SDP i Most za bla­ge pre­ina­ke, a Pa­met­no i Ži­vi zid za no­vi sus­tav

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­đu stran­ka­ma su pri­sut­na dva kon­cep­ta kod opo­re­zi­va­nja do­hot­ka. Je­dan se te­me­lji na oču­va­nju pos­to­je­ćeg sus­ta­va, uz snaž­ni­je ras­te­re­će­nje ne­to pla­ća iz­me­đu 10 i 20 ti­su­ća ku­na, što za­go­va­ra SDP, od­nos­no vr­lo bla­ge po­ma­ke u opo­re­zi­va­nju do­hot­ka, što pred­la­že Most. Pa­met­no i Ži­vi zid od­lu­či­li bi se na pro­mje­ne ko­je bi bi­le na tra­gu ovog što nu­di HDZ, od­nos­no kom­bi­na­ci­ja pro­mje­na u po­rez­nim sto­pa­ma i znat­no po­ve­ća­nje neo­po­re­zi­vog di­je­la do­hot­ka. No, te dvi­je stran­ke ni­su raz­ra­đi­va­le sus­tav po­rez­nih olak­ši­ca na do­ho­dak, či­ji je fi­nan­cij­ski uči­nak oko 2,7 mi­li­jar­di ku­na go­diš­nje, od če­ga se go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de ku­na od­no­si na dje­cu. Ve­lik je to no­vac ima li se na umu da su ukup­ni pri­ho­di od po­re­za na do­ho­dak oko 12 mi­li­jar­di ku­na.

Marijana Puljak i Vi­li­bor Sin­čić ta­ko­đer bi zna­čaj­ni­je po­ve­ća­li neo­po­re­zi­vi iz­nos do­hot­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.