Lo­vro Bu­lje­vić pre­šao iz Ci­bo­ne u Ce­de­vi­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Na­kon Lo­vre Ma­za­li­na (19) i Mar­ka Ara­po­vi­ća (20), 18-go­diš­nji Lo­vro Bu­lje­vić (18 go­di­na, 210 cm) pos­tao je tre­ća Ci­bo­ni­na nada ko­ja je u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne na­pus­ti­la klub i pre­se­li­la se pod krov naj­ve­ćeg ri­va­la i dr­žav­nog pr­va­ka Ce­de­vi­te. Za­nim­lji­vo je da su sva tro­ji­ca bi­la su­di­oni­ci kam­pa Jor­dan Cla­ssic i da je Ce­de­vi­ta sprem­no iz­dvo­ji­la od­šte­tu od 50.000 eura, što zna­či da je Lo­vro pro­ci­je­njen za vr­lo per­s­pek­tiv­nog igra­ča. U Ci­bo­ni je pak os­tao Lo­vrin mla­đi brat Luk­ša (14, 194 cm) ko­ji se ta­ko­đer ra­zvi­ja u obe­ća­va­ju­ćeg ko­šar­ka­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.