Men­ta­li­tet mi ne da odus­ta­ti, ne­uta­ži­vo sam glad­na no­vog

Pe­tra Sa­na­der u Ame­ri­ci je sni­mi­la film po svo­jem sce­na­ri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva­na Ca­re­vić iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ni­je ju po­ko­le­ba­lo što pet fil­mo­va ko­je je sni­mi­la ni­su do­ži­vje­li us­pjeh, ula­že u se­be i ško­lu­je se, ve­li­ka je rad­ni­ca i če­ka svoj glu­mač­ki tre­nu­tak

Pra­va na­s­ljed­ni­ca Ive Sa­na­de­ra u umjet­nič­kom i ka­rak­ter­nom smis­lu za­si­gur­no je nje­go­va sta­ri­ja kći Pe­tra. Za­hva­lju­ju­ći ta­ti ko­ji je jed­no vri­je­me bio in­ten­dant split­skog HNK, od­gle­da­la je sve pred­sta­ve ta­da pos­tav­lje­ne na sce­ni i čvr­sto ta­da od­lu­či­la da će bi­ti glu­mi­ca. Ocu je na­lik i men­ta­li­te­tom jer je bor­be­na, upor­na i želj­na us­pje­ha, što po­ka­zu­je i njen glu­mač­ki put u Ame­ri­ci.

Po­ve­za­la se s pis­ci­ma

Ona­mo se pre­se­li­la 2008., na­kon za­vr­še­ne Aka­de­mi­je dram­skih umjet­nos­ti u Za­gre­bu, ka­ko bi usa­vr­ši­la ta­lent, a ne­dav­no je u SAD-u sni­mi­la i svoj šes­ti film. Za film rad­nog nas­lo­va “Ro­used” sa­ma je na­pi­sa­la sce­na­rij i usko­ro će ga pro­mo­vi­ra­ti na film­skim fes­ti­va­li­ma. – Po­če­la sam pro­uča­va­ti pi­sa­nje sce­na­ri­ja. Pro­ž­dr­lji­vo. Iš­la sam na te­ča­je­ve, či­ta­la sve knji­ge o toj te­mi, po­ve­za­la se s pis­ci­ma... Shva­ti­la sam da sam se pot­pu­no za­lju­bi­la i da je ovo sa­vr­še­na kom­bi­na­ci­ja umjet­nos­ti i za­na­ta – pi­še Pe­tra na svom blo­gu. Za­vr­še­na aka­de­mi­ja i usa­vr­ša­va­nje na Lee Stra­sberg ins­ti­tu­tu za film i te­le­vi­zi­ju u New Yor­ku ni­su joj do­volj­ni i ne­pres­ta­no ula­že u svoj ta­lent, od­la­zi na ra­di­oni­ce za kla­uno­ve, sa­to­ve ple­sa, go­vor­niš­tva... – Bla­gos­lov­lje­na sam što ra­dim ono što vo­lim i što mi je da­na hra­brost da pra­tim svo­je lu­de sno­ve. Moj men­ta­li­tet ne do­pu­šta mi da odus­ta­nem i imam ne­uta­ži­vu glad za no­vim – pi­še Pe­tra či­ji glu­mač­ki ta­lent još ni­je sa­svim pre­poz­nat na na­čin ka­ko je pre­poz­nat ta­lent Go­ra­na Viš­nji­ća. Na­kon što je 2010. s Da­vi­dom Arqu­et­tom sni­mi­la film “Zem­lja as­tro­na­uta” ko­ji ni­je po­brao naj­bo­lje kri­ti­ke, sni­mi­la je još če­ti­ri fil­ma ko­ja ta­ko­đer ni­su ima­la odje­ka. Ali Pe­tru to ni­je po­ko­le­ba­lo, ra­diš­na je, pos­lo­ve ne od­bi­ja i za­to je 2012. pri­hva­ti­la ulo­gu u ka­za­liš­noj pa­ro­di­ji fil­ma “Ter­mi­na­tor”. Pred­sta­va je igra­la u New Yor­ku u klu­bu San­tos Par­ty Ho­use gdje se ina­če odr­ža­va­ju off Bro­adway pred­sta­ve. Autor je Jim Cun­nin­g­ham ko­ji je sce­na­ri­je pi­sao i za ani­mi­ra­nu se­ri­ju So­uth Park. Osim u toj pa­ro­di­ji, igra­la

