KU­KA­LI SU DA SU DE­RUT­NI, ALI JE IPAK ZA 20 STA­NO­VA STI­GLO 300 PO­NU­DA

Vecernji list - Hrvatska - - Za­greb -

Ne­po­volj­no sta­nje na tr­ži­štu ne­kret­ni­na i pri­vat­ni iz­najm­lji­va­či ko­ji još zna­ju na­bi­ti ci­je­ne nag­na­li su mno­ge Za­grep­ča­ne da spas po­tra­že u dr­žav­nim sta­no­vi­ma. Ia­ko ve­ći­na njih iz­gle­da da­le­ko od udob­nog, pa čak i use­lji­vog, to ih ni­je spri­je­či­lo da li­ci­ti­ra­ju za kva­dra­te ži­vot­nog pros­to­ra. U pro­tek­le tri go­di­ne dr­ža­va je iz­naj­mi­la oko sto tak­vih sta­no­va, od ko­jih po­s­ljed­njih 20 pri­je ne­ko­li­ko da­na. U ko­lo­vo­škoj po­nu­di bi­la su 21 sta­na, ko­je su otvo­ri­li za­in­te­re­si­ra­ni­ma ka­ko bi ih mo­gli raz­gle­da­ti, a ia­ko se na druš­tve­nim mre­ža­ma po­tom vo­di­la i ras­pra­va u ko­joj su ne­ri­jet­ki ku­ka­li ka­ko su de­rut­ni, pr­lja­vih zi­do­va i ras­pad­nu­tih ka­da ili ka­ko pri­je use­lje­nja tre­ba po­ču­pa­ti i par­ke­te i plo­či­ce te sta­vi­ti no­ve, a po­tom za­mi­je­ni­ti i sve ins­ta­la­ci­je..., is­pa­lo je da oni ite­ka­ko ima­ju svo­je “kup­ce”. Za 20 sta­no­va, na­ime, sti­glo je 300 po­nu­da, a je­di­ni ko­ji ni­je ni­ko­ga pri­vu­kao bio je onaj u Ba­bo­ni­će­voj, ko­ja je poz­na­ta i kao uli­ca elit­nih vi­la. Ri­ječ je o sta­nu od 56 kva­dra­ta u po­dru­mu, za ko­ji

Kad je gaz­da dr­ža­va, a ured­no se pla­ća naj­am, ne stra­hu­je se od ot­ka­za ugo­vo­ra pre­ko no­ći

nit­ko od po­ten­ci­jal­nih za­ku­pa­ca ni­je oci­je­nio da se is­pla­ti uze­ti uz mje­seč­ni naj­am od 852 ku­ne. Naj­vi­še je po­nu­da, pak, sti­glo za stan u Uli­ci bra­će Cvi­ji­ća u Špan­skom, njih 38, a ri­ječ je o ono­me ko­ji je je­di­ni bio spre­man za use­lje­nje. Po­čet­na je ci­je­na po ko­joj dr­ža­va iz­najm­lju­je sta­no­ve, pod­sje­ti­mo, 15 ku­na po kva­dra­tu, no ne­ki su zna­li dos­ti­ći i šest pu­ta ve­ći iz­nos, s tim da uz mje­seč­ni naj­am tre­ba ulo­ži­ti i u ob­no­vu. No, us­pr­kos kuk­nja­vi, 300 pris­ti­glih po­nu­da svje­do­či da su ne­ri­jet­ki za­klju­či­li da im se to is­pla­ti, a bu­du­ći da je ri­ječ o do­sad naj­ve­ćem oda­zi­vu, oče­ki­va­ti je da se ova­kav naj­am tek za­huk­ta­va jer dr­ža­va na­vod­no ima praz­nih još ne­ko­li­ko sto­ti­na sta­no­va. Gra­đa­ni ko­ji ima­ju sre­će pa je nji­ho­va po­nu­da bi­la naj­ve­ća za­do­volj­ni su jer una­toč to­me što stan ni­je od­mah use­ljiv vi­še ne­će mo­ra­ti tr­pje­ti sva­kak­ve sta­no­dav­ce. Sa­da im je gaz­da dr­ža­va ko­ja, ako se ured­no pla­ća naj­am, ne­će ku­ca­ti na vra­ta u ne­ko do­ba i ot­ka­za­ti gos­to­prim­s­tvo pre­ko no­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.