Kak­vi su uvje­ti sta­no­va­nja na­ših gra­đa­na?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ve­ći­na lju­di ne ži­vi u “zdra­vim” sta­no­vi­ma ili ku­ća­ma. Ne­ma­ju nov­ca da si pri­ušte no­vu sto­la­ri­ju, fa­sa­du i dru­go. Na se­lu, gdje su sta­ri­ji lju­di s ma­njim pri­ma­nji­ma, ži­vi se u lo­ši­jim ku­ća­ma, dok je u gra­do­vi­ma bo­lja si­tu­aci­ja. Omjer je po­djed­nak, pu­no lju­di ži­vi u lo­šim uvje­ti­ma, a u no­vim na­se­lji­ma ku­će i sta­no­vi su do­bri Ži­vot u dr­ve­nim ku­ća­ma na se­lu je kva­li­te­tan, kao i u sta­no­vi­ma i ku­ća­ma gra­đe­nim od 1945. do 1970.

MIROSLAV KOS

ANA FLIDER

MIR­JA­NA MA­RIĆ

DUŠKO MAVROVIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.