Zbog ne­re­gu­lar­nos­ti tra­že da se po­no­vi jav­na ras­pra­va o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­mje­ra­ju da je omo­gu­će­no ano­nim­no ko­men­ti­ra­nje či­me je do­dat­no na­ru­še­na tran­s­pa­rent­nost pro­ce­sa Or­ga­ni­za­ci­je i struč­nja­ci okup­lje­ni oko ini­ci­ja­ti­ve Gra­đan­ski od­goj i obra­zo­va­nje (GOOD) upo­zo­ra­va­ju da ak­tu­al­na jav­na ras­pra­va o pri- jed­lo­zi­ma ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ni­je u skla­du s de­mo­krat­skim pro­ce­du­ra­ma te da sto­ga ne­će u njoj su­dje­lo­va­ti. Tra­že po­nav­lja­nje jav­ne ras­pra­ve kad za to bu­du os­tva­re­ni uvje­ti. Ini­ci­ja­ti­va na­vo­di ne­ko­li­ko ne­re­gu­lar­nos­ti: da ne pos­to­ji za­kon­ska os­no­va za do­no­še­nje ku­ri­ku­lu­ma pred­me­ta, već sa­mo nas­tav­nog pla­na i pro­gra­ma, da pri­jed­lo­ge ku­ri­ku­lu­ma na­kon jav­ne ras­pra­ve tre­ba­ju mi­je­nja­ti struč­nja­ci ko­ji su do­ku­men­te i iz­ra­đi­va­li, tran­s­pa­rent­no iz­a­bra­ni jav­nim na­tje­ča­jem, da je nak­nad­nim pri­op­će­njem omo­gu­će­no ano­nim­no ko­men­ti­ra­nje, či­me je do­dat­no na­ru­še­na tran­s­pa­rent­nost pro­ce­sa, te da je u Stra­te­gi­ji obra­zo­va­nja jas­no na­ve­de­no da je za for­mi­ra­nje eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za pro­ved­bu cje­lo­vi­te ku­ri­ku­lar­ne re­for­me nad­lež­no po­seb­no struč­no po­vje­rens­tvo za pra­će­nje i pro­ved­bu Stra­te­gi­je, ko­je bi­ra čla­no­ve na te­me­lju jav­nog po­zi­va. “Oš­tro osu­đu­je­mo pos­tup­ke mi­nis­tra s teh- nič­kim ov­las­ti­ma Pre­dra­ga Šus­ta­ra ko­ji kao pred­stav­nik iz­vr­š­ne vlas­ti pos­tu­pa pro­tiv­no od­lu­ka­ma do­ne­se­nim u Sa­bo­ru. Po­zi­va­mo ga da se suz­dr­ži od kr­še­nja od­lu­ka Sa­bo­ra i či­nje­nja šte­te obra­zov­noj re­for­mi”, na­vo­di se, me­đu os­ta­lim, u pri­op­će­nju ko­je uime GOOD ini­ci­ja­ti­ve pot­pi­su­je Eli Pi­ja­ca Plav­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.