Tur­ci tu­ku ISIL, ali cilj su Kur­di

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab vanj­ska@ve­cer­nji.net

Tur­ska voj­ska pre­du­hi­tri­ra je kur­d­ske sna­ge i kre­nu­la u os­lo­ba­đa­nje gra­da Dža­ra­bu­lu­sa, upo­ri­šta ISIL-a, ko­ji se na­la­zi na si­rij­sko-tur­skoj gra­ni­ci. Ak­ci­ja „Štit Eufrata”, uz pot­po­ru ame­rič­kih bom­bar­de­ra, us­mje­re­na je pro­tiv te­ro­ris­tič­ke Is­lam­ske dr­ža­ve, ali i pro­tiv kur­d­skih sna­ga u Si­ri­ji. Na­ime, tur­ska voj­ska je ten­ko­vi­ma i sa spe­ci­jal­nim je­di­ni­ca­ma uš­la u Si­ri­ju. Cilj ope­ra­ci­je je os­lo­bo­đe­nje si­rij­sko­ga gra­da Dža­ra­bu­lu­sa od pri­pad­ni­ka ISIL-a, ali kraj­nji je cilj ope­ra­ci­je, ka­ko je po­ru­či­la An­ka­ra, čiš­će­nje gra­ni­ce od te­ro­ris­tič­kih gru­pa ko­je pri­je­te Tur­skoj, me­đu ko­je je pred­sjed­nik Er­doğan svr­stao i kur­d­ske Je­di­ni­ce na­rod­ne za­šti­te (YPG), ali i oču­va­nje te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta Si­ri­je. Tur­ska ak­ci­ja us­li­je­di­la je na­kon što su si­rij­ske kur­d­ske sna­ge os­lo­bo­di­le grad Man­bidž od ISIL-a i kre­nu­le na ISIL-ovo upo­ri­šte Dža­ra­bu­lus s na­mje­rom da ga osvo­je ka­ko bi pos­tao po­vez­ni­ca kur­d­skog te­ri­to­ri­ja unu­tar Si­ri­je od Ko­ba­nea do Afri­na i Ha­sa­ke, što bi bi­la do­bra pod­lo­ga za os­ni­va­nje kur­d­skog kan­to­na u Si­ri­ji. Od­mah je doš­lo do su­ko­ba iz­me­đu kur­d­skih i tur­skih sna­ga kod na­se­lja Ama­ri­na­ha, juž­no od Dža­ra­bu­lu­sa. Za­nim­lji­vo je da Ame­ri­kan­ci još po­ma­žu Kur­di­ma u bor­ba­ma pro­tiv si­rij­skih re­žim­skih sna­ga i ISIL-a ka­ko bi stvo­ri­li kom­pak­t­ni kur­d­ski te­ri­to­rij i pre­kro­ji­li gra­ni­ce unu­tar Si­ri­je, a u is­to vri­je­me pru­ža­ju i zrač­nu pot­po­ru tur­skim sna­ga­ma, što ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju dvos­tru­kom igrom. Pa­ra­dok­sal­na je iz­ja­va ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka Jo­ea Bi­de­na da se Kur­di na­kon što su za­uze­li grad Man­bidž, že­le li i da­lje ame­rič­ku pot­po­ru, mo­ra­ju po­vu­ći is­toč­no od Eufrata. Bi­den je na­gla­sio i da Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve ne­će pris­ta­ti na kur­d­ski en­ti­tet na tur­skoj gra­ni­ci, za­bo­rav­lja­ju­ći pri to­me da su Kur­di i osvo­ji­li si­rij­ski grad Man­bidž upra­vo za­hva­lju­ju­ći ame­rič­kim zrač­nim uda­ri­ma i da su SAD auto­ri ide­je o kur­d­skom “kan­to­nu” u Si­ri­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.