Ma­ssi­ve At­tack upo­zo­rio svo­ju pu­bli­ku na HDZ

Slav­ni Bri­tan­ci čes­to ko­ris­te po­zor­ni­cu za po­li­tič­ke po­ru­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Kon­cer­tom u ras­pro­da­noj pul­skoj Are­ni pi­oni­ri trip­ho­pa otvo­ri­li su Di­men­si­ons fes­ti­val, ko­ji ove go­di­ne bro­ji vi­še od pe­de­set iz­vo­đa­ča Ci­tat Sve­tis­la­va Ba­sa­re “Hr­vat­ska i Sr­bi­ja su si­jam­ski bli­zan­ci ko­ji se ne pod­no­se” te iro­nič­na po­ru­ka “Po­zor, sti­žu re­for­mi­ra­ni HDZ-ov­ci!” kra­si­li su po­zor­ni­cu slav­nog Ma­ssi­ve At­tac­ka za nas­tu­pa u ras­pro­da­noj pul­skoj Are­ni, ko­jim je po­čeo bo­gat pro­gram 5. Di­men­si­ons fes­ti­va­la. Bri­tan­ski pi­oni­ri trip-ho­pa poz­na­ti su po an­ga­ži­ra­nim po­ru­ka­ma ko­je kra­se nji­ho­ve nas­tu­pe: ta­ko je me­đu os­ta­lim bi­lo i na nji­ho­vim za­gre­bač­kim nas­tu­pi­ma 2009. i 2010., no ovo je pr­vi put da su na hr­vat­skom tlu iz­ra­zi­li ova­ko ja­san po­li­tič­ki stav re­fe­ri­ra­ju­ći se na ak­tu­al­na do­ga­đa­nja u zem­lji. I to sa­mo tje­dan da­na pri­je iz­bo­ra na ko­ji­ma se “re­for­mi­ra­ni HDZ” is­ti­če kao jed­na od vo­de­ćih po­li­tič­kih stra­na­ka, ia­ko mu je proš­la Vla­da oform­lje­na u su­rad­nji s Mos­tom pro­pa­la zbog afe­re biv­šeg še­fa Ka­ra­mar­ka!

Spo­me­nu­li i Ni­nu Mo­rić

Osim tvr­de po­li­ti­ke, deč­ki iz ben­da po­igra­li su se i druš­tve­nim ku­ri­ozi­te­ti­ma, pa je je­dan od ci­ti­ra­nih no­vin­skih nas­lo­va na po­zor­ni­ci bio “Ko­nač­no se ogla­si­la Ni­na Mo­rić: ‘Umjes­to da mi za­hva­li­te, na­zi­va­te me lu­dom’”. – Osje­ća­li smo se vr­lo skrom­no nas­tu­pa­ju­ći na po­vi­jes­nom lo­ka­li­te­tu ka­kav je Are­na. Pu­bli­ka je taj do­živ­ljaj uči­ni­la ve­li­čans­tve­nim. Na­da­mo se da su ide­je i po­ru­ke s po­zor­ni­ce od­go­va­ra­le tre­nut­ku – pre­ko or­ga­ni­za­to­ra su nam po­ru­či­li os­ni­va­či ben­da Ro­bert 3D Del Na­ja i Grant Dad­dy G Mar­shall na­kon svo­jeg tre­ćeg nas­tu­pa u na­šoj zem­lji. Me­đu kon­cert­nim nat­pi­si­ma ko­je Ma­ssi­ve At­tack u zad­nje vri­je­me čes­to ko­ris­ti bol­ne su sta­tis­ti­ke ve­za­ne uz iz­bje­gli­ce, ko­ji su od sre­di­ne proš­le go­di­ne ma­sov­no pro­la­zi­li i kroz Hr­vat­sku, a na ko­je nam je nat­pi­som “Re­fu­ge­es wel­co­me” za ne­dav­nog kon­cer­ta na Špan­cir­fes­tu pažnju skre­nuo i glaz­be­nik Manu Chao.

Bor­ci za Pa­les­ti­nu

Nat­pis “Ga­za je oku­pi­ra­na ili pod sank­ci­ja­ma od 1948. go­di­ne” i jas­no is­pi­san broj po­gi­nu­lih u iz­ra­el­skim bom­bar­di­ra­nji­ma na tom po­dru­čju is­pod ko­jeg je ovaj bend 2014. nas­tu­pio na Lon­gi­tu­de Fes­ti­va­lu u Du­bli­nu iz­a­zvao je broj­ne re­ak­ci­je i žus­tru de­ba­tu u naj­ve­ćim svjet­skim me­di­ji­ma, o če­mu se i sam sas­tav jav­no oči­to­vao na­gla­ša­va­ju­ći da za­la­ga­njem za slo­bo­du Pa­les­ti­ne ap­so­lut­no ne po­dr­ža­va­ju bi­lo kak­ve an­ti­se­mit­ske ide­je, za što ih je dio ko­men­ta­to­ra u to vri­je­me po­ku­šao op­tu­ži­ti.

Ve­li­ku de­ba­tu iz­a­zva­li su nat­pi­som ko­jim su pod­sje­ti­li na po­gi­nu­le u bom­bar­di­ra­nju Ga­ze

TAJANA SISGOREO

Ci­ti­ra­li Ba­sa­ru Sr­p­ski knji­žev­nik svo­je­dob­no je di­jag­nos­ti­ci­rao da su “Hr­vat­ska i Sr­bi­ja si­jam­ski bli­zan­ci ko­ji se ne pod­no­se”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.