Go­to­vo je, vra­ća­mo se u nor­ma­lu, valj­da nis­te po­tro­ši­li sve pe­ne­ze...

Obrt­ni­ci­ma je za­vr­šio go­diš­nji, opet su gu­žve na ces­ta­ma, ka­fi­ći su pro­ra­di­li, sti­žu stu­den­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer

Ako ste ti­je­kom lje­ta od Du­bra­ve do No­vog Za­gre­ba sti­za­li za 15 mi­nu­ta, na to sad mo­že­te za­bo­ra­vi­ti. Ra­do­vi na pro­met­ni­ca­ma ne po­ma­žu Ka­ko se sma­nju­je broj da­na ko­ji su os­ta­li do kra­ja lje­ta, ta­ko se u Za­gre­bu po­ve­ća­va broj lju­di. Poz­na­tu “ko­lo­vo­šku pus­toš” već je za­mi­je­ni­la pra­va grad­ska vre­va, a tek se po­ne­ki sret­ni­ci ko­ji su go­diš­nji sa­ču­va­li za kraj lje­ta mo­gu na­da­ti da će je iz­bje­ći.

Usko­ro vi­še auto­bu­sa

Gu­žva se pr­vo mo­že pri­mi­je­ti­ti na pro­met­ni­ca­ma ko­je su opet pu­ne auto­mo­bi­la. Za­grep­ča­ni ta­ko mo­gu za­bo­ra­vi­ti do­la­zak od Du­bra­ve do No­vog Za­gre­ba za 15 mi­nu­ta, a vo­za­či­ma do­dat­ne gla­vo­bo­lje za­da­ju i ljet­ni ra­do­vi jer ni­su još baš svi do­vr­še­ni. U Sel­skoj će se, pri­mje­ri­ce, ko­pa­ti još ovaj tje­dan, a asfal­ti­ra­nje Ave­ni­je Du­brov­nik tra­jat će do kra­ja mje­se­ca. Do ta­da će svi ko­ji idu autom na po­sao mo­ra­ti pre­tr­pje­ti ča­ri “lje­ti pre­ko­pa­nog Za­gre­ba“. Ipak, od idu­ćeg će tjed­na lak­še bi­ti svi­ma ko­ji na po­sao idu jav­nim pri­je­vo­zom jer se uki­da ljet­ni voz­ni red te će se na ces­te pus­ti­ti vi­še vo­zi­la s ve­ćim bro­jem po­la­za­ka. Već je kraj­nji čas, na­po­mi­nju Za­grep­ča­ni, jer gu­žve su ovog tjed­na u tra­mva­ji­ma i auto­bu­si­ma pos­ta­le ne­iz­dr­ži­ve. Osim na po­sao, Za­grep­ča­ni po­nov­no mo­gu i u šo­ping jer su se na svo­ja rad­na mjes­ta vra­ti­li obrt­ni­ci i tr­gov­ci. Uglav­nom su svi u ko­lo­vo­zu uze­li ko­lek­tiv­ni go­diš­nji od­mor te su za­tvo­ri­li svo­je rad­nje, no od ovog je tjed­na ve­ći­na opet za­su­ka­la ru­ka­ve. Me­đu nji­ma je i zla­tar Ivan Pe­tek, ko­ji ra­di­oni­cu u Vla­škoj 78 sva­kog lje­ta za­tvo­ri uz spe­ci­fič­nu po­ru­ku ko­ju os­ta­vi mu­šte­ri­ja­ma, a ko­ja na­smi­je sve pro­laz­ni­ke. I dok je ove go­di­ne taj stras­tve­ni ri­bič uži­vao u od­mo­ru, na vra­ti­ma je os­ta­vio po­ru­ku ko­ja je ubr- zo pos­ta­la hit i na druš­tve­nim mre­ža­ma: “Sve mi je te­že de­lat, a ne­mrem vas os­ta­vi­ti. Odoh na mo­re. Želj­no vas če­kam 22. 8. da me zvle­če­te iz mi­nu­sa.” – Mis­lim da lju­di­ma fa­li ma­lo smi­je­ha, mo­je po­ru­ke ih uve­se­lja­va­ju pa su pos­ta­le tra­di­ci­ja – ka­že zla­tar ko­ji, ka­ko pi­še i na po­ru­ci, od ovog tjed­na opet če­ka mu­šte­ri­je. S ob­zi­rom na to da se ve­ći­na ku­pa­ca vra­ti­la u Zagreb, obrt­ni­ci se na­da­ju da na mo­ru ipak ni­su po­tro­ši­li sve pe­ne­ze, pa će sada kre­nu­ti i po­troš­nja u me­tro­po­li.

