HBK: Po­vje­re­nje oni­ma ko­ji bi šti­ti­li brak mu­škar­ca i že­ne

‘Važ­no je uoči­ti i po­li­tič­ke op­ci­je o nas­tav­ku re­for­me obra­zo­va­nja’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić (h)

Bi­sku­pi su­ge­ri­ra­ju bi­ra­či­ma da po­vje­re­nje na iz­bo­ri­ma da­ju oni­ma ko­ji zna­ju ka­ko za­us­ta­vi­ti is­e­lja­va­nje mla­dih i obi­te­lji iz Hr­vat­ske dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net Hr­vat­ski bi­sku­pi vjer­ni­ci­ma ne pre­po­ru­ču­ju na iz­bo­ri­ma gla­sa­ti za SDP i li­je­vu po­li­tič­ku op­ci­ju. Ne pi­še to, da­ka­ko, iz­ri­je­kom u nji­ho­voj po­ru­ci ko­ju su ju­čer upu­ti­li, ali se la­ko da iš­či­ta­ti ka­da ka­žu da po­vje­re­nje tre­ba da­ti oni­ma ko­ji se za­la­žu za brak mu­škar­ca i že­ne i pro­mi­ču kul­tu­ru ži­vo­ta, ali i ne ka­ne nas­ta­vi­ti ova­ko pos­tav­lje­nu ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu te ima­ju sna­ge raš­čis­ti­ti sa „zlo­dje­li­ma ko­mu­nis­tič­ke dik­ta­tu­re“.

Gu­ra­nje is­ti­ne pod te­pih

“Po­zva­ni smo na­ro­či­to da­ti po­vje­re­nje oni­ma ko­ji se za­uzi­ma­ju za za­šti­tu bra­ka kao za­jed­ni­ce mu­škar­ca i že­ne te pro­mi­ču kul­tu­ru ži­vo­ta du­go­roč­nom pro­na­ta­li­tet­nom po­li­ti­kom. Po­tak­nu­ti ne­dav­nom ras­pra­vom o obra­zov­noj re­for­mi sma­tra­mo da je po­se­bi­ce važ­no uoči­ti u ko­je­mu smje­ru po­je­di­ne po­li­tič­ke op­ci­je na­mje­ra­va­ju nas­ta­vi­ti taj pro­ces. Jer, o to­me će ovi­si­ti i bu­du­ći od­goj i vri­jed­nos­ni sus­tav na­še dje­ce. Važ­no je ta­ko­đer vi­dje­ti ka­ko po­je­di­ne po­li­tič­ke stran­ke, ko­ali­ci­je ili ne­za­vis­ne lis­te na­mje­ra­va­ju pro­vo­di­ti dalj­nju de­mo­kra­ti­za­ci­ju druš­tva, naj­pri­je pro­mje­nom iz­bor­no­ga za­ko­na i ra­zvo­jem ci­vil­no­ga druš­tva na na­če­li­ma plu­ral- nos­ti i vjer­ske slo­bo­de. Is­to ta­ko, u svje­tlu du­go­go­diš­njih sp­rje­ča­va­nja da se pro­ce­su­ira­ju zlo­dje­la ko­mu­nis­tič­ke dik­ta­tu­re, važ­no je pre­poz­na­ti ka­ko se po­je­di­ne po­li­tič­ke op­ci­je na­mje­ra­va­ju su­oči­ti s ko­mu­nis­tič­kom proš­loš­ću. Gu­ra­nje „pod te­pih“tak­vih te­ma stva­ra još ve­će po­dje­le u druš­tvu. Cr­k­vi je sta­lo da se ra­svi­je­tli cje­lo­vi­ta is­ti­na, jer sa­mo ta­da mo­že se us­pos­ta­vi­ti kul­tu­ra di­ja­lo­ga kao pre­du­vjet i po­la­zi­šte ja­ča­nja na­ci­onal­no­ga za­jed­niš­tva”, pi­še u po­ru­ci Hr­vat­ske bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je, a bi­sku­pi is­to­dob­no mo­le sve stra­nač­ke i ne­za­vis­ne kan­di­da­te ne­ka u pre­diz­bor­no­me nad­me­ta­nju sa­ču­va­ju osob­no dostojanstvo te sna­gom ar­gu­me­na­ta nas­to­je pri­do­bi­ti po­vje­re­nje lju­di. “Ti­me će pri­do­ni­je­ti ras­tu po­vje­re­nja gra­đa­na u druš­tve­ne i po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je. Po­ti­če­mo i me­dij­ske dje­lat­ni­ke ne­ka svo­je pos­la­nje is­pu­ne s vi­so­kim stan­dar­di­ma pro­fe­si­onal­nos­ti te pru­že dos­tat­ne i jas­ne in­for­ma­ci­je o iz­bor­nim pro­gra­mi­ma i kan­di­da- ti­ma za bu­du­ći sa­ziv Hr­vat­sko­ga sa­bo­ra”, ka­žu bi­sku­pi. Po­zi­va­ju sve­će­ni­ke da s vjer­ni­ci­ma mo­le za do­mo­vi­nu „da ih ne za­hva­ti rav­no­duš­nost i na­past ma­lo­du­šja ka­ko se ni­šta ne mo­že pro­mi­je­ni­ti“te is­ti­ču da “či­nje­ni­ca pos­to­ja­nja tzv. pre­fe­ren­ci­jal­no­ga gla­sa da­je mo­guć­nost s po­nu­đe­ne lis­te iz­rav­no bi­ra­ti one kan­di­da­te za ko­je su uvje­re­ni da ima­ju spo­sob­nos­ti su­oči­ti se s da­naš­njim iz­a­zo­vi­ma“.