je i u pa­ro­di­ji Sha­kes­pe­are­ove “Ro­mea i Ju­li­je” nju­jor­škog te­atra “Dark Lady Players”. Pe­tra je glu­mi­la Ju­li­ji­nu da­di­lju, od­nos­no an­đe­la Ga­bri­je­la ko­ji Dje­vi­ci Ma­ri­ji jav­lja da je u bla­že­nom sta­nju. Da glu­ma ni­je la­gan po­sao, ka­že na svom blo­gu, na­uči­la je još na Aka­de­mi­ji ka­da je zna­la na pro­ba­ma bi­ti do tri uju­tro, a čes­to se i suz­nih oči­ju za­tva­ra­la u gar­de­ro­bu jer je mis­li­la da to vi­še ne mo­že ra­di­ti. Za­klju­ču­je ka­ko ju je aka­de­mi­ja oč­vr­s­nu­la i da­la joj rad­nu dis­ci­pli­nu. Za­to joj ni­je bio pro­blem jed­no vri­je­me ba­vi­ti se i mo­de­lin­gom ka­da na vi­di­ku ni­je bi­lo ulo­ga.

Sta­na­ri­na od 60 ti­su­ća ku­na

– Da bu­dem is­kre­na, ni­sam bi­la za­do­volj­na od­las­ci­ma na audi­ci­je, upoz­na­va­njem lju­di i če­ka­njem da na­đem po­sao. Ne­što me pri­si­lja­va­lo da bu­dem ak­tiv­ni­ja i pro­duk­tiv­ni­ja sa svo­jom ener­gi­jom, vre­me­nom i in­s­pi­ra­ci­jom – na­pi­sa­la je 29-go­diš­nja glu­mi­ca. Ta­tu Ivu, ma­mu Mir­ja­nu i ses­tru Bru­nu, s ko­ji­ma je ne­dav­no lje­to­va­la u Ita­li­ji, ne spo­mi­nje čes­to. Ni o lju­bav­nom ži­vo­tu se ne ogla­ša­va. Je­di­na jav­nos­ti poz­na­ta ve­za je ona s glum­cem An­dre­jem Doj­ki­ćem s ko­ji­ma je stu­di­ra­la na Aka­de­mi­ji. Za­jed­no su ži­vje­li i u New York gdje je Pe­tra po­ha­đa­la Lee Stra­sberg ins­ti­tut na ko­jem go­di­na ško­lo­va­nja sto­ji 120 ti­su­ća ku­na. Par je ži­vio u poz­na­tim Zec­ken­dorf tor­nje­vi­ma u elit­nom di­je­lu New Yor­ka. Pre­ki­nu­li su 2009. ka­da se Pe­tra od­se­li­la krat­ko u Los An­ge­les gdje je mje­seč­no na naj­am sta­na tro­ši­la oko 60 ti­su­ća ku­na. No os­ta­li su u kon­tak­tu pa je Pe­tra pri­je tri go­di­ne doš­la na nje­go­vu pred­sta­vu u Zagreb.

U New Yor­ku je 2012. igra­la u ka­za­liš­noj pa­ro­di­ji “Ter­mi­na­to­ra”

S Da­vi­dom Arqu­et­tom sni­mi­la je 2010. film “Zem­lja as­tro­na­uta”

Lju­bav s fak­sa S biv­šim deč­kom An­dre­jem Doj­ki­ćem u pred­sta­vi “Dun­do Ma­ro­je” na Du­bro­vač­kim ljet­nim igra­ma 2008. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.