Kao da ni­kad ni­smo ni otiš­li

Da se nov­ča­ni­ci na oba­li ni­su is­praz­ni­li na­da­ju se i ugos­ti­te­lji. I dok su oni u cen­tru gra­da ima­li na­va­lu tu­ris­ta ti­je­kom ci­je­log lje­ta, mno­gi su se ka­fi­ći, res­to­ra­ni i klu­bo­vi ta­ko­đer od­lu­či­li za ko­lek­tiv­ni go­diš­nji, po­se­bi­ce oni ko­ji ni­su na tu­ris­tič­kim lo­ka­ci­ja­ma. No, od­mor ko­ji je uglav­nom tra­jao od po­čet­ka do sre­di­ne ko­lo­vo­za za ve­ći­nu je go­tov, pa su te­ra­se ka­fi­ća opet pu­ne. – Bi­li smo ma­lo na Ja­dra­nu, ali opet se ra­di pu­nom pa­rom, kao da ni­ka­da ni­smo ni otiš­li na od­mor – go­vo­ri u žur­bi ko­no­bar An­te Mi­la­vić dok no­si pi­će gos­ti­ma u ka­fi­ću Ro­ko. Po­nov­no se otvo­rio ovaj tje­dan s ob­zi­rom na to da je naj­po­pu­lar­ni­ji me­đu stu­den­ti­ma iz obliž­njeg do­ma Stje­pan Ra­dić u ko­ji su ta­ko­đer po­če­li sti­za­ti sta­na­ri. Ia­ko aka­dem­ska go­di­na po­či­nje u dru­goj po­lo­vi­ci ruj­na, u dom su se vra­ti­li oni ko­ji­ma je os­tao ne­ki od is­pi­ta. Za­to je pr­vi dan use­lja­va­nja na Sa­vu sti­gao i stu­dent KIF-a Do­ma­goj Ku­dric. Ni­je iz­nim­ka, ka­že, eki­pa se ve­oma br­zo sku­pi i Sa­va od­mah opet za­ži­vi. Baš kao i ci­je­li Zagreb.

LU­KA STANZL/PIXSELL

Ivan Pe­tek (go­re) sim­pa­tič­ni je zla­tar iz Vla­ške 78, ali i stras­tve­ni ri­bič ko­ji sva­ko lje­to, kad ide na od­mor, mu­šte­ri­je ra­zve­se­li ša­lji­vom po­ru­kom na vra­ti­ma svo­je rad­nje (li­je­vo)

G. STANZL/PIXSELL

Cen­tar je opet pun, a te­ško je uhva­ti­ti i mjes­to u tra­mva­ju

D. URUKALOVIĆ/PIXSELL

Do­ma­goj Ku­dric use­lio se na Sa­vu: Po­la­žu se is­pi­ti

D. URUKALOVIĆ/PIXSELL

Ko­no­bar An­te Mi­la­vić po­nov­no ra­di pu­nom pa­rom

L. STANZL/PIXSELL

Vi­še je auta, a i još ko­pa­ju, pa mo­že­te na­ići na kr­klja­nac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.