Od­la­zak aka­de­mi­ma Ni­ki­ce Pe­tra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (Hi­na)

Na za­gre­bač­kom grob­lju Mi­ro­goj 24. ko­lo­vo­za is­pra­ćen je aka­de­mik Ni­ki­ca Pe­trak, pjes­nik, ese­jist, felj­to­nist i pre­vo­di­telj, re­do­vi­ti član Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti u Raz­re­du za knji­žev­nost, ko­ji je iz­ne­na­da pre­mi­nuo 20. ko­lo­vo­za u Du­brov­ni­ku u 77. go­di­ni, pri­op­će­no je iz Aka­de­mi­je. Ni­ki­ca Pe­trak ro­dio se 31. ko­lo­vo­za 1939. u Du­goj Re­si. U Za­gre­bu je di­plo­mi­rao an­glis­ti­ku i po­vi­jest umjet­nos­ti na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu 1963. Po­čet­kom 1960-ih bio je ured­nik kul­tur­ne ru­bri­ke u Stu­dent­skom lis­tu, za­tim na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji (1967.–1977.) te u Nak­lad­nič­koj ku­ći “Li­ber” (1978.–1989.), bio je sa­vjet­nik u Mi­nis­tar­stvu pro­s­vje­te i kul­tu­re Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske (1991.–1992.) te ured­nik u Lek­si­ko­graf­skom za­vo­du “Miroslav Kr­le­ža” (1992.–2004.). Bio je du­go­go­diš­nji član ured­niš­tva ča­so­pi­sa Fo­rum HAZU. Za čla­na su­rad­ni­ka iz­a­bran je 2000., a za re­do­vi­tog čla­na HAZU, u Raz­re­du za knji­žev­nost, iz­a­bran je 2004. Aka­de­mik Pe­trak bio je član obi­ju na­ci­onal­nih knji­žev­nič­kih or­ga­ni­za­ci­ja, Druš­tva hr­vat­skih knji­žev­ni­ka (DHK) i Hr­vat­skog druš­tva pi­sa­ca (HDP). U knji­žev­nost je stu­pio po­čet­kom 60-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća: 1959., kao stu­den­tu i 20-go­diš­nja­ku objav­ljen mu je cik­lus pjesama “Sve ove stva­ri” u dvo­tjed­noj “Knji­žev­noj tri­bi­ni”. Od ta­da objav­lji­vao je pjesme, ese­je, felj­to­ne i pri­je­vo­de u mno­gim knji­žev­nim lis­to­vi­ma i re­vi­ja­ma. Bio je je­dan od is­tak­nu­ti­jih pri­pad­ni­ka pjes­nič­ko­ga na­ra­šta­ja okup­lje­na oko ča­so­pi­sa Raz­log. Aka­de­mik Pe­trak bio je i vr­stan pre­vo­di­telj knji­žev­nih, fi­lo­zof­skih i po­vi­jes­nih dje­la. Pre­vo­dio je s en­gle­skog po­ezi­ju, pri­po­vi­jes­ti i dra­me. Za po­tre­be za­gre­bač­kog ka­za­li­šta pre­veo je 15-ak su­vre­me­nih dram­skih tek­s­to­va ko­ja su sva bi­la i iz­ve­de­na. Nje­go­ve su knji­ge do­bi­le niz priz­na­nja, od emi­nent­no knji­žev­nih do op­će­ni­ti­je druš­tve­nih. Za knji­gu pjesama “Ti­ha knji­ga” do­bio je Na­gra­du “Tin Uje­vić” 1981. i Go­diš­nju na­gra­du “Vla­di­mir Na­zor”, za “Is­pa­da­nje iz po­vi­jes­ti” do­bio je Go­ra­nov vi­je­nac 1996. i Na­gra­du Fon­da “Miroslav Kr­le­ža”. Na­gra­du HAZU za knji­žev­nost do­bio je 1999., a 2013. na­gra­du “Dra­gu­tin Ta­di­ja­no­vić”. Pre­ma že­lji aka­de­mi­ka Ni­ki­ce Pe­tra­ka i nje­go­ve obi­te­lji, is­pra­ćen je na za­gre­bač­kom grob­lju Mi­ro­goj u naj­u­žem obi­telj­skom kru­gu, pri­op­će­no je iz Ure­da za od­no­se s jav­noš­ću i me­di­je HAZU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.