Dan na­kon ra­zor­nog po­drh­ta­va­nja tla u Ama­tri­ceu me do­če­kao – po­tres

Šo­kan­tan je po­da­tak da 70 pos­to zgra­da u Ita­li­ji ne za­do­vo­lja­va si­gur­nos­ne nor­me

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­vi­je To­ma­še­vić

U sa­mo 24 sa­ta Ama­tri­ce je po­go­di­lo čak 500 po­tre­sa. Sva­ki pro­na­la­zak pre­ži­vje­lih oso­ba sla­vi se glas­nim po­vi­ci­ma i plje­skom Sna­žan po­tres, 4,3 po Ric­h­te­ru, ju­čer u 14.38 po­nov­no je po­go­dio Ama­tri­ce, gra­dić srav­njen sa zem­ljom i u ko­jem je po­gi­nu­lo naj­vi­še oso­ba. Tek sam sti­gao u to mjes­to na­kon vož­nje du­lje od tri sa­ta iz Ri­ma, jer se mo­ra za­obi­ći uru­še­ne ces­te i do­ći pla­nin­skim pu­tom. Do­če­kao me po­tres.

Ži­vot u ša­tor­skom gra­du

Tlo se po­mi­ca­lo, a ono ma­lo zgra­da ko­je ima­ju još po­ko­ji zid vi­še ne­ma­ju ni to. Di­gla se pra­ši­na. U da­lji­ni su se ču­li po­vi­ci pres­tra­še­nih oso­ba, onih ko­je su os­ta­le tu na­kon po­tre­sa od sri­je­de u 3.36. Do sada je pro­na­đe­na 241 po­gi­nu­la oso­ba. Gle­dam u zvo­nik, na­puk­li zi­do­vi... Če­ka još je­dan po­tres pri­je ne­go­li će pok­lek­nu­ti. Od­mah su eva­ku­ira­ne oso­be iz ma­le sport­ske dvo­ra­ne u ko­joj je bi­lo smje­šte­no oko 300 oso­ba ko­je su os­ta­le bez svo­jih do­mo­va. Ne­da­le­ko je pos­tav­ljen ša­tor­ski grad ko­ji mo­že pri­mi­ti oko 500 oso­ba. Pok­li­ci stra­ha do­la­zi­li su odan­de. Vi­dje­li smo i pra­ši­nu ko­ja se po­di­gla oko već is­praž­nje­ne bol­ni­ce Gri­fo­ni. Uru­ši­li su se ne­ki zi­do­vi. To je pra­vo bom­bar­di­ra­nje po­tre­si­ma. Od pr­vog po­tre­sa pa do če­t­vrt­ka po­pod­ne bi­lo je go­to­vo 500 po­tre­sa. Re­por­ta­žu iz Ama­tri­cea htio sam za­po­če­ti jed­nom do­brom vi­ješ­ću. Va­tro­gas­ci i spa­si­te­lji su do sada us­pje­li iz­vu­ći iz ru­še­vi­na čak 215 ži­vih oso­ba, a me­đu nji­ma i osmo­go­diš­nju dje­voj­či­cu Gi­or­giu. Va­tro­gas­ci su je us­pje­li iz­vu­ći iz ru­še­vi­na u sri­je­du u 20 sa­ti. Pro­lo­mio se plje­sak. Je­dan mla­di ži­vot otrg­nut je iz ra­lja smr­ti. Na­ža­lost, nje­zi­na ses­tra os­ta­la je pod ru­še­vi­na­ma. U Ama­tri­ceu i Ac­cu­mu­li­ju po­gi­nu­lo je 195 oso­ba, ali bi broj mo­gao bi­ti ve­ći. U bol­ni­ca­ma su 264 ra­nje­ni­ka. Tu­ži­telj­stvo u Ri­eti­ju otvo­ri­lo je is­tra­gu zbog zgra­da ko­je ni­su sa­gra­đe­ne po nor­ma­ma za za­šti­tu od po­tre­sa, s mo­gu­ćom op­tuž­ni­com za uboj­stvo iz ne­ha­ja. U Ita­li­ji, ka­ko je re­kao mi­nis­tar in­fras­truk­tu­re Do­me­ni­co Del­rio, čak 70 pos­to zgra­da ni­je sa­gra­đe­no po nor­ma­ma, kao i 50 pos­to ško­la. Ško­la u Ama­tri­ceu bi­la je 2012. ob­nov­lje­na, i to po pro­tu­po­tres­nim nor­ma­ma, ali se ipak sru­ši­la. Po­kraj Ama­tri­cea, ne­ko­li­ko me­ta­ra od cen­tra, ima i ne­ko­li­ko ku­ća ko­je su “pre­ži­vje­le”. Ču­dan je na­čin na ko­ji po­ga­đa po­tres. – Broj žr­ta­va mo­gao bi bi­ti ve­ći od ono­ga u L’Aqu­ili 2009. ka­da je po­gi­nu­lo 309 oso­ba – ka­zao je šef Ci­vil­ne za­šti­te Fa­bri­zio Cur­cio. Ve­ći­na ži­te­lja po­ru­še­nih mjes­ta otiš­la je rod­bi­ni ili pri­ja­te­lji­ma. Oni ko­ji su os­ta­li ov­dje, smje­šte­ni su u ša­to­re. Nit­ko, pa ni no­vi­na­ri, ne mo­že ula­zi­ti u uli­ce sru­še­nih gra­di­ća. Spa­si­te­lji, njih ukup­no 5800, ra­di­li su ci­je­lu noć bez pres­tan­ka, uzi­ma­ju­ći tek krat­ke pa­uze za od­mor. Izvu­če­ne su tri oso­be, tra­ga se za če­t­vr­tom is­pod ru­še­vi­na is­te zgra­de, is­pri­čao je na­čel­nik Ama­tri­cea Mar­co Pi­er­gal­li­ni. Za pre­ži­vje­li­ma tra­ga­ju i psi. I ka­da smo po­mis­li­li da će spa­si­oci ipak ne­kim ču­dom ne­ko­ga na­ći ži­vo­ga pod ru­še­vi­na­ma, na­čel­nik mjes­ta Arqu­ata, Ale­an­dro Pe­truc­ci, ka­zao je da psi tre- nu­tač­no tra­ga­ju za dvi­je oso­be ko­je bi tre­ba­le bi­ti is­pod ru­še­vi­na, ali psi ni po če­mu ne po­ka­zu­ju da osje­ća­ju da je net­ko živ. Pre­ži­vje­li ne­ra­do go­vo­re. Že­le se vra­ti­ti na ru­še­vi­ne ka­ko bi, ako mo­gu, uze­li ne­ku svo­ju stvar, sli­ku, odje­ću...

