­škoj osvo­jio bron­cu.

GIMNASTIKA

Fi­lip Ude i Ana Đe­rek bi­li su na­ši adu­ti u Ri­ju ka­da se ra­di o gim­nas­ti­ci. Ude ko­ji je u Pe­kin­gu osvo­jio sre­bro, na Igra­ma u Ri­ju mo­gao je do me­da­lje. No po­no­vio se Lon­don te je pao s ko­nja. Ana Đe­rek je pak Igre na­pus­ti­la u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, baš kao i Ti­na Er­ceg če­ti­ri go­di­ne pri­je nje u Lon­do­nu.

TE-KVON-DO

Te-kvon-do nas je ove go­di­ne os­ta­vio bez me­da­lja. Ana Za­ni­no­vić, baš kao i naš je­di­ni pred­stav­nik Fi­lip Gr­gić, ni­je us­pje­la do­ći da­lje od osmi­ne fi­na­la, dok je Lu­ci­ja, ko­ja je ima­la bron­cu iz Lon­do­na, za­us­tav­lje­na u če­t­vr­t­fi­na­lu.

RUKOMET

Na­kon bron­ce iz Lon­do­na, od Ba­bi­će­vih se ru­ko­me­ta­ša oče­ki­va­la ne­ka me­da­lja i u Ri­ju, ali u če­t­vr­t­fi­na­lu su nas iz­ba­ci­li Po­lja­ci. U Lon­do­nu smo ima­li i pred­stav­ni­ce u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji, ali su is­pa­le u če­t­vr­t­fi­na­lu, a Rio sada ni­su ni iz­bo­ri­le.

ATLETIKA

Rio je bio plod­no tlo za hr­vat­sku atle­ti­ku, San­dra Per­ko­vić obra­ni­la je zla­to iz Lon­do­na, po­vrat­ni­ca Blan­ka osvo­ji­la je bron­cu, a Sa­ra Ko­lak sve je iz­ne­na­di­la zla­tom u ba­ca­nju kop­lja. Na­pre­do­va­li smo u od­no­su na Lon­don, on­dje je de­vet atle­ti­ča­ra osvo­ji­lo jed­nu me­da­lju, u Ri­ju ih je bi­lo 10, a vra­ti­li su se s tri.

HRVANJE

I 2012. i sada ima­li smo po jed­nog pred­stav­ni­ka u hr­va­nju. Dok je svo­ju vi­zu za Lon­don iz­bo­rio Ne­ven Žu­gaj, ko­ji je bio po­ra­žen u osmi­ni fi­na­la, u Ri­ju smo gle­da­li Bo­žu Star­če­vi­ća. On je oti­šao ne­ko­li­ko ko­ra­ka da­lje, čak do bor­be za bron­cu, ko­ju na kra­ju ni­je osvo­jio, bo­lji od nje­ga bio je K. Hye­on-woo.

VATERPOLO

Ivi­ca Tu­cak ni­je us­pio na­pra­vi­ti ono što je u Lon­do­nu za­po­čeo Rat­ko Ru­dić. Na­ši su va­ter­po­lis­ti s ti­tu­lom olim­pij­skih po­bjed­ni­ka do­pu­to­va­li u Rio. U Braz­liu smo ta­ko­đer doš­li do fi­na­la, ali ovaj je put na naj­vi­šu stu­bu pos­ta­lja sta­la re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je.

KOŠARKA

Iza­bra­ni­ci Alek­san­dra Pe­tro­vi­ća bi­li su sjaj­ni na kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru u To­ri­nu i iz­bo­ri­li nas­tup u Ri­ju, gdje su u če­t­vr­t­fi­na­lu na­le­tje­li na Sr­be, ko­ji su ih pos­la­li ku­ći. U Lon­do­nu smo ima­li sa­mo žen­sku re­pre­zen­ta­ci­ju, ko­je ni­je bi­lo u Ri­ju. No deč­ki su igrom po­ka­za­li da pos­to­je do­bri te­me­lji za na­pre­dak.

Da­mir Mar­tin Se­dam ti­su­ćin­ki “do­su­di­lo” mu je sre­br­nu me­da­lju u ves­la­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.