Kr­sti­če­vić: Ne­će Pe­trov odre­đi­va­ti lis­te HDZ-a!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

No­si­telj HDZ-ove lis­te u 10. je­di­ni­ci od­go­vo­rio je na Na­ci­ona­lov “nas­ta­vak spe­ci­jal­nog ra­ta”, i na ocje­nu Pe­tro­va o vje­ro­dos­toj­nos­ti Hi­na No­si­telj HDZ- ove lis­te u 10. iz­bor­noj je­di­ni­ci Da­mir Kr­sti­če­vić po­ru­čio je ju­čer na sku­pu u Ma­kar­skoj da pred­sjed­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov ne­će odre­đi­va­ti tko će bi­ti na lis­ta­ma HDZ-a, či­me je re­agi­rao na iz­ja­vu Pe­tro­va, ko­ji je u ve­zi s tvrd­nja­ma tjed­ni­ka “Na­ci­onal” da je Kr­sti­če­vić 1991. bio u JNA, re­kao da je to pro­blem lju­di iz HDZ-a ko­ji su sas­tav­lja­li iz­bor­ne lis­te. – Ako sam ja u ko­lo­vo­zu ili ruj­nu 1991. go­di­ne na­pa­dao Vukovar, da­nas da­jem pred­sjed­ni­ku os­tav­ku na sve funk­ci­je u HDZ-u i po mo­jem sus­ta­vu vrijednosti ne bih tre­bao ob­na­ša­ti ni­jed­nu funk­ci­ju u Hr­vat­skoj – re­kao je Kr­sti­če­vić na pre­diz­bor­nom sku­pu u Ma­kar­skoj na ko­jem je su­dje­lo­vao i pred­sjed­nik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić. Kr­sti­če­vić je ta­ko­đer ko­men­ti­rao i ocje­nu Bo­že Pe­tro­va o vje­ro­dos­toj­nos­ti HDZ-a. – Tko je ov­dje vje­ro­dos­to­jan, HDZ to­bo­že ni­je vje­ro­dos­to­jan... Je li vje­ro­dos­to­jan gos­po­din Pe­trov ili ge­ne­ral Kr­sti­če­vić, dra­gi pri­ja­te­lji, o to­me vi od­lu­ču­je­te – re­kao je Kr­sti­če­vić. Udru­ga ve­te­ra­na 4. gar­dij­ske bri­ga­de, či­ji je Kr­sti­če­vić bio rat­ni za­po­vjed­nik, tekst u “Na­ci­ona­lu” sma­tra “nas­tav­kom spe­ci­jal­nog ra­ta pro­tiv Kr­sti­če­vi­ća”.

IVAN VR­DO­LJAK: Haj’mo ra­di­ti, pa da i dje­ca iz Li­ke u pet ili de­set go­di­na u Gos­pi­ću i Se­nju ima­ju jed­na­ku šan­su za us­pjeh kao da su se ro­di­la u Za­gre­bu, Is­tri ili Va­ra­ždi­nu

The mo­ve co­mes as a le­ading lawy

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.