30.000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

lju­di ra­di u tvrt­ka­ma ko­je su os­no­va­le op­ci­ne, gra­do­vi i žu­pa­ni­je, a nji­ho­vi cel­ni­ci pri­ma­ju pla­ce ko­je su ne­ri­jet­ko na ra­zi­ni mi­nis­tar­skih U 516 tvrt­ki dr­ža­va ima di­oni­ce, a me u nji­ma ima ba­na­ka, ho­te­la, aero­dro­ma, pre­hram­be­ne in­dus­tri­je...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.