Otva­ra­nje rad­nih mjes­ta

“Bi­blij­sko is­kus­tvo nas uči ka­ko sa­mo oni ko­ji su mu­dri, po­šte­ni i ne­se­bič­ni mo­gu is­tin­ski po­mo­ći da druš­tvo ras­te i na­pre­du­je“, po­ru­či­li su bi­sku­pi po­zi­va­ju­ći vjer­ni­ke da oso­bi­tu pažnju obra­te na gos­po­dar­ske pro­gra­me ko­ji se od­no­se na gos­po­da­re­nje mo­rem, šu­ma­ma i po­ljo­pri­vred­nim do­bri­ma te otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta, ka­ko bi se za­us­ta­vi­lo so­ci­jal­no ras­lo­ja­va­nje i osi­ro­ma­še­nje gra­đa­na, a oso­bi­to is­e­lja­va­nje mla­dih lju­di i obi­te­lji iz Hr­vat­ske.

Čel­ni­ci ko­ali­ci­je Ži­vog zi­da, Fran­ka, Ak­ci­je mla­dih i Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku za­uze­li su se u če­t­vr­tak za op­s­ta­nak ku­tin­ske Pe­tro­ke­mi­je te upo­zo­ri­li na sus­tav­no i na­mjer­no ra­za­ra­nje hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de i hr­vat­ske in­dus­tri­je ve­za­ne uz po­ljo­pri­vre­du, pri­op­će­no je iz te ko­ali­ci­je. No­si­telj lis­te ko­ali­ci­je u VI. iz­bor­noj je­di­ni­ci Ju­ro Mar­ti­no­vić ka­zao je da je teh­nič­ka Vla­da na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci ski­nu­la Pe­tro­ke­mi­ju s po­pi­sa stra­te­ških tvrt­ki te je pri­pre­ma­la nje­zi­nu pri­va­ti­za­ci­ju “na hr­vat­ski na­čin”, dak­le is­pod ci­je­ne i za­ne­ma­ru­ju­ći hr­vat­ske na­ci­onal­ne in­te­re­se.

Bit­no je pre­poz­na­ti ka­ko se po­li­tič­ke op­ci­je ka­ne su­oči­ti s ko­mu­nis­tič­kom proš­loš­ću, ka­žu bi­sku­pi Vjer­ni­ke po­zi­va­ju da oso­bi­tu pažnju obra­te na gos­po­dar­ske iz­bor­ne pro­gra­me

Pro­tiv li­je­ve op­ci­je Ia­ko to ne pi­še u po­ru­ci iz­rav­no, da se iš­či­ta­ti da hr­vat­ski bi­sku­pi vjer­ni­ci­ma ne pre­po­ru­ču­ju na iz­bo­ri­ma gla­sa­ti za SDP i li­je­vu po­li­tič­ku op­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.