VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RA­TA SADA SE POŠTUJU I U KAMPANJI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Ia­ko je kam­pa­nja za par­la­men­tar­ne iz­bo­re po­pri­lič­no ane­mič­na, čak i li­še­na ide­olo­ških ras­pra­va, dva su do­ga­đa­ja ipak pro­dr­ma­la uč­ma­lu at­mo­sfe­ru. Pr­vo se za­ku­ha­lo na re­la­ci­ji Sr­bi­ja-Hr­vat­ska zbog sr­bi­jan­skog za­ko­na o uni­ver­zal­noj ju­ri­sdik­ci­ji, pa su us­li­je­di­le iz­ja­ve sr­bi­jan­skog pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća ko­ji iz­jed­na­ča­va Ja­se­no­vac i Olu­ju, da bi po­tom ano­nim­ni des­no ori­jen­ti­ra­ni umi­rov­lje­ni ge­ne­ra­li pre­ko tjed­ni­ka Na­ci­onal op­tu­ži­li svog “ko­le­gu po či­nu” Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća da je u ruj­nu 1991. go­di­ne još bio u JNA, da je pos­lov­nu ka­ri­je­ru iz­gra­dio na pos­lo­vi­ma s MORH-om, spo­mi­nju se špi­jun­ski do­sjei... Bu­du­ći da je na­pad ano­nim­nih ge­ne­ra­la tem­pi­ran upra­vo u iz­bor­noj kampanji, a Kr­sti­če­vić je no­si­telj lis­te HDZ-a u de­se­toj iz­bor­noj je­di­ni­ci kao i na proš­lim iz­bo­ri­ma, on je po sve­mu su­de­ći po­li­tič­ki mo­ti­vi­ran. Da­mir Kr­sti­če­vić ni­je tre­bao du­go če­ka­ti da u nje­go­vu obra­nu sta­ne le­gen­dar­ni ge­ne­ral An­te Go­to­vi­na kao i 4. gar­dij­ska bri­ga­da, ali do­ži­vio je ono što pri­je nje­ga od stra­ne HDZ-a ni­je do­ži­vio, pri­mje­ri­ce, biv­ši mi­nis­tar bra­ni­te­lja Pre­drag Ma­tić Fred (kad se pre­is­pi­ti­vao nje­gov rat­ni put) – da ga je za­šti­tio i SDP-ov Ran­ko Os­to­jić. Os­to­jić je na Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu na­pi­sao da je 20. pro­sin­ca 1991. go­di­ne po­lo­žaj na du­bro­vač­kom ra­ti­štu pre­dao upra­vo Da­mi­ru Kr­sti­če­vi­ću, od­nos­no 4. gar­dij­skoj bri­ga­di. Uz opa­sku da mu je pun ku­fer obra­ču­na 25 go­di­na na­kon što se do­go­di­la is­ti­na. SDP u ovom slu­ča­ju ni­je po­li­ti­zi­rao i ni­je za­gri­zao ba­če­nu kost, čak i u po­li­tič­koj kampanji i bor­bi za vlast poštuju se vrijednosti po­put Domovinskog ra­ta i rat­ni­ci ko­ji su su­dje­lo­va­li u obra­ni Hr­vat­ske. S dru­ge stra­ne, HDZ-u su bra­ni­te­lji u man­da­tu Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de čes­to bi­li ka­nal za ar­ti­lje­ri­ju na SDP. Ge­ne­ra­li ko­ji se ano­nim­no obra­ču­na­va­ju s Kr­sti­če­vi­ćem oči­to spa­da­ju u gru­pa­ci­ju ko­ja pro­tes­ti­ra i pro­tiv Plen­ko­vi­će­va, tzv. bri­sel­skog HDZ-a. Ni­je spor­no da se mo­gu pre­is­pi­ti­va­ti i rat­ni pu­to­vi i dje­lo­va­nja u ra­tu, ali kad se to ra­di usred kam­pa­nje, on­da to ima sa­svim druk­či­ju ko­no­ta­ci­ju.

SDP ni­je po­li­ti­zi­rao i stao je u obra­nu Kr­sti­če­vi­ća, što HDZ u slu­ča­ju Ma­ti­ća ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.