Ne­ma od­mo­ra na­kon Ri­ja, San­dra su­tra u Pa­ri­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

San­dra Per­ko­vić, dvos­tru­ka olim­pij­ska po­bjed­ni­ca u ba­ca­nju di­ska, pu­tu­je da­nas u Pariz gdje će u su­bo­tu nas­tu­pi­ti na pret­po­s­ljed­njem mi­tin­gu Di­ja­mant­ne li­ge. Na­ša di­ska­ši­ca je već odav­no osigurala ukup­nu po­bje­du u toj dis­ci­pli­ni, a je­dan od mo­ti­va ove se­zo­ne joj je da os­ta­ne ne­po­ra­že­na. U pri­jaš­njim se­zo­na­ma uvi­jek bi ima­la ba­rem je­dan po­raz. U Pa­ri­zu će uza San­dru nas­tu­pi­ti u ba­ca­nju di­ska i Fran­cu­ski­nja Me­li­na Ro­bert-Mic­hon, sre­br­na iz Ri­ja, fi­na­lis­ti­ce s Iga­ra, Nje­mi­ce Mül­ler i Craft, te Li­tav­ka Sen­dri­ute.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.