Za Vu­ko­var­ski vo­do­to­ranj sku­pit će 65.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (sb)

Pri­jed­log da se 51 zas­tup­nik Grad­ske skup­šti­ne odrek­ne 1298 ku­na nak­na­de za iz­van­red­nu sjed­ni­cu ko­ja se odr­ža­va u sri­je­du te taj iz­nos upla­ti za ob­no­vu Vu­ko­var­sko­ga vo­do­tor­nja sti­gao je iz Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a, BUZ-a i HSP-a AS. – Vje­ru­je­mo da će­mo u do­no­še­nju tak­ve od­lu­ke bi­ti je­dins­tve­ni bez ob­zi­ra na po­li­tič­ko su­par­niš­tvo, či­me će­mo za hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju do­ni­ra­ti 65 ti­su­ća ku­na – ka­zao je čel­nik klu­ba, HDZ-ovac Ma­rio Žu­pan. Do­dao je da su pred­lo­ži­li da to uči­ne svi zas­tup­ni­ci za­gre­bač­ke Skup­šti­ne ka­ko bi iz­bje­gli po­li­ti­kant­stvo oko do­na­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.