U se­kun­di je sve nes­ta­lo

– Noć smo pro­ve­li re­la­tiv­no do­bro i od­mo­ri­li se, ali ne­ma­mo vi­se ni­šta – pri­ča Emi­dia. Jed­na sta­ri­ja že­na sto­ji ne­da­le­ko svo­je sru­še­ne ku­će i ka­že mi: – Ka­da nes­ta­ne ku­ća u ko­joj ste ro­đe­ni i u ko­joj ste odras­ta­li i ži­vje­li, nes­ta­ne i va­ša po­vi­jest. A ka­da ne­ma­te po­vi­jes­ti, ne­ma­te ni bu­duć­nos­ti. U su­bo­tu i ne­dje­lju tu se tre­ba­la odr­ža­ti svet­ko­vi­na pas­te all’Ama­tri­ci­ana, ko­ja je nas­ta­la kao re­cept u Ama­tri­ceu. Slav­lja ne­će bi­ti, ali će je ne­ki res­to­ra­ni ipak pri­pre­ma­ti, s ti­me što će dio za­ra­de ići u fond za stra­da­le u po­tre­su. Ta­li­jan­ska vla­da je u če­t­vr­tak pro­gla­si­la iz­van­red­no sta­nje i iz­dvo­ji­la pr­vih 50 mi­li­ju­na eura za po­moć stra­da­li­ma u po­tre­su. Ci­je­la Ita­li­ja or­ga­ni­zi­ra­la se i skup­lja no­vac za po­moć stra­da­li­ma. Uli­ca­ma Ama­tri­cea ho­da i je­dan iz­mu­če­ni pas ov­čar. Tra­ga za svo­ji­ma. Pos­tao je sim­bo­lom ove tra­ge­di­je.

Za stra­da­li­ma se još tra­ga, a broj po­gi­nu­lih mo­gao bi bi­ti ve­ći ne­go u L’Aqu­ili 2009. go­di­ne

Po­gled iz zra­ka ot­kri­va svu si­li­nu po­drh­ta­va­nja tla u sre­diš­njoj Ita­li­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.